Hyvinkään kaupungin strategisen hyvinvoinnin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
110448

Hakija
Hyvinkään kaupunki

Toteuttaja
Hyvinkään kaupunki

Lisätietoja
Ritva Poikela
ritva.poikela@helsinki.fi

Toteutusaika
1.12.2010 - 15.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2010
12 500 euroa

Kokonaiskustannukset
25 050 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2011

Tiivistelmä

Tavoitteet
Hyvinkään kaupunki on jo vuosien ajan panostanut työhyvinvointiin eri keinoin. Nyt halutaan selvittää se, miten hyvin panostukset tukevat kaupungin strategiaa.

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen palvelukokonaisuuden tavoitteena on kytkeä työhyvinvoinnin edistämisen osaksi johdon strategisia ydintoimintoja, vahvistaa työhyvinvoinnin johtamista, kehittää työhyvinvoinnin eri toimintojen priorisointia kustannustehokkaaseen suuntaan, sekä lisätä tietoisuutta työhyvinvoinnin investointien tuottavuudesta.

Menetelmät
Hanke muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: 1. Fokuskonsultointi, jossa määritetään työhyvinvoinnin ydinsisällöt kaupungin ja eri toimialojen strategiasta lähtien, ja siten tuetaan kaupungin johtoa liittämään työhyvinvointi osaksi kaupungin strategista suunnittelua. Konkreettisesti fokuskonsultointi selvittää hyvinvoinnin aseman, vastuut, henkilöresurssit ja kustannukset sekä kaupungin toimintojen kannalta tärkeimmät henkilöstön ominaisuudet. Näiden pohjalta luodaan strategiselle hyvinvoinnille mittaristo, joka tukee työhyvinvoinnin kehittämistä eri johto-, esimies- ja asiantuntijatasoilla. 2. Auditointi, jossa määritetään työhyvinvointia tukevien ja kehittävien toimintojen käytänteiden taso sekä tehdään ao. osa-alueilla kehittämisehdotuksia. Hyvinvoinnin johtamisen auditointi tuottaa selkeän kokonaismittarin, joka on pohjana työhyvinvoinnin pitkäjänteiselle kehittämiselle ja työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämisen priorisoinnille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ritva Poikela

Tiedote

Hyvinkää jatkaa hyvinvointijohtamisen kehittämistä

15.6.2011

Hyvinkää osallistui Työsuojelurahaston tukemaan neljän kaupungin
kehittämishankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2010-2011.
Hankkeissa suoritetussa arvioinnissa tarkasteltiin organisaatioiden
toimintatapoja hyvinvoinnin johtamisen, yrityksen hyvinvointia
koskevien strategisten toimintojen, henkilöstöresurssien,
esimiesten toiminnan sekä hyvinvoinnin tukitoimintojen osalta.

Kaikilla osa-alueilla Hyvinkää saavutti kohtuullisen hyvät
tulokset. Esimerkiksi strategisen hyvinvoinnin johtamisen
indeksiksi saatiin 42,3 prosenttia, mikä on jonkin verran toimialan
keskiarvon yläpuolella.

Kehittämisohjelmaan osallistuivat Hyvinkään ohella
Helsinki, (110189), Kemijärvi (110293) ja Kotka (110449).
Ohjelman taustalla oli konsulttiyritys Excenta Oy:n tekemä tutkimus
Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2009.

Arvioinnit hyvinvoinnin johtamisen mallin avulla

Hankkeen tavoitteena oli luoda kunta-alalle selkeä strategisen
hyvinvoinnin viitekehys. Viitekehyksessä määritellään strategisen
hyvinvoinnin peruspilarit, kehittämisalueet, tavoitteet,
hyvinvoinnin johtamismatriisi sekä strategisen hyvinvoinnin
mittarit kuten Wellness Scorecard.

Näiden työvälineiden avulla henkilöstön hyvinvointia voidaan johtaa
kunnan keskeisiä tavoitteita tukien.

Kaupunkien hyvinvointijohtamista arvioitiin Excentan kehittämän
hyvinvoinnin johtamisen mallin ja siinä esitetyn strategisen
hyvinvoinnin indeksin avulla. avulla. Tarvittavat tiedot kerättiin
henkilöstöltä ja hyvinvointiasiantuntijoilta kyselyin. Myös
erilaisia dokumentteja analysoitiin ja tehtiin lukuisia
haastatteluja.

Lisäksi hankkeisiin osallistuneiden kaupunkien tai virastojen ja
yksiköiden johto sekä esimiehet osallistuivat hyvinvointijohtamista
selvittävään tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien
arvoja, tietoja ja osaamista työhyvinvoinnin eri osa-alueilla.

Tietoja ja hyviä työvälineitä Hyvinkäälle

Hyvinkäällä hanke käynnistettiin vuoden 2011 alkupuolella. Excenta
Oy esitteli tutkimuksen tulokset hankkeen ohjausryhmälle
toukokuussa sekä kaupungin johdolle kesäkuussa 2011.

Hyvinkäällä peruspilareiksi nostettiin hyvä johtaminen, työn
vaatima osaaminen ja työyhteisön toimivuus. Näiden varaan
rakentuvat puolestaan strategisen hyvinvoinnin kehittämisalueet,
joita Hyvinkäällä ovat asiakaslähtöisyyden kehittäminen,
vuorovaikutteisen ja avoimen ilmapiirin
johtaminen, sitoutumisen ja motivaation edistäminen sekä
aktiivinen hyvinvoinnin kehittäminen.

Hanke tuotti paljon koottua tietoa, jonka pohjalta jatketaan
strategisen hyvinvoinnin kehittämistyötä. Muun muassa
laajapohjainen, erilaisia näkemyksiä ja osaamista edustava
ohjausryhmä jatkaa työtään. Sen ensimmäisiä tehtäviä on
hyvinvoinnin seurannan kehittäminen ensi vuoden henkilöstöraporttia
varten.

Jatkossa kaupungissa keskityttäneen myös esimiesten, työvälineiden
ja kompetenssien kehittämiseen.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Aineisto

Hankeraportti – Hyvinkään kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Avaa