HR-käytännön käsikirjan kirjoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
110393

Hakija
Veli-Pekka Moisalo

Toteuttaja
Veli-Pekka Moisalo

Lisätietoja
Veli-Pekka Moisalo
veli-pekka.moisalo@luukku.com

Toteutusaika
1.1.2011 - 5.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
23 700 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2011

Tiivistelmä

HR-käytännön käsikirja

Rinnan teknologisen kehityksen on henkilöstön merkitys noussut voimakkaasti. HR-käytännön käsikirjassa kuvataan ajankohtaisia HR-prosesseja (Human Resources) sekä HR-asiantuntijoiden roolia ja vuorovaikutusta niiden hoitajana. Sisällön ohella ammattilaisten on hallittava myös niiden toimeenpanoon liittyvät tekniikat. Kirja on tarkoitettu kaikilla tasoilla toimiville HR-asiantuntijoille, HR-asioita oman työnsä ohessa hoitaville sekä näistä asioista kiinnostuneille esimiehille.

Kirjan käsittelyalue liittyy sekä henkilöstön kehittymisen (HRD ) että työsuhdeasioiden hoitamisen (HRM) alueisiin. Käsittelytapansa puolesta se sopii sekä ison konsernin että pk-yritysten tarpeisiin. Aihealueet ulottuvat rekrytointiprosesseista ja työterveydestä palkitsemispolitiikkaan ja strategiseen kumppanuuteen.

Kirjan lähteinä käytetään tieteellistä kirjallisuutta, HR-asiantuntijoiden näkemyksiä, linjajohdon ja esimiesten ajatuksia HR:stä sekä kirjoittajan omia kokemuksia aihealueesta HR-asiantuntijana ja tutkijana. Aiheita lähestytään runsaiden tosielämän case-kuvausten pohjalta. Kirjassa esitetään runsaasti organisaatiokohtaisesti pohdittavia kysymyksiä, joilla pystytään ennakoimaan lähitulevaisuuden tarpeita.

Kirja julkaistaan alkusyksystä 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Veli-Pekka Moisalo

Tiedote

HR-osaajan kyettävä sukkuloimaan kaoottisessa maailmassa

5.8.2011

Henkilöstöjohtamisessa (HR, Human Resources) kehitystrendinä on
pirstaleisuus ja tietty kaoottisuus. Sen keskellä pärjää vain
HR-osaaja, joka pystyy joustavasti sukkuloimaan tässä
maailmassa.

HR-maailmaa ei enää pysty pakottamaan johonkin teoriaan,
prosessiin tai kaavaan. Jos ennen pärjättiin tulosjohtamisella,
osaamisen johtamisella, muutosjohtamisella tai jollakin muulla
ismillä, nyt se kattaa yhä pienemmän osan merkityksellistä
kokonaisuutta. Ne henkilöt, joiden vastuulla HR on, saavat
laajentaa näkökenttäänsä. Uudet näkökulmat ja perinteisten rajojen
rikkominen ovat tarpeen.

Näin kirjoittaa VTM, johdon ja työyhteisön valmentaja ja
kehittäjä
Veli-Pekka Moisalo. Hänen tuorein kirjansa
Uusi HR – arjen henkilöstöjohtamista (Infor) ilmestyi
marraskuussa 2011. Työsuojelurahasto tuki stipendillä kirjan
kirjoittamista.

Uusi HR edellyttää uutta osaamista

Moisalon mukaan liiketoiminnan kenttä yksityisissä ja julkisissa
organisaatioissa muuttuu sellaista vauhtia ja sellaisilla tasoilla,
että niihin ei pystytä vastaamaan yksikertaisilla tai
dogmaattisilla ratkaisuilla.

Human Resources -toiminnossa on säilynyt entisellään sen
päämäärä: turvata organisaatiolle tehokas, osaava ja motivoitunut
henkilöstö. Ne menetelmät, joilla siihen päästään, ovat muuttuneet
muun muassa sähköisen viestinnän, ihmisten motivaatioperusteiden,
tarpeiden, yhteiskunnallisen intressin, ay-toiminnan ja
osaamisperustan osalta.

Näköpiirissä ei ole enää paluuta stabiiliin tilanteeseen.
Muutosten aalto vaikuttaa kaikkiin organisaatioihin.

Uusi HR edellyttää uutta osaamista sekä alaa päätyönään
hoitavilta, pk-yritysten vastuuhenkilöiltä että
linjaesimiehiltä.

Väistämättömiä muutoksia ovat esimerkiksi maahanmuuttajien
kasvava määrällinen ja laadullinen osuus suomalaisissa
organisaatioissa, ostajaosaamisen kehittyminen, liiketoiminnan
kaikkien osa-alueiden parempi tietämys, oman roolin selkeyttäminen,
yksilöllisyyden korostuminen, ammattitautien tehokkaampi
ehkäiseminen, työn suunnittelun merkityksen uusi nousu,
kansainvälistymisen vauhdittuminen, vastuullisuuden korostuminen ja
innovatiivisuuden merkityksen kasvu.

Fuusioajattelussa yksityiskohta voi olla
elintärkeä

HR-osaajien on laajennettava näkökenttäänsä. Perinteisten
alueiden lisäksi on oltava tietämystä kansainvälisestä
politiikasta, sosiologiasta, markkinoinnista, viestinnästä ja
yleistiedoista.

Asioita ei voi enää tärkeyden kannalta luokitella skaalalla
teoreettiset ja tärkeät sekä vähemmän tärkeät yksinkertaiset
yksityiskohdat. Tehokas HR edellyttää fuusioajattelua, jossa jokin
yksityiskohta saattaa osoittautua elintärkeäksi.

Moisalo on kirjoittanut kirjansa fuusioajattelun periaatteita
noudattaen: teoriat ja yksityiskohdat kohtaavat todellisuudessa ja
limittyvät keskenään. HR:n ja esimieskunnan välinen side vahvistuu
ja täsmentyy entisestään. Yhdessä on löydettävä vastauksia
akuutteihin kysymyksiin.

Uusi HR asettaa odotuksia myös HR-asiantuntijan roolille ja
tavalle hoitaa tehtäväänsä. Kirja antaa vastauksia ja näkökulmia
näihin tarpeisiin yksityiselle ja julkiselle sektorille – niin
HR-vastaaville, esimiehille ja johtajille. Se soveltuu myös
pk-sektorille, jossa vaativaa työtä hoidetaan usein oman työn
ohessa.

Kirjassa on käsikirjamaisia ja varsin seikkaperäisiä kuvauksia
HR-prosesseista. Sisältöön ja toteuttamistapaan ovat vaikuttaneet
lukuisat keskustelut HR-asiantuntijoiden, tutkijoiden, johdon,
esimiesten ja pk-yritysten vastaavien kanssa. Keskustelut ovat
ohjanneet käsittelytapaa fuusiomaiseen ajatteluun.

Tietolähteenä on myös tieteellistä kirjallisuutta.

Laajempi näkökulma hyödyttää

Kirjassa on lukuisia näkökulmia, joiden huomioon ottamisella ja
soveltamisella voidaan kehittää työelämää laadullisesti ja
liiketoiminnallisesti parempaan suuntaan.

Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota HR-asiantuntijoiden
omaan rooliin, innovatiivisuuteen, henkilöstön muuttuviin
odotuksiin ja yksilöllisyyteen sekä tuotantoteknologian
yhteensovittamiseen.

Laajemman näkökulman omaava osaaja pystyy antamaan enemmän
työyhteisölleen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Moisalo Veli-Pekka. 2011. Uusi HR – arjen henkilöstöjohtamista. Infor. 473 sivua ISBN 978-952-5928-16-7

Kirjan sisällysluettelo pdf-muodossa Avaa

Myynti www.infor.fi/Kirjakauppa. http://www.infor.fi/Kirjakauppa