Hyveet työssä – Yhteisölliset hyveet Kirkkonummen varhaiskasvatuksen työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
180095

Hakija
Kirkkonummen kunta

Toteuttaja
SyFron Oy

Lisätietoja
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Toteutusaika
17.9.2018 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.10.2018
12 420 euroa

Kokonaiskustannukset
24 840 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2021

Tiivistelmä

Hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät ihmisestä hyvän. Ne ovat tärkeitä sekä yhteisön että yksilön kannalta. Yhteisö kaipaa hyveitä jäseniltään voidakseen ja toimiakseen hyvin. Yksilölle tekee hyvää saada kokea olevansa hyvä siinä, mitä on ja tekee.

Hyveet työssä -prosessin lähtökohtana on, että jokaisella toimivalla organisaatiolla on välttämättä jo valmiiksi hallussaan toimintansa kannalta keskeisimmät hyveet, vaikkakaan ei tietoisuuteen nostettuina eikä huippuunsa kehitettyinä. Olemassa olevien hyveiden nimeäminen, määritteleminen ja kehittäminen auttavat tekemään yksilöistä, työyhteisöistä ja organisaatiosta entistä parempia.

Kirkkonummen suomenkielisen varhaiskasvatuksen Hyveet työssä -prosessi toteutetaan organisaatiotason sähköisenä prosessina. Hankkeeseen osallistuvien työyhteisöiden jäsenet nimeävät ja määrittelevät omansa ja yhteisönsä hyvinvoinnin kannalta keskeiset hyveet ja arvioivat niiden mukaista toimintaansa kaikkiaan neljässä kyselyssä. Kahden viimeisen kyselyn välissä työyhteisöt kehittävät hyveitään yhdessä suunniteltujen ja sovittujen keinojen avulla.

Kehittämishankkeen lopputuloksena Kirkkonummen varhaiskasvatuksen työyhteisöt ja työntekijät saavat käyttöönsä työkalun, jonka avulla he voivat kehittää varhaiskasvatuksen hyvää työkulttuuria ja vahvistaa omaa hyvinvointiaan ja työssä jaksamistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Vesiluoma

Tiedote

Hyveet työssä Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa

15.1.2021

Tiivistelmä

Hyveet työssä on kehittämisprosessi, jonka avulla työyhteisö tai organisaatio voi nimetä, määritellä arvioida ja kehittää oman toimintansa ja hyvinvointinsa kannalta keskeiset hyveet. Prosessin sähköinen organisaatiotason versio toteutettiin nyt toista kertaa. Prosessiin osallistuivat kaikki Kirkkonummen suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköt. Hanke onnistui odotusten ja toiveiden mukaisesti ja osoitti hyveiden olevan tehokas ja toimiva väline työkulttuurin rakentamiseen.

Lähtökohdat

Hyveet työssä -prosessilla lähdettiin tukemaan Kirkkonummen varhaiskasvatuksen henkilöstöä työssä jaksamista koetelleiden muutosprosessien jälkeen. Tarkoituksena oli tarjota keinoja työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Asiantuntijaksi valittiin eetikko Antti Kylliäinen, jonka kehittämästä hyveprosessista oli aiemmin saatu hyviä kokemuksia mm. Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Hyveet työssä -prosessin teoreettinen tausta on aristoteelisessa hyve-etiikassa.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui koko Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus 14 yksikkönä. Yhteisöllisiä hyveitään prosessin avulla kehitti 380 varhaiskasvattajaa.

Menetelmät

Hyveet työssä -prosessissa organisaation henkilöstö nimeää, määrittelee, arvioi ja kehittää keskeiset hyveensä. Aiemmissa työyhteisökohtaisissa prosesseissa merkittävimmät asiat tapahtuivat koko henkilöstölle pidetyissä työpajoissa. Kirkkonummen varhaiskasvatuksen hyveprosessi oli järjestyksessä toinen, jossa hyveiden työstäminen toteutettiin muutamaa työyhteisöpalaveria lukuun ottamatta sähköisesti. Näin saatiin hyveprosessi laajennetuksi työyhteisökohtaisesta koko organisaation käsittäväksi.

Vaikuttavuus

Kirkkonummen Hyveet työssä -prosessi osoitti, että siirtyminen työpajojen varaan rakentuvasta prosessista sähköiseen ei heikennä prosessin vaikuttavuutta vähimmässäkään määrin. Kirkkonummen varhaiskasvattajien nimeämien ja määrittelemien 10 yhteisöllisen hyveen kaikkiaan 80 alakohdasta 77 kehittyi viisiviikkoisen kehittämisjakson aikana parempaan suuntaan. Hyvin toteutetulla jälkityöllä prosessin vaikutukset saadaan säilymään varhaiskasvatuksen työkulttuurissa pitkälle tulevaisuuteen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Ennen Kirkkonummen varhaiskasvatuksen hyveprosessia työpajojen varaan rakentuva versio prosessista oli toteutettu parikymmentä kertaa hyvällä menestyksellä. Se, että nyt toista kertaa toteutettu sähköinen versio Hyveet työssä -prosessista täytti kaikki toiveet ja odotukset, merkitsee sitä, että hyveprosessi voidaan hyvällä menestyksellä toteuttaa myös suurissa ja hajallaan olevissa organisaatioissa. Tämä avaa merkittävät mahdollisuudet hyveiden viemiseen koko suomalaiseen työelämään.

Aineisto

Antti Kylliäinen Syfron Oy, Anu Vesiluoma Kirkkonummen kunta, Kirsti Päärnilä Kirkkonummen kunta. Yhteisölliset hyveet Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa. Loppuraportti. Avaa

Hyveet työssä Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa. Tiivistelmä Avaa

Miten hyveitä johdetaan -opas Avaa