”Hyvän hyrinää” – yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden pohjalta toteutettava työhyvinvointihanke

Hanketiedot

Hankenumero
115445

Hakija
Lahden kaupunki Sivistystoimiala Idän alue Myllypohjan koulu

Toteuttaja
Lahden kaupunki Sivistystoimiala Idän alue Myllypohjan koulu

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
30.9.2015 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2015
5 100 euroa

Kokonaiskustannukset
11 880 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva hanke ”Hyvän hyrinää” on Lahden kaupungin idän alueella toteutettava työhyvinvointihanke, jonka kohderyhmänä ovat alueen 210 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöä.

Hankkeen tavoitteena on vapaaehtoisten työhyvinvointiagenttien ohjaamana edistää yhteisöllisyyttä, ammatillista kehittymistä ja oman työvälineen kunnossapitoa. Yhteistoiminnallisen oppimisen osa-alueina edistetään seuraavia: positiivinen keskinäinen riippuvuus, vuorovaikutteinen viestintä, yksilöllinen vastuu, sosiaaliset taidot ja reflektointi. Yhdessä oppimisen on todettu kehittävän motivaatiota, yhteistyötaitoja ja itsetuntoa.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Agentit kehittivät hyvät hyrinät

31.5.2016

Hyvän hyrinää -hanke soveltaa yhteistoiminnallista oppimista
vapaaehtoisilla sisäisillä agenteilla. Päämääränä on työyhteisöjen
työhyvinvoinnin kehittäminen. Työsuojelurahasto tuki
kehittämishanketta, johon osallistui Lahden kaupungin
sivistystoimialan itäisen alueen koulujen ja päiväkotien koko
henkilöstö. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi
Nyanssi-työohjauspalveluista työnohjaaja
Elise Punkanen.

 

Työyksiköiden työhyvinvointiagentit loivat itäisen alueen
verkoston, jossa pureuduttiin työpaikoista nouseviin
työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen kysymyksiin.
Työhyvinvointiagenttien työ rakentui vuorovaikutteisuudelle ja
yhteistoiminnallisille menetelmille.

 

Onnistumiset 61 prosentista liki sataan

 

Työhyvinvointiagentit tapasivat kuusi kertaa. Kaikissa hankkeen
yksiköissä pidettiin kolme ohjauskertaa, joihin kuhunkin osallistui
210 ihmistä. Työnohjausta yksiköissä annettiin 53 kertaa.
Loppuraportissa todetaan, että hankkeen lyhyestä kestosta
(30.9.2015–31.5.2016) huolimatta hanke kehitti yksiköiden
yhteistyötä.

Kyselyn mukaan likimain kaikki osallistujat pitävät
työhyvinvoinnin kehittämistä tärkeänä. Noin 70 prosenttia katsoi
tästä hankkeesta olleen hyötyä omalle työpaikalle. Yksiköissä
toteutettujen agenttipäivien onnistuminen vaihteli 61:stä 80,7
prosenttiin kolmella teema-alueella. Ajan varaaminen tehtäviin
koettiin yksiköissä pieneksi ongelmaksi. Kolme neljästä arvioi
työhyvinvointiagenttien edistäneen yksikön työhyvinvointia, ja yhtä
iso osuus piti työnohjausta hyödyllisenä.

 

Yhdessä oppiminen taustoittaa hyvinvointia

 

Yhdessä oppimisen ymmärretään edistävän ammatillista itsetuntoa,
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä työn iloa ja motivaatiota.
Näiden puolestaan oletetaan lisäävän sekä fyysistä, psyykkistä että
sosiaalista työhyvinvointia.

Oletuksena on, että asioiden yhteinen työstäminen ja käytäntöjen
jakaminen edistävät yhdessä oppimista ja parempaa työtä. Hyvä työ
ja yhteisöllinen ilmapiiri taas parantavat työhyvinvointia, vaikka
elettäisiin muutosten keskellä ja pienillä taloudellisilla
voimavaroilla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti

Auvo Nieminen: ”Hyvää hyrinää” -työhyvinvointihankkeen loppuraportti. 30.5.2016. s. 9. Avaa