Hyveet työssä – henkilöstö- ja esimiesprosessi

Hanketiedot

Hankenumero
114180

Hakija
Otavamedia Oy

Toteuttaja
Otavamedia Oy

Lisätietoja
Anne Mantila
anne.mantila@otavamedia.fi

Toteutusaika
25.2.2014 - 31.1.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2014
8 930 euroa

Kokonaiskustannukset
20 710 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2015

Tiivistelmä

Työn etiikassa on viime vuosikymmeninä tullut tavaksi keskustella arvoista. Niin tärkeää kuin arvojen punnitseminen on ollutkin, varsinaiset tulokset ovat jääneet laihanlaisiksi. Ei siis ole ihme, että arvokeskustelut ovat viime vuosina osoittaneet hiipumisen merkkejä.

Yksi mahdollinen tapa tuoda uutta puhtia työelämän etiikasta käytävään keskusteluun on siirtää keskustelun painopiste arvoista hyveisiin. Toisin kuin arvot, hyveet ovat välttämättä todellisuutta. Siinä missä arvot ovat ideaaleja, joiden toivotaan ohjaavan toimintaa, hyveistä voidaan puhua vasta, kun ideaaleista on tullut totta.

SyFron Oy:n kehittämien hyveprosessien tarkoituksena on tuoda aristoteeliset hyveet työelämän ja työn tekemisen keskiöön. Prosessien lähtökohtana on, että jokaisella toimivalla työyhteisöllä on välttämättä jo valmiiksi hallussaan toimintansa kannalta keskeisimmät hyveet, vaikkakaan ei tietoisuuteen nostettuina eikä huippuunsa kehitettyinä. Olemassa olevien ja mahdollisten muiden hyödyllisiksi katsottujen hyveiden nimeäminen, määritteleminen ja kehittäminen auttavat tekemään yksilöistä, yhteisöistä ja organisaatioista entistä parempia.

Otavamedian asiakaspalvelussa pyritään hyveitä kehittämällä rakentamaan uudenlaista työkulttuuria, jossa henkilöstön hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys liittyvät kiinteästi yhteen. Prosessit etenevät kolmessa vaiheessa. Ensin kehitetään yhteisölliset hyveet, sen jälkeen työnteon hyveet ja lopuksi johtamisen hyveet. Lopputuloksena syntyy työkulttuuri, jossa yhdistyvät oman työn arvostus, selkeä tavoitteellisuus ja hyvä johtajuus.

Hyveprosessit toteuttaa SyFron Oy. Hanke käynnistyy keväällä 2014 ja päättyy tammikuussa 2015. Hankkeen vastuuhenkilönä on henkilöstöjohtaja Anne Mantila.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Mantila

Tiedote

Työyhteisön hyveet arkitöissä esiin

31.1.2015

Otavamedian asiakaspalvelussa määriteltiin työyhteisön hyveiksi arvostavuus, kannustavuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, rentous ja ystävällisyys. Henkilöstökyselyn mukaan kuuden hyveen 41 alakohdasta 19 toimi lähes aina, loput 22 alakohtaa toimivat usein. Näistä tuloksista voi päätellä, että työyhteisönä Otavamedian asiakaspalvelu voi hyvin.
 
Organisaatioissa yleensä niin työilmapiiri kuin kaikki järkevä toiminta rakentuvat työyhteisön toimivuudelle. Yhteisöllisten hyveiden vahvistaminen luo pohjaa työhyvinvoinnille, mutta myös tuottavuudelle ja työn laadulle. Näistä syistä Otavamedian asiakaspalvelussa kehittämishanke aloitettiin yhteisöllisistä hyveistä.
 
Työsuojelurahaston tukeman kehittämishankkeen eli Otavamedian hyveprosessin toteuttamisesta vastasi eetikko Antti Kylliäinen ja hänen SyFron Oy:nsä. Hyveprosessi perustuu siihen, että kaikilla toimivilla työyhteisöillä on olemassa toimintansa kannalta keskeisimmät hyveet. Joitakin muita hyveitä voidaan silti tarvita. Kylliäisen mukaan hyveiden nimeäminen, määritteleminen ja kehittäminen auttavat tekemään yksilöistä ja yhteisöistä entistä parempia.
 
Hyveprosessi vie hyvän aikaa
 
Yhteisöllisten hyveiden kehittämisprosessin tulos ei täysin vastannut odotuksia. Ilmeisesti kehitettäväksi valikoituihin hyveisiin kohdistui odotuksia organisaatiolle. Asiakaspalvelun väki tuntee esimerkiksi, että organisaatio ei kannusta heitä riittävästi. Silti asiakaspalvelijat pitävät työyhteisönsä yhteisöllisyyttä selvästi parempana kuin loppukysely kertoi.
 
Loppuraportissa päätellään, että hyveprosessin tulokset eivät näy heti, mutta prosessia jatketaan pitkäjänteisesti. Hyveethän ovat luonteenpiirteitä, jotka muuttuvat hitaasti. Muutaman kuukauden kehittämishanke ei kerro koko tulosta.

Asiakaspalvelussa päästiin hyvään alkuun etenkin siksi, kun henkilöstö sai itse määritellä työnteon hyveitä. Otavamediassa harkitaan, toteutetaanko vastaava prosessi myös konsernin muissa yhtiöissä tai työryhmissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hyveet Otavamedian asiakaspalvelussa. Työyhteisön kehittämishanke 2014. Avaa