Ihminen turvallisuuden keskiössä -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
200483

Hakija
Anna-Maria Teperi

Toteuttaja
Anna-Maria Teperi

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 30.9.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
11.10.2021

Tiivistelmä

Stipendihankkeen ideana on kirjoittaa kirja, jonka päätavoitteet ovat: 1. Kuvata inhimilliset tekijät-alan tutkimusta HF Toolin kautta. HF Toolia on sovellettu useissa organisaatioissa aihepiirin osaamisen kasvattamiseksi ja käytäntöön soveltamiseksi, mutta sen tiedepohja/teorian kuvaus suomeksi puuttuu. 2. Tukea työpaikoille jo valmennettuja ns. HF-asiantuntijoita sekä alaa opiskelevia, jotta heillä on edellytykset onnistua tehtävässään omissa organisaatioissaan, turvallisuuden kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi

Tiedote

Ihminen turvallisuuden keskiössä -kirjan käsikirjoituksen laatiminen

11.10.2021

Tiivistelmä

Kirja nostaa ihmisen turvallisuuden keskiöön ja kuvaa ihmistä turvallisuuden tekijänä. Työpaikkojen turvallisuustyö on pitkään näyttäytynyt ulkokohtaisena, teknisinä toimenpiteinä, ohjeina, sääntöinä, suojaimina ja vempaimina. Ihmisen onnistumisen edellytyksiä turvallisuuden luomisessa määrittelevät kuitenkin ulkoisen ympäristön monimutkaisuus, muuttuvuus ja epävarmuus. Turvallisuus toteutuu tai on toteutumatta riippuen siitä, onko työn ja työpaikan suunnittelussa, toiminnassa ja kehittämisessä ymmärretty ja huomioitu ihmisen toiminta. Ihmisen toimintaa voi tarkastella yksilön, työn piirteiden, ryhmän ja organisaation toiminnan – sekä näiden välisten moninaisten yhteyksien näkökulmista. Kirja tarjoaa käytännön mallin yhtälön ratkaisemiseen.

Lähtökohdat

Kyky ymmärtää ihmisen toimintaa turvallisuudessa on olennaista tässä maailmanajassa, jossa suuren luokan muutokset ravistelevat totuttuja toiminnan rakenteita. Ihminen ja turvallisuus -teema on koko ajan läsnä työpaikkojen arjessa. Aiheen ymmärtämiselle, käsittelylle tai kehittämiselle ei ole ollut kovin jäsentynyttä tai yhtenäistä tapaa, tai yhteistä kieltäkään. Kirja kuvaa, mitä ihmisen toiminta turvallisuudessa pitää sisällään sekä sitä, miten aihetta voi käytännössä hallita.

Aineisto

Aihetta kuvataan inhimillisten tekijöiden työkalun, HF Tool mallin avulla. Mallin teoreettinen tausta, perustelut ja kehittämistarpeet käydään läpi. Aineistona toimii HF- aihealueen aiempi tutkimus vuosikymmenten ajalta, sekä viimeaikainen tutkimus. Mallin sovelluksia käytäntöön viimeisen 20 vuoden aikana kuvataan yhdeksällä toimialalla. Tapauksissa kuvataan alan piirteitä, työpaikan lähtötilannetta ja tarvetta kokeilulle sekä kokeilun toteutusta, sen vaikutuksia ja rajoituksia.

Menetelmät

Kirjallisuuskatsaus. Tapausesimerkkien kuvaus.
Aihetta kuvataan inhimillisten tekijöiden työkalun, HF Tool mallin avulla. Mallin teoreettinen tausta, perustelut ja kehittämistarpeet käydään läpi. Mallin sovelluksia käytäntöön viimeisen 20 vuoden aikana kuvataan yhdeksällä toimialalla. Tapauksissa kuvataan alan piirteitä, työpaikan lähtötilannetta ja tarvetta kokeilulle sekä kokeilun toteutusta, sen vaikutuksia ja rajoituksia.

Tulokset ja johtopäätökset

HF Toolin käytön hyödyt ovat olleet osallistuneiden organisaatioiden tarkempi kyky tunnistaa ja tiedostaa turvallisuuden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Parantuneen käsityksen myötä on tehty entistä syvällisempiä analyysejä toiminnan poikkeamista ja tapahtumista sekä osattu määritellä entistä tarkemmin korjaavat toimenpiteet. Henkilöstö on saatu mukaan turvallisuuden kehittämiseen. Mallilla on useita käytännön sekä tutkimuksellisia sovelluskohteita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirja tarjoaa teoriaa ja käytännön mallia siitä, miten inhimillisten tekijöiden (HF) systeemistä hallintaa voi työpaikoilla toteuttaa. Turvallisuuden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään kokonaisuutena, ei toisiaan poissulkevina. Kirjan näkökulma korostaa henkilöstöä turvallisuustyön tekijöinä, ei kohteina. Työelämän megatrendit, suuret kehityskulut, kuten ilmastonmuutos laajoine vaikutuksineen antavat hyvän syyn HF-näkökulman uusille sovelluksille ja kokeiluille.