ICT:n soveltamiseen perustuvat toimintaprosessien uudistukset terveydenhuollossa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112046

Hakija
Kaisu Juntunen

Toteuttaja
Kaisu Juntunen

Lisätietoja
Kaisu Juntunen
kaisu.juntunen@oulu.fi

Toteutusaika
2.2.2012 - 2.5.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
2.5.2012

Tiivistelmä

Tämän sosio-teknis-taloudellisen tutkimuksen aiheena on terveydenhuollon työprosesseihin sovellettavan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) vaikuttavuuden arviointi. Siinä on tarkoituksena sosioteknisen prosessitutkimuksen keinoin, tapaustutkimusten muodossa, etsiä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

[1] Mitä ovat ne palveluprosessin pullonkaulat, joita TVT: n avulla voidaan muuttaa
[2] Miten palveluprosessin muutos voi vaikuttaa koettuun työn laatuun ja tuottavuuteen
[3] Mikä rooli TVT: lla on tulevaisuuden terveydenhuollon palveluntuotannossa.

Koska tulevaisuuden tieto- ja viestintätekniikan vaikutusten ennustaminen on vaikeaa, on prosessien kuvaamisella ja analysoinnilla ollut tarkoituksena pyrkiä palveluiden proaktiiviseen kehittämiseen ja rationaalisten päätösten tukemiseen lisäämällä luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa palveluntuotantoprosessin ja käyttäjän prosessin vuorovaikutuksen yhteydessä syntyvistä, TVT: n avulla tuotetuista laatu- ja tuottavuusvaikutuksista.

Syntyneillä malleilla ja menetelmillä voidaan katsoa olevan paitsi potentiaalinen taloudellinen merkitys terveydenhuollon palveluiden kustannusten alentamiseksi, myös vaikutusta henkilöstön työtyytyväisyyteen heidän osallistuessaan oman työnsä suunniteluun ja toteutukseen. Tulosten julkaisemisen kautta myös muut kuin th:n organisaatiot voivat kehittää toimintaansa.

Väitöstyö on viimeistelyvaiheessa ja valmistuu esitarkastukseen keväällä 2012. Työhön liittyvät julkaisut ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisu Juntunen

Tiedote

Käyttäjää ei saa unohtaa terveydenhuollon tietotekniikkaa kehitettäessä

2.5.2012

Tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT) käytetään terveydenhuollon
palveluprosessien kehittämisessä, mutta pelkkä tekniikka ei riitä.
Käyttäjää eli terveydenhuollon henkilökuntaa ei saa unohtaa
ICT-sovellusten kehittämisessä ja käyttöönotossa.

 

Palvelut tuotetaan palveluntuotantoprosessin ja käyttäjän prosessin
vuorovaikutuksessa, ja siinä käyttäjän roolilla on merkittävä
osuus.

 

Filosofian maisteri
Kaisu Juntunen tutki tietojenkäsittelytieteen
väitöskirjassaan tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen
perustuvia organisaatioiden toimintaprosessien uudistuksia
terveydenhuollossa. Näkökulma on sosio-teknis-taloudellinen.

 

Juntunen väitteli Oulun yliopistossa 7. joulukuuta 2012.
Työsuojelurahasto tuki tutkimuksen valmistumista stipendillä.

 

Vastavuoroisessa suhteessa

 

Terveydenhuoltosektori heijastaa väitöskirjan mukaan niin
palvelu-, tieto- kuin mediayhteiskuntaa ja toimii itseoikeutetusti
testausalustana eettisesti toteutetulle tietotekniikalle.

 

Suhteen pitää kuitenkin olla vastavuoroinen siten, että kun
yhteiskunta määrittelee terveydenhuollon rakenteita ja kontekstia,
on sekä terveydenhuollon asiantuntijoilla palveluntuottajina että
myös heidän asiakkaillaan palvelun käyttäjinä sanansa sanottavana.

 

Juntunen halusi väitöskirjassaan osaltaan täydentää keskustelua,
jota tietojärjestelmätieteiden tutkimusfoorumeilla on käyty ICT:n
roolista terveydenhuollon työprosessien muutosten mahdollistajana.

 

Toisaalta terveydenhuollon ICT-investoinnit ovat nyt suuremmat kuin
koskaan, mutta kirjallisuudesta saatu tutkimustieto ICT:n
vaikutuksista tuottavuuteen, hoidon laatuun ja/tai järjestelmän
tehokkuuteen on usein ristiriitaista.

 

Kahdeksan tapaustutkimusta

 

Väitöskirjan lähtökohtana oli sosioteknisen
prosessitutkimuksen keinoin selvittää toimintauudistusten
laadullista ja osin taloudellistakin vaikuttavuutta. Muutoksia
arvioitiin pääasiassa henkilöstön, mutta myös osin asiakkaiden
lähtökohdista, lähinnä laadullisten mutta myös tilastollisten
mittareiden avulla.

 

Tapaustutkimuksia oli kahdeksan, ja ne ajoittuivat vuosille 2006–2
011: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mobiili, esteetön
yhteys sairaalan tietokantoihin ja sen kaksi verrokkiprosessia
samasta sairaanhoitopiiristä, Pohjois-Karjalan keskussairaalan
mobiilin ennakkoviesti- ja kutsupalvelun kokeilu ja sen verrokki
Päijät-Hämeen keskussairaalasta, Oulun Omahoitopalvelun
web-palveluportaali kansalaisille, kotisairaalaprosessi
yksityisessä sairaalassa sekä tekonivelprosessi, jossa ICT:n käyttö
on mukana.

 

Tapaustutkimusten avulla Juntunen selvitti kahta
tutkimuskysymystään: 1) Mitkä ovat ne palveluprosessien
pullonkaulat, joita ICT:n avulla voidaan muuttaa? 2) Miten
palveluprosessin muutos voi vaikuttaa koettuun työn laatuun ja
tuottavuuteen?

 

Proaktiivista kehittämistä

 

Väitöskirjan kuvaamien tapaustutkimusten lähtökohtana on
ollut löytää uusi toimintamalli organisaation tehtävien
suorittamiseksi. Vertaamalla tutkittavia tapauksia keskenään
Juntunen syntetisoi ne yhteneväisyydet ja eroavaisuudet, joiden
avulla on mahdollista rakentaa uusi viitekehys.

Palvelut tuotetaan palveluntuotantoprosessin ja käyttäjän prosessin
vuorovaikutuksessa, ja siinä käyttäjän roolilla on merkittävä
osuus.

 

Prosessien kuvaamisella ja analysoinnilla yhdessä henkilökunnan
kanssa on ollut tarkoituksena pyrkiä palveluiden proaktiiviseen
kehittämiseen ja rationaalisten päätösten tukemiseen. Syntyneillä
malleilla ja menetelmillä voidaankin katsoa olevan paitsi
potentiaalinen taloudellinen merkitys terveydenhuollon palveluiden
kustannusten alentamiseksi, myös vaikutusta henkilöstön
työtyytyväisyyteen sen osallistuessa oman työnsä suunniteluun.

Infrastruktuurin, yhteiskuntarakenteiden samoin kuin väestön
ikärakenteen nopea muutos ja samalla kroonisten sairauksien
lisääntyminen asettavat terveydenhuollon päättäjille suuria
haasteita.

 

Riittävän, tasapuolisen ja laadukkaan hoidon resurssien
turvaamiseksi investoinnit tietotekniikkaan kuulostavat
houkuttelevilta. Jotta tuottavuusparadoksilta vältyttäisiin, on
Juntusen mukaan kuitenkin otettava huomioon, että uuden
tietotekniikan lisäksi tarvitaan myös työtapojen, asenteiden ja
joskus jopa organisaatiokulttuurinkin asteittaista muutosta.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kaisu Juntunen. 2012. Tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen perustuvat toimintaprosessien uudistukset terveydenhuollossa: Sosio-teknis-taloudellinen näkökulma. Acta Universitatis Ouluensis. Series A, Scientiae Rerum Naturalium 602. Oulun yliopisto. ISSN 0355-3191 ISSN-E 1796-220X ISSN-L 0355-3191 ISBN 978-952-62-0009-5 (Pdf) ISBN 978-952-62-0008-8 (Paperback) http://urn.fi/urn:isbn:9789526200095 Avaa