Hyvinvointituottavuuden kehittämisen palvelutuotteen konseptointi

Hanketiedot

Hankenumero
115444

Hakija
Sovelto Oyj

Toteuttaja
Sovelto Oyj

Lisätietoja
Kati Järvinen
kati.jarvinen@sovelto.fi

Toteutusaika
7.9.2015 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
7.10.2015
33 700 euroa

Kokonaiskustannukset
52 343 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Tuotteistushankkeen tavoitteena on konseptoida ja toteuttaa selkeä, helposti levitettävä ja skaalautuva palvelutuote työn tuottavuuden kehittämiseen ja johtamiseen suomalaisissa organisaatioissa hyvinvoinnin, osaamisen, työskentelyn sujuvuuden ja työn mielekkyyden kautta (”hyvinvointituottavuus”). Tarkoituksena on lisätä Suomen kilpailukykyä ja menestymisen mahdollisuuksia vahvistamalla yksilöllistä, itseohjautuvaa hyvinvointituottavuuden kehitystä ja vastuunkantoa yksilötasolla, konseptoimalla valmentava toimintamalli ja prosessi tukemaan tätä, tekemällä hyvinvointituottavuuden taso, vahvuudet ja kehitysalueet näkyväksi organisaatioissa sekä nostamalla hyvinvointituottavuus ja sen kehitys organisaatioiden strategiselle agendalle.

Tuotteistushankkeen lopputulemana on konseptoitu, pilotoitavissa oleva hyvinvointituottavuuden johtamisen, mittaamisen ja kehittämisen toimintamalli, joka organisaatioiden on helppo liittää osaksi omaa johtamisjärjestelmäänsä ja arkikäytäntöjänsä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Järvinen

Tiedote

Loisto-palvelu nostaa hyvinvointia ja tuottavuutta

30.11.2015

                                                                       

Työntekijöiden potentiaalin hyödyntäminen on avain pitkäkestoiseen menestykseen. Kun ihmiset haluavat ja pystyvät tekemään työnsä hyvin, henkilöstön koko potentiaali voidaan hyödyntää hyvinvointia lisäävällä tavalla.

Teknologia- ja työelämäkouluttaja Sovelto on kehittänyt Loisto-palvelun, joka auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja tekemään työnsä hyvin. Ja tähän se ei jää: kun työntekijä voi hyvin ja tekee työnsä hyvin, tuottavuus lisääntyy.

Hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisen yhdistävä helposti levitettävä, kustannustehokas, kevyt ja yksilö- ja organisaatiotasolla vaikuttava Loisto-palvelu syntyi Työsuojelurahaston tukemassa tuotteistushankkeessa.

Tuotteistusmäärärahan avulla jalostetaan tutkimus- ja kokemustiedosta innovatiivisia asiantuntijapalveluita ja toimintatapoja työpaikkojen käyttöön.

Jokaisella lupa loistaa

Palvelu yhdistää yksilön ja organisaation näkökulmat. Jokaisella työntekijällä on lupa loistaa: jokaisella on vastuu, mahdollisuudet ja työvälineet oman työn mielekkyyden ja tuottavuuden kehittämiseen.

Palvelu kannustaa ja tukee henkilöstöä tunnistamaan ja kehittämään henkilökohtaista työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.

Yksilötason toimenpiteet kumuloituvat organisaatiotasolla, saavat aikaan systeemisiä vaikutuksia ja luovat edellytyksiä koko organisaation parempaan menestykseen poistamalla osaamattomuudesta, tehottomuudesta ja turhautumisesta syntyviä työpahoinvoinnin kustannuksia

Työhyvinvoinnin tuottovaikutukset puolestaan syntyvät lisääntyneen itseohjautuvuuden, innovatiivisuuden ja paremman yhteistyön seurauksena.

Organisaatiotasolla jokaisella on lupa vaikuttaa, oman roolinsa puitteissa. Hankkeessa tunnistettiin neljä keskeistä roolia: johdon, tukitoimintojen – lähinnä HR –, esimiesten ja jokaisen työntekijän roolit. Hyvinvointituottavuus on jokaisen vastuulla, ja rooli organisaatiossa määrittää tapaa kantaa sitä.

Modulaarisesti etenevää työskentelyä

Loisto-palvelu muodostuu modulaarisesti kolmesta vaiheesta, jotka voi halutessa toteuttaa myös yksittäisinä vaiheina.

Moduulit ovat hyvinvointituottavuuden nykytila-analyysi, ketterä ja kustannustehokas henkilöstön kehittäminen sekä hyvinvointituottavuuden strateginen johtaminen.

Hyvinvointituottavuuden nykytila-analyysi on johdolle suunnattu workshop, jossa arvioidaan hyvinvointituottavuuden keskeisimmät kitkatekijät ja mahdollistajat, mittarit ja tunnusluvut suhteessa liiketoimintatavoitteisiin. Workshopissa hyödynnetään valmentavia menetelmiä, ja sen vetää ammattivalmentaja.

Henkilöstön kehittämisen osiossa palvelu tarjoaa toimintamallin ja työvälineet hyvinvointituottavuuden itseohjautuvaan kehittämiseen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen organisaatiotasolla.

Hyvinvointituottavuuden strateginen johtamisen kokonaisuudessa palvelu auttaa nostamaan hyvinvointituottavuuden strategiselle agendalle kilpailukyvyn lähteeksi. Johdon workshopissa tunnistetaan hyvinvointituottavuuden kriittiset menestystekijät, asetetaan tärkeimmät kehitysprioriteetit, integroidaan hyvinvointituottavuuden johtaminen osaksi johtamisjärjestelmää sekä sovitaan jatkotoimista.

Pilotointeihin voi hakea kehittämisavustusta

Loisto-palvelu on jatkossa keskeinen tuote Sovelton palveluportfoliossa.

Palvelun tuloksena asiakasorganisaatiolle syntyy näkymä oman organisaation tilaan ja kriittisiin menestystekijöihin, minkä ansiosta se pystyy kohdentamaan myös jatkossa kehityspanostuksensa mahdollisimman vaikuttavasti.

Loisto-palvelun pilotointeihin asiakasorganisaatiot voivat hakea kehittämisavustusta Työsuojelurahastolta.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Sovelto Oyj. Avaa

2015