Hyvinvoiva Finanssiala 2014 – 2015 – Välineitä työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi finanssialalla

Hanketiedot

Hankenumero
114401

Hakija
Serenitas Consulting Oy

Toteuttaja
Serenitas Consulting Oy

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.9.2014 - 1.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2014
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
213 850 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2015

Tiivistelmä

Hyvinvoiva Finanssiala 2014 – 2015 on toimialakohtainen työelämän ja työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämishanke, jonka toteuttaa Serenitas Consulting oy. Hankkeessa ovat suomalaisia pankki- ja vakuutusalan yrityksiä edustava Finanssialan Keskusliitto yhdessä alan yritysten ja työntekijäliittojen (Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto PRO ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry) kanssa.

Hankkeen pohjan muodostaa alan yhtiöiden ja työntekijöiden yhteinen tahtotila oppia ymmärtämään alaa kohtaavia voimakkaita muutoksia ja kehittää parempia työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä tukevia toimintamalleja sekä luoda konkreettisia välineitä työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi suomalaisella finanssialalla.

Hankkeen lähtökohtana asiakaskäyttäytymisen muutokset ja niiden vaikutukset finanssialalle. Hankkeen strateginen tavoite on lisätä suomalaisen rahoitus- ja vakuutusalan tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia.

Hanke on osa valtakunnallista Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 – hanketta. Hankkeen loppuraportti valmistuu loppukeväällä 2015.

Hankkeen internet-sivut
http://www.tyoelama2020.fi/tyopaikoille/toimialakohtaiset_kehittamisohjelmat/hyvinvoiva_finanssiala

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Työnantajat ja työntekijät kehittivät yhteistä ymmärrystä finanssialan tulevaisuudesta

1.8.2015

Finanssialan työnantajat ja työntekijät ovat kehittäneet
yhteistä ymmärrystä toimialan tulevaisuudesta, jota ravistelee
voimakas muutos. Muutos nousee etenkin asiakkaiden uusista
tarpeista ja digitalisaatiosta. Kehityksen kelkassa on pysyttävä
siten, että asiakkaat pidetään tyytyväisinä, ala säilyy
kannattavana ja työntekijöiden mielestä houkuttelevana työnantajana
myös tulevaisuudessa.

Osapuolet rakensivat neutraaleilla keskustelufoorumeilla ja
uudenlaisin, osallistavin työskentelytavoin näkemystä tuottavuuden,
kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi –
asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja digitalisaation
näkökulmista.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeeseen osallistuivat pankki- ja
vakuutusalan yrityksiä edustava Finanssialan Keskusliitto sekä
työntekijäliitot Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro,
Vakuutusväen Liitto VvL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Uudesta yhteistyöstä oli sovittu työmarkkinaneuvotteluiden
yhteydessä vuonna 2013. Kyseessä oli ensimmäinen palvelualalla
toteutettu näin laajapohjainen kehittämishanke.

Hankkeen toteutti Serenitas Consulting Oy vuosina 2014–2015, ja
sitä rahoittivat Työsuojelurahasto ja Sitra.

Hyvinvoiva finanssiala on ollut mukana työ- ja
elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -ohjelmassa toimialakohtaisena
pilottihankkeena.

Dialogia yli perinteisten roolirajojen

Hanke onnistui tavoitteessaan luoda osapuolten välille
uudenlaista dialogia tulevaisuudesta. Aiemmin asioita on käsitelty
työmarkkina- tai yrityskohtaisissa neuvotteluissa. Neutraalia
foorumia haluttiin kokeilla, jotta koko alaa koskettavista asioista
voidaan keskustella rakentavasti yleisellä tasolla.

Hankkeen lopullinen onnistuminen näkyy vasta siinä, kuinka hyvin
sen aikana tunnistettuja tuloksia ja työkaluja hyödynnetään alan
yrityksissä jatkossa.

Vauhtia otettiin syys-marraskuussa 2014 neljän liittokohtaisen
työpajan sarjasta, jossa osallistettiin sekä henkilöstön että
työnantajien edustajia avoimeen keskusteluun teemoista. Lisäksi
testattiin alustavasti tällaisen dialogin toimivuutta
vuorovaikutuksessa.

Työpajojen mallilla tai sitä soveltamalla on dialogia
työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa jatkettu vuoden
2015 aikana useissa yrityksissä.

Mallia on yrityksissä pidetty hyvänä, ja näköpiirissä on
työpajojen jatkaminen. Työpajoista annettiin myönteistä palautetta,
ja keskustelu koettiin antoisaksi. Erityisesti huomio kiinnittyi
siihen, että eri osapuolia edustavat osanottajat pohtivat asioita
yli perinteisten roolirajojen.

Työpajojen tulokset on koottu yhteen loppuraportissa.

Keväällä 2015 järjestettiin kaksi toisenlaista työpajaa:
ennakointi- ja simulaatiotyöpajat. Tulevaisuuden ennakointikartan
avulla tutkailtiin finanssialaa muovaavia ilmiöitä.
Simulaatiotyöpajassa niitä tarkasteltiin pelisimulaation
avulla.

Näihin työpajoihin osallistui finanssialan yritysten
liiketoimintajohtoa, asiakkaita, luottamismiehiä, liiketoiminnan
kehittäjiä ja edustajia muiltakin toimialoilta. Mukana oli myös
tutkijoita ja kehittäjiä, joilla oli näkemystä muun muassa
asiakaskäyttäytymisestä, työn muutoksesta, finanssialan
tulevaisuudesta ja Suomen kilpailukyvystä.

Kyselytutkimus ja selvityksiä

Työpajojen antia täydensi Muuttuva työ finanssialalla
-kyselytutkimus, jonka toteutti T-media hankkeen toimeksiannosta ja
Sitran taloudellisella tuella.

Kysely tehtiin samanaikaisesti sekä finanssialan henkilöstölle
että alan asiakkaille. Kysely selvitti finanssialan näkymiä niin
toimialan yleisen muutoksen, asiakkaiden muuttuvien toiveiden ja
tarpeiden kuin henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisen
näkökulmista.

Henkilöstöltä selvitettiin mielipiteitä työelämän ja
asiakastarpeiden muutoksista. Asiakkailta kysyttiin näkemyksiä muun
muassa palvelutarpeista, finanssialan tulevaisuuden palveluista ja
palveluiden saatavuudesta.

Hankkeen tuottavuusosion asiantuntijana toimi professori
Matti Pohjola Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulusta. Hän laati tuottavuusselvityksen, jossa
tarkastellaan rahoitus- ja vakuutusalan digitalisaation vaikutuksia
alan tuottavuuteen. Tästä osiosta on laadittu erillinen raportti,
joka on käännetty myös englanniksi.

Lisäksi hankkeen toimeksiannosta syntyi opinnäytetyö etätyön
johtamisesta finanssialalla.

Tuloksiin koottiin myös ammattikorkeakoulun finanssialan
opiskelijoiden pohdintoja, millaisena he näkevät alan tulevaisuuden
kymmenen vuoden aikajänteellä.

Hankkeen loppuraportissa Yhteinen katse tulevaisuuteen esitetään
yhteenvetona ne finanssialan tulevaisuudesta tunnistetut ilmiöt ja
kehityskulut, jotka ovat eri työvaiheissa seuloutuneet
tärkeimmiksi. Loppuraportti ja siihen liittyvä kalvoaineisto on
käännetty myös englanniksi.

Hankkeelle suunnitellaan jatkoa, mihin saadaan täsmennystä
syksyn 2015 aikana.


 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Videot Työelämä 2020 -sivuilla:. http://www.tyoelama2020.fi/tyopaikoille/toimialojen_hankkeet/finanssiala Avaa

Avaa

Loppuraportti Rajander-Juusti Ritva 2015. Yhteinen matka finanssialantulevaisuuteen. Hyvinvoiva finanssiala 2014-2015 -hankkeenloppuraportti. ISBN 978-952.93-5721-5 (nid.) ISBN 978-952-93-5722-2 (pdf). Avaa

Englanninkielinen Rajander-Juusti Ritva 2015. The Journey Forward – The Future OfThe Financial Sector: Final Report of the Healthy Financial Sector2014-2015 Project. Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Opinnäytetyö Asikainen Martta 2015. Etätyön johtaminen finanssialalla.Tiivistelmä kandidaatintutkielmasta. Avaa

Hankkeen löydöksistä on valmistettu neljä videota. Videothavainnollistavat parissa minuutissa, missä mennään ja mihinsuuntaan finassialalla pitäisi kulkea. Videot on laadittu jahaastateltavat henkilöt valittu yhdessä kaikkientyöntekijäliittojen, eli PROn, VvL:n, Nousun ja YTN:n kanssa.Suunnittelun ja toteutuksen on tehnyt kokonaisuudessaan Jussi Karhunen. Etätyön mahdollisuudet finanssialalla Etätyötä on tehty maailman sivu, mutta vasta kovin vähänsuorittavan portaan tehtävissä. Finanssialalla tietoturvaongelmatovat lisäksi olleet mutkana matkassa. Nyt tekniikan kehityksenmyötä finanssialan etätyötä olisi vara lisätä huomattavasti japarantaa samalla työntekijöiden hyvinvointia – ja kenties myöstuottavuutta!. https://www.youtube.com/watch?v=sDsHEYGZXaU&feature=player_embedded

Finanssialan asiakkaan uudet tarpeet – mitenreagoida? Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Millaistapalvelua? Milloin? Olemmeko me valmiit vastaamaan muuttuneisiinvaatimuksiin? Mitä se meiltä vaatii? Kuinka palvella asiakastaentistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana,jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessasaatavissa verkosta. https://www.youtube.com/watch?v=kMAHS_iPZjc&feature=player_embedded

Finanssiala ei ole enää pelkkä suurtentemmellyskenttä Emme ole enää yksin. Keitä ovat haastajat, jotka nakertavatliiketoiminnasta siivun sieltä, toisen täältä? Miten perinteistenfinanssijättien tulee toimia, jotta ne pärjäävät lisääntyvässäkilpailussa? Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään. https://www.youtube.com/watch?v=HN0uTHiQukQ&feature=player_embedded

Digitalisaation muutokset työssä Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu.Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työvoidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaanuudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voikaikkialta korvata. https://www.youtube.com/watch?v=xHdhCVrf5uA&feature=player_embedded

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen teemasivut