IADIS International Conference, ICT, Society and Human Beings 2010, 29.-31.7.2010, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
110246

Hakija
Arto Reiman

Toteuttaja
Arto Reiman

Lisätietoja
Arto Reiman
arto.reiman@oulu.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 902 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2010

Tiivistelmä

Työolot ovat tärkeä kilpailu- ja viestimistekijä toiminnan kansainvälistyessä ja kilpailun kiristyessä. Kuljettajan työ sisältää ajotyön lisäksi useita muitakin työtehtäviä. Häiriötön jakelukuljetus (HÄITEK) –hankkeessa (mm. TSR-rahoitus) tutkimus keskittyi pääasiassa näihin ajon aikaisen työn ulkopuolisiin haasteisiin, kuten lastaus- ja purkutyöhön sekä työskentelyyn asiakkaan tiloissa. Hankkeessa on kerätty runsaasti videomateriaalia kuljettajan työstä ohjaamon ulkopuolisissa työtilanteissa.Yhtenä HÄITEK-hankkeen ”kärkituotoksena” luotiin osallistuvan suunnittelun keinoin ICT-pohjainen riskienarviointisovellus. Hankkeessa myös kokeiltiin sovellusta käytännössä ja kerättiin aineistoa jatkotutkimuksia varten. Sovelluksella saadaan konkreettista tietoa sujuvuudesta, puutteista ja puutteellisesta toiminnasta kuljettajien ja kuljetusyrityksen sekä asiakkaan osalta.

Tämän tuen avulla tarkoitus on osallistua IADIS konferenssiin heinäkuussa 2010. Konferenssiin on hyväksytty artikkeli: Reiman, Pekkala, Väyrynen: SHORT HAUL DRIVERS’ WORK AND DIFFERENT WORK ENVIRONMENTS OUTSIDE THE CAB – NEW TOOL FOR TWO-WAY ASSESSMENTS, jossa esitellään sovellus sekä tähän astiset tulokset.

Artikkeli julkaistaan konferenssin osana proceedings -julkaisua. Lisäksi artikkelista ja sen tuloksista tiedotetaan hankkeen ohjausryhmän määrittelemällä tavalla. Artikkeli liittyy myös läheisesti hakijan väitöstyöhön, johon liittyen tieteellisiä artikkeleita on valmisteilla vuonna 2010.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Reiman

Tiedote

Jakelukuljetukset turvallisemmiksi riskienarviointityökalun avulla

31.8.2010

Arto Reiman osallistui Työsuojelurahaston tuella
kansainväliseen IADIS (International Association for Development of
the Information Society) -multikonferenssiin. Konferenssi pidettiin
Freiburgissa, Saksassa 29.7.-31.7.2010.

Konferenssissa käsiteltiin laajasti informaatio- ja
viestintäteknologian hyödyntämistä erilaisissa yhteyksissä. Esillä
oli muun muassa erilaisten uusien teknologioiden käyttö
kouluympäristöissä ja opetuksen kehittämisessä.

Reimanin oma esitys käsitteli jakelukuljetusten häiriöitä ja
turvallisuusongelmia. Työsuojelurahasto on osaltaan tukenut myös
aiheeseen liittyvää tutkimushanketta (107056).
Konferenssijulkaisuun sisältyvän Arto Reimanin,
Janne Pekkalan ja
Seppo Väyrysen artikkelin otsikko on Short Haul
Drivers’ Work and Different Work Environment outside the Cab – New
Tool for Two-Way Assessments.

Työkalu sekä kuljetus- että asiakasyritysten
käyttöön

Jakelukuljetuksiin liittyy useita turvallisuusriskejä. Vaara vaanii
etenkin ohjaamon ulkopuolella liikuttaessa.

Tutkijat huomasivat, että turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan
eri osapuolten välistä yhteistyötä. Siksi hankkeessa lähdettiin
etsimään ratkaisumalleja ja työvälineitä, joita voivat käyttää yhtä
lailla sekä kuljetus- että asiakasyritykset.

 

Tällaiseksi työvälineeksi kehitettiin riskejä analysoiva VIDAR.
Videoavusteinen, osallistuva itsearviointimenetelmä sopii
erinomaisesti liikkuvan työn riskienarviointiin sekä toimijoiden
keskinäisen verkottumisen ja työelämän laadun kehittämiseen.
Pääperiaate on, että useat eri henkilöt käyttävät työkalua
arvioidessaan tietyn kohteen turvallisuutta ja kehittämistarpeita.

VIDAR antaa kuljetusyrityksille konkreettista tietoa puutteista ja
puutteellisesta toiminnasta kuljettajien, muun kuljetusyrityksen
henkilöstön ja johdon osalta. Se tuottaa tietoa myös työn
sujuvuudesta, riskeistä, puutteellisesta toiminnasta ja muista
mahdollisista puutteista asiakkaan tiloissa.

VIDARin avulla on myös mahdollista luoda laaja tietokanta, joka
antaa arvioiduista ympäristöistä realistisen kuvan ja tuottaa
samalla tietoa riskeistä työterveyshuoltoa ja rakennussuuunnitelua
varten.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo