Hyvää vuorosuunnittelua ja unta edistävien verkkomenetelmien implementointi vuorotyöpaikoilla

"The Future is Now: the changing world of work" -kongressi, European Association of Work and Organizational Psychology, 24.-27.5.2023 Katowice, Puola.

Hanketiedot

Hankenumero
230023

Hakija
Heli Järnefelt

Toteuttaja
Heli Järnefelt

Lisätietoja
Heli Järnefelt
heli.jarnefelt@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2023 - 27.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 640 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2023

Tiivistelmä

Vireyttä vuorotyöhön (Työsuojelurahaston rahoittama hanke nro 200403) -hankkeessa on tutkittu ja saatu tietoa vuorotyöntekijöiden hyvää vireyttä ja hyvää unta edistävien verkkopohjaisten menetelmien käyttöönotosta ja soveltuvuudesta vuorotyöpaikoilla implementaatio-näkökulmasta. Kaksi kuljetusalan työpaikkaa otti menetelmät käyttöönsä ja implementaatiota tutkittiin monimenetelmäisesti mm. työpajojen ja kyselyiden avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Järnefelt

Tiedote

Vireyttä vuorotyöhön digityökaluilla

15.6.2023

Tiivistelmä

Vireyttä vuorotyöhön -tutkimuksesta arvioitiin kahden digitaalisen unta ja vireyttä tukevan menetelmän implementaatio ja siihen vaikuttavia tekijöitä linja-autoalan yrityksissä. Toinen menetelmistä oli uneliaisuuden riskiä työvuoroissa ennustava VIRE-menetelmä ja toinen unen ja vireyden verkkovalmennus vuorotyöntekijöille. Tutkimusaineisto kerättiin monipuolisilla laadullisilla ja määrällisillä menetelmillä. Menetelmien implementointia edistivät muun muassa niiden hyväksi koettu sisältö ja helppokäyttöisyys sekä yrityksien sisäinen viestintä ja tuki. Menetelmien jatkokehittäminen on kuitenkin tarpeen ja käyttöönotossa on tärkeää osallistaa laaja-alaisesti johtoa, työntekijöitä ja sidosryhmiä.

Tausta

Osallistuin 24.-27.5.2023 Puolan Katowicessa pidettyyn European Association of Work and Organizational Psychology -kongressiin. Osallistumiseni mahdollisti Vireyttä vuorotyöhön -tutkimuksesta ja sen päätuloksien tiedottamisen ja keskustelun tiedeyhteisön ja työpsykologian alan ammattilaisten kanssa.

Aineisto

Vireyttä vuorotyöhön -tutkimuksen aineisto kerättiin kahdessa linja-autokuljetusalan yrityksessä. Laadullinen aineisto koostui yrityksille pidettyjen Teams-työpajojen litteroidusta aineistosta. Lisäksi implementaatiosta saatiin tietoa vuorosuunnittelijoiden ja kuljettajien kyselyaineistosta. Kuljettajien kyselyaineisto antoi tietoa myös heidän uni- ja vireysoireistaan ennen valmennusta ja seuranta-arvioissa. Lisäksi yrityksiltä kerättiin kaksi kertaa edustava otos kuljettajien työajoista.

Tulokset ja johtopäätökset

Kuljetusalan yritykset ja kuljettajat kokivat unta ja vireyttä tukevat digityökalut hyödyllisiksi. Menetelmien implementointia edistivät muun muassa niiden hyväksi koettu sisältö ja helppokäyttöisyys sekä yrityksen sisäinen hyvä viestintä ja tuki. Menetelmien kehittäminen on tarpeen laajemman hyödyntämisen ja levittämisen mahdollistamiseksi. Käyttöönotossa sekä sen viestinnässä ja tuessa on myös tärkeää osallistaa laaja-alaisesti yrityksen johtoa, työntekijöitä ja sidosryhmiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimustulokset antavat työpaikoille tietoa siitä, mitä ottaa huomioon ja miten voidaan edistää tässä tutkittujen tai vastaavien menetelmien tehokasta käyttöönottoa työpaikoilla. Lisäksi tutkimus haastaa kehittämään menetelmiä siten, että työpaikat saisivat yhä toimivampia ja hyödyllisempiä digitaalisia vuorotyöntekijöiden unta ja vireyttä tukevia työkaluja käyttöönsä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa