HSEQ-arviointi auditointityökaluna – asiantuntija-arviointien yhtenevyysanalyysi

Hanketiedot

Hankenumero
117230

Hakija
Henri Jounila

Toteuttaja
Henri Jounila

Lisätietoja
Henri Jounila
henri.jounila@oulu.fi

Toteutusaika
3.10.2017 - 16.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 002 euroa

Tulokset valmistuneet
16.10.2017

Tiivistelmä

HSEQ ­ palvelutoimittajien arvioinnissa tilaajayritykset arvioivat palvelutoimittajiensa työterveys, turvallisuus, ympäristö ja laatuasioita yhdessä. Tavoitteena on saada tietoa toimittajayritysten HSEQ-toimintatavoista sekä tukea ja kehittää niiden HSEQ-toimintaa. Näin tilaajayrityksillä on mahdollisuus saada alueelleen turvallisia ja tuottavia toimittajayrityksiä. HSEQ-arviointi on perinteisesti suoritettu 49­-kohdan arviointikriteeristöllä pisteyttäen. Kriteeristöä kehitetään jatkuvasti tarpeiden mukaan siten, että arvioinneista saadaan mahdollisimman yhdenmukaisia, riittävän kattavia sekä ajanmukaisia. Lisäksi hyvä kriteeristö antaa toimittajayrityksille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa parempaan suuntaan. Tässä tutkimuksessa yhden toimittajayrityksen arviointitilaisuus videoitiin ja sen pohjalta 8 asiantuntijaa suoritti itsenäisesti HSEQ-arvioinnin. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka yhteneviä annetut tulokset ovat ja missä hajontaa esiintyy eniten. Tulosten pohjalta on mahdollista arvioida HSEQ-arviointien yhtenevyyttä sekä pohtia tarvittavia lisäkehitystoimenpiteitä arviointimenettelyn parantamiseksi. Laadukkaalla arviointityökalulla on mahdollista parantaa tilaajayritysten alueella työskentelevien palvelutoimittajien toimintaa siten, että työntekijöiden terveys ja turvallisuus eivät vaarannu. Lisäksi ympäristövastuullisuus ja laaduntuottokyky kyetään pitämään hyvällä tasolla. Konferenssiartikkeli esitetään WOS2017-konfrenssissa Prahassa 3.-6.10.2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henri Jounila

Tiedote

HSEQ-arviointi yhdenmukaista – mutta muutamaa arviointikriteeriä tulisi selkeyttää

16.10.2017

HSEQ-arvioinnin avulla tilaajayritykset voivat tutkia palvelutoimittajiensa työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukysymyksiä 49-kohtaisen kriteeristön avulla. Kriteeristöä kehitetään jatkuvasti, jotta arvioinneista saataisiin mahdollisimman yhdenmukaisia, kattavia ja ajanmukaisia.

Tohtorikoulutettava Henri Jounila Oulun yliopiston tuotantotalouden yksiköstä esitteli palvelutoimittajien HSEQ-arviointia käsittelevän tutkimuksen työtapaturmien ennaltaehkäisyyn keskittyvässä WOS2017-konfrenssissa Prahassa lokakuussa 2017. Työsuojelurahasto tuki Jounilan konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Jounila kertoi konferenssissa tutkimuksesta, jossa kahdeksan asiantuntijaa toteuttivat itsenäisesti HSEQ-arvioinnin toimittajayrityksen videoidun arviointitilaisuuden pohjalta.

”Tarkoituksena oli arvioida HSEQ-arviointien yhtenevyyttä sekä pohtia tarvittavia lisäkehitystoimenpiteitä arviointimenettelyn parantamiseksi”, Jounila kertoo.

Tutkimus osoitti sekä eri asiantuntijoiden arviointitulosten että asiantuntijoiden ja arviointiryhmän arviointitulosten olevan keskenään hyvin yhdenmukaisia. Muutamissa arviointikriteereissä tulosten vaihtelu oli kuitenkin suurempaa. Jounila korostaakin tarvetta arvioida kyseiset kriteerit kriittisesti uudelleen niiltä osin, mitä ei vielä ole tehty.

”Kriteerejä tulisi selkeyttää ja arviointiohjeistusta parantaa. Lisäksi arvioijakoulutuksessa tulisi kiinnittää kriteereihin erityishuomiota”, Jounila pohtii.

 

 

 

 

 

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Jounila, H., Cajander, N., Reiman, A., Latva-Ranta, J., Väyrynen, S. (2017) HSEQ assessment audit tool—consistency analysis of expert audits. In: Bernatik, A., Kocurkova, L., Jørgensen, K. (Eds.). Prevention of Accidents at Work: Proceedings of the 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017), October 3-6, 2017, Prague, Czech Republic. Taylor & Francis Group, CRC Press/Balkema. ISBN 978-1-138-03796-0. pp. 115-119