ICOH 2015 31st International Congress on Occupational Health, 31.5.-5.6.2015, Etelä-Korea

Hanketiedot

Hankenumero
115319

Hakija
Anne Jääskeläinen

Toteuttaja
Anne Jääskeläinen

Lisätietoja
Anne Jääskeläinen
anne.jaaskelainen@ttl.fi

Toteutusaika
30.5.2015 - 24.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 825 euroa

Tulokset valmistuneet
24.6.2015

Tiivistelmä

ICOH on kolmen vuoden välein järjestetty tieteellinen kongressi, jossa esitellään monipuolisesti korkeatasoista tutkimusta ja käytännön kokemuksia työterveyden ja –turvallisuuden alalta. Esitän kongressissa tutkimusryhmämme havainnot siitä, kuinka hyvin kaksi työkyvyn mittaria, työkykyindeksi (Work Ability Index) ja työkykypistemäärä (Work Ability Score), ennustavat työkyvyttömyyseläkkeelle päätymistä suomalaisten kuntatyöntekijöiden 28 vuoden seurannassa. Tutkimus liittyy Työterveyslaitoksessa toteutettavaan, Kelan rahoittamaan Miksi työura jää kesken –hankkeeseen.

Työkykymittarilla voidaan tunnistaa heikentynyt työkyky ja suurentuneessa työkyvyttömyyden vaarassa olevat työntekijät. Hyvin ennustava ja kliinisessä työssä kätevä työkykymittari on avuksi työkykyä palauttavien toimenpiteiden kohdistamisessa korkean riskin henkilöihin, mikä heijastuu myönteisesti työurien jatkumiseen. Seitsenosioinen työkykyindeksi on vakiintunut työkyvyn arviointimenetelmä. Työkykyindeksiin verrattuna yhteen kysymykseen perustuva työkykypistemäärä olisi kliinisessä ja tutkimustyössä helppokäyttöisempi mittari, mutta sen käytettävyydestä ja ennustamiskyvystä on vähän tietoa.

Tutkimuksemme tuloksia voidaan hyödyntää työterveyshuollossa, jossa työkyvyn ja työkyvyttömyysriskin arviointia tehdään. Työkykymittarien ominaisuudet ovat myös kansainvälisesti kiinnostavaa tietoa, sillä työurien pidentäminen ja työterveyshuollon kehittäminen ovat maailmanlaajuisesti ajankohtaisia tavoitteita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Jääskeläinen

Tiedote

Työkykymittarit ennustavat hyvin työkyvyttömyyseläkettä

24.6.2015

Kaksi työkyvyn mittaria, työkykyindeksi ja työkykypistemäärä, ennustavat sekä miesten että naisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Heikko työkyky seurannan alussa oli erityisen hyvä ennustava tekijä miehillä, jotka tekivät henkisesti vaativaa työtä, ja naisilla, jotka tekivät henkis-ruumiillista työtä.

Työkykymittarien ennustamiskyky vahvistui, kun lähtötason työkykyyn yhdistettiin tieto työkyvyn muutoksesta neljän ensimmäisen seurantavuoden aikana.

Tulokset perustuvat Työterveyslaitoksen toteuttamaan ja Kelan rahoittamaan Miksi työura jää kesken -tutkimukseen (2014–2016).

Erikoistutkija Anne Jääskeläinen Työterveyslaitokselta esitteli tutkimuksen tuloksia kansainvälisessä työterveyden ICOH-konferenssissa, joka järjestettiin Soulissa Etelä-Koreassa alkukesästä 2015.

Esityksen otsikko oli Work Ability Index and Work Ability Score as predictors of disability pension: a prospective study among Finnish municipal employees.

Tutkimuksen aineisto on peräisin ikääntyvien kuntatyöntekijöiden seurantatutkimuksesta.

Työkykyindeksi on vakiintunut työkyvyn arviointimenetelmä, mutta sen käyttö on koettu sekä kliinisessä työssä että tutkimuskäytössä työlääksi ja aikaa vieväksi.

Seitsenosaiseen työkykyindeksiin verrattuna yhteen kysymykseen perustuva työkykypistemäärä olisi helppokäyttöinen mittari, mutta sen käytettävyydestä ja ennustamiskyvystä tarvitaan tutkimustietoa, jota Työterveyslaitos nyt hankkii tutkimuksessaan.

Työsuojelurahasto tuki Jääskeläisen konferenssiosallistumista matkastipendillä.
 
 

Toimittaja
Leena Huovila