Hyvinvointia lähityöstä

Hanketiedot

Hankenumero
111300

Hakija
TeliaSonera Finland Oyj

Toteuttaja
TeliaSonera Finland Oyj

Lisätietoja
Jyrki Kettunen
jyrki.kettunen@teliasonera.com

Toteutusaika
1.11.2011 - 31.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
28.9.2011
54 700 euroa

Kokonaiskustannukset
111 944 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2012

Tiivistelmä

Kehittämishanke on useasta vaiheesta koostuva kokonaisuus, jonka ensimmäisessä vaiheessa luodaanTeliaSoneran lähitoimistokonsepti. Lähitoimistokonseptilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus lisätä työnteon joustavuutta tekemällä työtä monesta paikasta käsin, etenkin lähempänä kotiaan sijaitsevasta lähitoimistosta. Konsepti perustuu monipaikkaiseen ja hajautettuun työskentelytapaan sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Lähitoimistokonsepti kehitetään tutkimalla monipaikkaisen työn fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia edellytyksiä ja arvioimalla työtapoja ja työympäristöjä. Tietoa nykyisestä työstä, työnteon paikoista ja liikkumisesta, teknologian ja tilojen käytöstä sekä monipaikkaisen työn lisäämisen edellytyksistä kerätään 1) haastattelemalla kohdejoukosta valikoituja henkilöitä. Näitä tuloksia hyödynnetään kattavamman 2) kyselyn laatimisessa, joka lähetetään kaikille kohdejoukkoon kuuluville. Lisäksi hyödynnetään mahdollisesti 3) verkostoanalyysia yhteistyösuhteiden kartoittamiseksi. Selvityksen pohjalta rakennetaan 4) sarja työpajoja, jossa rakennetaan avainhenkilöiden kanssa yhdessä lähitoimistokonseptia.

Kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset tukevat yrityksen päätöksentekoa seuraavasta muutosvaiheesta. Tulokset ovat pohjana monipaikkaisen toimintatavan luomiseen sekä fyysisten, virtuaalisten ja sosiaalisten tilojen kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jyrki Kettunen

Tiedote

Lähitoimisto herättää kiinnostusta

31.8.2012

Lähitoimisto herättää haastattelujen ja kyselyn perusteella
kiinnostusta TeliaSonera Finlandin työntekijöissä
pääkaupunkiseudulla. Johdon työpaja päätyi kannattamaan Otaniemen
lähityöpisteen pilotointia. Lähitoimisto ei kuitenkaan korvaisi
Vallilan pääkonttoria.

 

Keskeisin syy lähityöpisteen käyttöön olisi lyhenevä työmatka. Oman
auton käyttö laskisi merkittävästi ja hyötyliikunta lisääntyisi.
Lisäksi TeliaSoneran näkyvyydellä Otaniemessä saataisiin lisäarvoa.

 

Kiinnostusta lähitoimistoon selvitettiin kehittämishankkeessa, jota
rahoitti Työsuojelurahasto. Asiantuntijana hankkeessa toimi
Hajautetun ja mobiilin työn tutkimusyksikkö (vmWork)
Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksesta.

 

Joustavuutta työntekoon

Lähitoimistolla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa henkilöstöllä
on mahdollisuus lisätä työnteon joustavuutta tekemällä työtä
monessa paikassa, etenkin lähempänä kotiaan sijaitsevassa
lähitoimistossa.

 

Konsepti perustuu monipaikkaiseen ja hajautettuun työskentelytapaan
ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

 

Hanke on useasta vaiheesta koostuva kokonaisuus, jonka
ensimmäisessä vaiheessa kerättiin ja analysoitiin aineistoa
TeliaSonera Finlandin henkilöstöltä mahdollisen lähitoimistopilotin
kokeilua varten.

 

Kehittämishanke tuotti tietoa yrityksen päätöksenteon tueksi ja
tuki muutosta kohti monipaikkaista toimintatapaa sekä työtilojen,
teknologian ja yhteistyön kehittämistä.

 

Monipaikkaisella toimintatavalla tarkoitetaan eri paikoissa
tehtävää työtä – esimerkiksi toimistossa, asiakkaan tiloissa,
lähitoimistossa ja kotona. Erityisesti hankkeessa selvitettiin ja
kehitettiin lähitoimistomallia ja siihen liittyvää työmatkustusta,
työtapoja ja työympäristöä.

 

Lukuisia etuja

 

Hankkeen työpajatyöskentelyyn osallistui kahdeksan yrityksen
ylemmän keskijohdon edustajaa, joiden kanssa tarkennettiin visiota
monipaikkaisuudesta sekä työstettiin suunnitelmaa työtapojen ja
työympäristön muutosta ja muutoksen johtamista varten.

 

Johdon työpajassa päädyttiin kannattamaan Otaniemen lähityöpisteen
pilotointia – mutta monin varauksin ja pohdinnoin.

 

Eduiksi nähtiin mahdollinen hyötyliikunnan lisääntyminen sekä
selkeämpi raja työn ja vapaa-ajan välillä, mikäli
lähitoimistotyöskentely olisi vaihtoehto kotona tehtävälle
etätyölle.

 

Myös mahdollisuus työrauhaan nousi esiin, sillä lähityöpistettä
voitaisiin käyttää myös keskittymistä vaativien tiimi- ja
projektitöiden tekemiseen.

 

Lähityöpisteen on kuitenkin tarjottava etuja verrattuna töiden
tekemiseen kotona. Etuja voisivat olla muun muassa kollegoiden ja
sidosryhmien tapaaminen sekä parempi infrastruktuuri.
Lähityöpisteen on myös tuotava kustannussäästöjä ja tuettava
kestävää kehitystä esimerkiksi työmatkojen lyhenemisenä sekä auton
käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä.

 

Avointa viestintää

 

Erityisen tärkeänä nähtiin, että kokeilusta viestitään
avoimesti, jotta lähityöpilottia ei koeta epätasa-arvoisena ja
ristiriitaisena organisaation muihin muutoksiin verrattuna.

 

Lähityöpilotin käyttöön pitäisi työpajakeskustelujen perusteella
tehdä myös selvät, koko organisaatiota koskevat pelisäännöt.

 

Haastatteluja ja kysely

 

Työntekijöiltä tietoa kerättiin haastatteluin ja tekemällä
kysely tietyllä alueella eli Espoon suunnalla asuville
työntekijöille sekä pitämällä työpaja keskijohdon edustajille.

 

Haastattelut tehtiin 28:lle henkilöstön edustajalle eri
organisaatiotasoilta ja -yksiköistä. Haastateltavista 24 asui
Espoon Otaniemeen suunnitellun lähitoimistopilotin suunnalla ja
neljä haastateltavaa muualla pääkaupunkiseudulla.

 

Kysely lähetettiin TeliaSonera Finlandin pääkonttorissa Vallilassa
työskenteleville henkilöille, jotka asuvat Espoossa, Kirkkonummella
ja Helsingissä Otaniemen lähialueilla.

 

Otos oli 305 henkilöä, ja vastaukset saatiin 186:lta.
Vastausprosentti oli 61.

 

Vastaajat valittiin Otaniemen suunnalta, koska haluttiin tietoa
nimenomaan tämän lähityöpisteen mahdollisilta käyttäjiltä.

 

Lähitoimistoon rauhallisia tiloja

 

Tulokset havainnollistavat TeliaSonera Finlandin
henkilöstön tämänhetkisen työn luonnetta, matkatyön määrää sekä
kiinnostusta, esteitä ja edellytyksiä lähitoimiston perustamiseksi.
Myös henkilöstön teknologia- ja työtilatoiveet ja tarpeet tulivat
esiin.

 

Haastattelun tulokset osoittavat, että lähitoimistokokeiluun löytyy
paljon kiinnostusta. Ajatusta pidetään hyvänä, vaikka oma työ
vaatisi myös pääkonttorilla käymistä. Yhden lähityöpisteen sijaan
toivottiin, että lähitoimistoja voisi olla pääkaupunkiseudulla
useita. Jokaisella ei kuitenkaan voi olla kahta työpistettä,
jolloin nimeättömiä työpisteitä tarvitaan lisää. Lähitoimistoon
kaivattiin erityisesti rauhallisen työskentelyn tiloja, mutta myös
asiakastiloja tarvittaisiin.

 

Organisaatiossa tällä hetkellä käytössä olevaan teknologiaan ollaan
haastattelujen perusteella pääosin tyytyväisiä. Ainoastaan
videoneuvottelutiloja tai mahdollisuuksia osallistua
videoneuvotteluihin etäältä kaivataan lisää.

 

Lisäksi haastattelut osoittivat, että etätyömahdollisuudet
vaihtelevat yllättävän paljon eri yksiköissä. ne näyttivät olevan
enemmän riippuvaisia esimiehestä kuin joustotyösäännöistä tai oman
työn luonteesta.

 

Myös kyselyssä havaittiin rauhallisten työtilojen kaipuu. Tämä päti
etenkin avotiloissa työskenteleviin. Muilta osin Vallilan tilat
koettiin varsin toimiviksi. Etätyömahdollisuuksia pidettiin hyvinä,
ja etätöitä haluttiin tehdä nykyistä enemmän.

 

Lyhenevä työmatka houkuttelee

 

Lähityökokeilun osalta haastattelujen ja kyselyjen vastaukset
tukivat toisiaan. Vastaajista 78 prosenttia käyttäisi Otaniemen
lähityöpistettä, mutta vain viisi prosenttia viitenä päivänä
viikossa.

 

Keskeisin syy lähityöpisteen käyttöön oli kyselyn perusteella
lyhenevä työmatka, mutta kuten haastatteluissa ilmeni,
lähityöpisteen houkuttelevuutta lisäisivät myös toimivat tilat ja
infrastruktuuri.

 

Kyselyn perusteella oman auton käyttö laskisi suuresti.
Kyselyajankohtana omaa autoa käytti 72 prosenttia, Otaniemen
lähityöpistettä käytettäessä 40 prosenttia turvautuisi omaan
autoon.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Anu Sivunen ja Marko Hakonen. 2012. Hyvinvointia lähityöstä -projekti. Tiivistelmä. Avaa