Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään: ohjelma esimiehille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille.

Hanketiedot

Hankenumero
190386

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Taina Hintsa
taina.hintsa@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.10.2019
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
192 299 euroa

Tulokset valmistuneet
14.2.2022

Tiivistelmä

Työelämässä korostuvat jatkuva muutos ja kehittymistarpeet, mikä asettaa jatkuvan oppimisen vaatimuksia organisaatioille, johtamiselle ja työntekijöille. Työntekijällä on entistä enemmän haasteita omien resurssien yhteensovittamisessa työelämän vaatimusten kanssa. Yhteensovittamiseen tarvitaan yksilöllisiä tunnetaitoihin liittyviä voimavaratekijöitä. Systemaattista tieteellistä tutkimusta tunnetaitojen, hyvinvoinnin ja palautumisen välisistä yhteyksistä ei ole vielä riittävästi. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa tunnetaitojen, hyvinvoinnin, työkyvyn ja palautumisen välisistä yhteyksistä sekä kehitetään näitä edistäviä tunnetaitoja harjoittava ohjelma. Hanke toteutetaan 1.1.2020-31.12.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksen aineistoina ovat opettajista (n=76) ja valmentajista (n=72) koostuvat aineistot. Ohjelman osallistujat tulevat kolmesta eri toimialan organisaatiosta (osallistujat n=48 ja vertailuryhmä n=12). Tietoa kerätään monipuolisesti määrällisillä ja laadullisilla menetelmillä: haastatteluilla, kyselylomakkeilla, kotitehtävillä ja 360˚ -palautteilla. Aineistoja käsitellään määrällisin ja laadullisin menetelmin. Tulokset palvelevat monipuolisesti suomalaista työelämää. Hankkeessa kehitetty, tutkimusnäyttöön perustuva ohjelma harjoittaa tunnetaitoja, joilla voidaan edistää esimiesten hyvinvointia, työkykyä ja työstä palautumista. Hanke vastaa esimiehen resurssien ja työelämän vaatimusten yhteensovittamisen tarpeisiin ja tuottaa elinvoimaa suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Hintsa

Tiedote

Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään.

14.2.2022

Tiivistelmä

Työelämä tuo haasteita omien resurssien ja työelämän vaatimusten yhteensovittamiseen. Tutkimme tunnetaitojen, hyvinvoinnin, työkyvyn ja palautumisen välisiä yhteyksiä sekä kehitimme tunnetaitoja harjoittavan ohjelman. Tutkimuksen aineisto koostui esihenkilöistä, rehtoreista ja urheiluvalmentajista. Tietoa kerättiin määrällisillä ja laadullisilla menetelmillä.
Havaitsimme, että tunnetaidot olivat yhteydessä resilienssiin, työn imuun, itsearvioituun työkykyyn ja työstä palautumiseen. Hankkeessa kehitetty ohjelma harjoitti tunnetaitoja, ja näytti edistävän osallistujien hyvinvointia, työkykyä ja työstä palautumista. Jatkokehitys ja -tutkimus toivottavasti tulevat palvelemaan monipuolisesti suomalaista työelämää.

Lähtökohdat

Esihenkilöille ja urheiluvalmentajille ei ole riittävästi hyvinvoinnin tuen muotoja siitä huolimatta, että he ovat vastuussa muiden hyvinvoinnin tukemisesta. Positiivinen psykologia keskittyy tutkimaan ja edistämään ihmisten voimavaroja ja resursseja. Tunnetaidot voivat olla merkittävä resurssi, joilla voidaan edistää hyvinvointia. Tässä hankkeessa tutkittiin tunnetaitojen yhteyksiä hyvinvointiin, työkykyyn ja työstä palautumiseen sekä kehitettiin. tunnetaitoja ja hyvinvointia edistävä ohjelma.

Aineisto

Hankkeeseen osallistuivat Joensuun koulutustoimi, Pohjois-Karjalan Osuuskunta ja Joensuun Urheiluakatemia. Näistä organisaatioista osallistujiksi rekrytoitiin esihenkilöitä majoitus- ja ravintola-alalta, rehtoreita ja urheiluvalmentajia. Osallistujat arvottiin ohjelmaryhmiin. Ohjelmaryhmiin (esihenkilöt, rehtorit, urheiluvalmentajat, sekaryhmä ja vertailuryhmä) osallistui 50 henkilöä.

Menetelmät

Lähtökohta tutkimukselle oli perinteinen interventiotutkimusasetelma, jossa on alku-, loppu- ja seurantavaihe sekä vertailuryhmä. Aineistoa kerättiin haastatteluilla, kyselyillä, kotitehtävillä ja 360-palautteilla. Aineistoa analysoitiin tilastollisilla menetelmillä sekä analysoiden laadullista tietoa.

Tulokset ja johtopäätökset

Regressioanalyysien perusteella havaittiin, että tunnetaidoilla on yhteys korkeampaan resilienssiin, korkeampaan työn imuun, parempaan itsearvioituun työkykyyn 2 vuoden kuluttua sekä työstä palautumiseen. Osallistujat kokivat saaneensa ohjelmasta apua tunnetaitojen kehittymiseen, erityisesti toisten ihmisten kohtaamiseen ja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Ohjelma kehitti omien tunteiden tunnistamista ja auttoi kiinnittämään entistä enemmän huomiota omaan palautumiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tunnetaitoja on mahdollista harjoitella ja siksi ne kannattaa huomioida myös työelämän interventioissa. Alueelta on kuitenkin aiemmin puuttunut systemaattinen tieteellinen tutkimus. Hanke toi uutta hyvinvoinnin tukemiseen liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää myös johtamiskoulutuksissa, työnohjauksessa ja erilaisissa organisaatioissa hyvinvoinnin tukitoimien kehittämisessä. Tunnetaidoista ja voimavarojen tunnistamisesta saamme elinvoimaa työelämään!

Aineisto

Taina Hintsa, Aleksis Aronen, Emma Hietarinta ja Marja Kokkonen. Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista
edistäviä tunnetaitoja työelämään: ohjelma esihenkilöille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille. Loppuraportti.
Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2021
Publications of the University of Eastern Finland
Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology; 22
ISBN: 978-952-61-4416-0 (nid.)
ISSNL: 1798-5641
ISSN: 1798-5641
ISBN: 978-952-61-4417-7 (PDF)
ISSN: 1798-565X (PDF) Avaa