Hyveet työssä 2.0 -työyhteisöprosessi

Hanketiedot

Hankenumero
114305

Hakija
Finlandia-talo Oy

Toteuttaja
Finlandia-talo Oy

Lisätietoja
Heidi Majaranta
heidi.majaranta@finlandiatalo.fi

Toteutusaika
19.8.2014 - 12.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2014
4 270 euroa

Kokonaiskustannukset
8 540 euroa

Tulokset valmistuneet
12.12.2014

Tiivistelmä

Työyhteisöjen toimivuus
Työyhteisön toimivuuden parantaminen on yrityksemme jatkuva tavoite. Työyhteisössämme toimii usean eri yrityksen henkilökuntaa ja tavoitteemme on parantaa työyhteisön toimivuutta ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Työyhteisön hyveet antavat raamin uudelle tavalle toimia ja ne ovat yhteiset kaikille Finlandia-talossa työskenteleville.

Johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
Teemme vuosittain työpaikkakyselyn ja sen perusteella päätämme tulevat kehityskohteet. Tänä vuonna valitsimme kehityskohteiksi työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämisen. Hyve-projekti on tässä kehitystyössä avainasemassa tänä vuonna. Hyveiden on tarkoitus toimia yrityksen arvojen lisäksi työtä sisällöllisesti ohjaavina periaatteina, jotka otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja työnteossa.

Uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
Haluamme kiinnittää huomiota asioihin, jotka lisäävät positiivista työvirettä organisaatiossa. Keskeistä tänä vuonna on oman osaamisen jakaminen ja laajentaminen organisaation sisällä.

Työyhteisön muutostenhallinta ja kehittäminen
Työyhteisön muutokset ennakoidaan ja ne kommunikoidaan rehellisesi henkilökunnalle. Työyhteisö kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa, kaikki ideat ja ajatukset ovat sallittuja. Työyhteisön luottamuksen ja yhteistyön löytyminen on avainasemassa muutoksenhallinnassa ja kehittämisessä. Työyhteisön seitsemällä hyveellä luodaan aikaisempaa parempi alusta koko talon työntekijöiden väliselle yhteistyölle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Majaranta

Tiedote

Hyveprosessi hioo työkulttuurit

12.12.2014

Hyveet tekevät työpaikoista hyviä yhteisöjä ja työntekijöistä
toisilleen hyviä työtovereita. Yhteisöllisten hyveiden
vahvistaminen luo pohjaa työhyvinvoinnille sekä tehokkuudelle ja
työn laadulle. Finlandia-talon ja yhteistyökumppanien arvoja
tukevalla hyveprosessilla yhtenäistettiin yritysten työkulttuureja.
Työsuojelurahaston tukemaan hyveprosessiin koulutti SyFron Oy:n
eetikko
Antti Kylliäinen.

 

Finlandia-talossa hyveellisellä tasolla olevien alakohtien määrä
nousi kyselyn mukaan 39:stä 46:een. Saavutus on merkittävä, kun
hyveet olivat jo ennestään toteutuneet kiitettävästi. Kokonaisuutta
kirkastaa se, että 48 alakohdasta parani 41.

Työntekijöiden osallistuminen ja päiväkirjojen kaltaiset
palautteet kertovat tuloksesta ainakin yhtä paljon kuin
kyselytulokset. Kun nämä kaikki viittaavat samaan suuntaan,
yhteisöllisten hyveiden prosessi onnistui tavoitellusti.

 

Hanke aloitettiin vuoden 2014 alussa, kun talon ravintoloitsija
vaihtui. Hankkeeseen osallistui 33 työntekijää Finlandia-talosta,
22 Finlandia-ravintolasta ja 28 muuta työntekijää.

 

Hyvekehitystä sekä yksin että yhdessä

 

Antti Kylliäisen mukaan hyveprosessin onnistuminen edellyttää
työyhteisön jäsenten sitoutumista prosessiin. Hän arvostaa
Finlandia-talon hankkeessa etenkin sitä, että henkilöstö itse
valitsi määriteltävät hyveet – avuliaisuus, innostavuus,
positiivisuus, suvaitsevuus, vastuullisuus ja yhteenkuuluvuus – ja
niiden sisällön. Lisäksi henkilöstö kertoi kokemuksensa prosessin
toteutumisesta.

 

Toisin sanoen henkilöt kehittivät hyveitä sekä yksilöinä että
työyhteisönä. Hyveiden kehittäminen yhteisesti edistää hyveiden
sisäistämistä työyhteisön arjessa.

Yhteistyö palveluntuottajien kesken parani. Yhteistoimintaa
lisäsivät lähinnä työyhteisöpäivät, jolloin uudet ja vanhat
työntekijät ehtivät tutustua toisiinsa.

Toimintatutkimuksen toteutusta helpotti se, että Finlandia-talon
arvot oli aiemmin määritelty samalla logiikalla. Työsuojelurahasto
on tukenut aiemmin kahta muuta SyFron Oy:n hyvehanketta: TSR 114180

Hyveet työssä – henkilöstö- ja
esimiesprosessi
 ja 114186
Hyveitä kehittämällä myös työn mielekkyys
lisääntyy
.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti Hyveet työssä Avaa