Ihmiskeskeisen työyhteisökulttuurin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
190368

Hakija
Myllykoti Oy

Toteuttaja
Amialife Oy

Lisätietoja
Tarja Laine
tarja.laine@myllykoti.fi

Toteutusaika
6.1.2020 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2019
24 784 euroa

Kokonaiskustannukset
49 568 euroa

Tulokset valmistuneet
6.5.2022

Tiivistelmä

Hoitajien työhyvinvointi ja motivaatio ovat heikentyneet iäkkäiden ihmisten hoivapalveluissa. Työn vastuullisuus koettelee henkilökuntaa. Muistisairaiden ihmisten hyvän elämän tukeminen vaatii syvää ymmärrystä näiden ihmisten kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnin tukemisesta. Tämä vaatii hoitajalta erikoisosaamista, jotta työn haasteita osataan ratkaista. Erikoisosaaminen tukee ammatti-identiteettiä sekä työn hallinnan ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Myllykoti lähtee systemaattisesti kehittämään toimintaansa tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen ja siten toimii suunnan näyttäjänä suomalaisessa hoiva-asumisen kulttuurissa.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa Myllykotia paikkana, jota ohjaa tutkittuun tietoon pohjaavat käytännöt, toimintakulttuuri, jossa ihminen on kaiken toiminnan keskiössä: Myllykoti on hyvinvoiva, oppiva ja itseään kehittävä työyhteisö, jossa elämää ja toimintakäytäntöjä määritellään yhdessä.

Menetelminä ovat dialogiseen valmennukseen pohjaavat työpajat. Työpajoissa on asiantuntija-alustuksia, yhteiskehittelyä ja osallistavin menetelmin jaettua yhteistä ymmärrystä työn päämäärästä ja sisällöistä. Pilottivaiheessa on mukana Myllykodin kaksi yksikköä ja näiden ja siistijät ja esimiehet. Lisäksi mukana on keittiöhenkilökuntaa ja heidän esimiehensä.

Tuloksena on työhyvinvoinnin paraneminen, kun ammatillinen omanarvontunne, työn hallinnan kokemukset ja yhteisöllinen toimintakulttuuri lisääntyvät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Laine

Tiedote

Hyvinvoiva työntekijä, työyhteisö ja asukas ikäihmisten hoivakodissa

6.5.2022

Tiivistelmä

Hanke toteutui ikäihmisten hoivakodissa, Myllykoti Oy:ssä. Päämääränä oli kehittää kaikkien osapuolten hyvinvointia tukeva yhteisöllinen koti, jonka viitekehyksenä oli ihmiskeskeisyyden toimintamalli. Dialogiset työpajat ja niiden välissä toteutetut soveltamistehtävät vahvistivat henkilöstön tietotaitoa, yhteistyötä ja päämäärän mukaista ammatti-identiteettiä.
Ihmiskeskeisyyden toimintamallin jalkautuminen käytäntöön tukee työhyvinvointia, mutta myös asukkaiden elämänlaatua.

Lähtökohdat

Myllykoti halusi vahvistaa henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteina olivat ihmiskeskeinen työyhteisön kulttuuri ja toiminta, yhteisöllinen arki, hyvinvoiva ja itseään kehittävä työyhteisö ja yhteiset, tavoitteelliset toimintakäytännöt. Amia Akatemian asiantuntijat tukivat tutkimustiedon siirtymistä käytäntöön ja henkilöstön positiivisia kokemuksia työstään. Hankkeen teoreettisen viitekehyksen muodostivat ihmiskeskeisyys, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ja mielen hyvinvointitaidot.

Kohderyhmät

Myllykoti on Turun kaupungin omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa kodin 93 ikääntyneelle, jotka kaikki tarvitsevat ympärivuorokautista tukea ja huolenpitoa. Myllykodilla on oma keittiö. Kotipalvelu vastaa siivouksesta ja vaatehuollosta. Rajallisten resurssien vuoksi hankkeessa oli mukana puolet Myllykodista: (1) neljästä asumisyksiköstä kaksi ja näiden hoitohenkilökunta ja lähiesihenkilöt (2) keittiön ja kotipalvelun esihenkilö ja neljä työntekijää. Osallistujien valinnan teki Myllykodin johto.

Menetelmät

Iltapäivän mittaisia työpajoja oli kahdelle ryhmälle 12 kertaa lähes kuukausittain. Työpajojen teemat ohjasivat hankkeen etenemistä ja auttoivat vahvistamaan hankkeen tavoitteita. Työpajojen välissä oli joko asiantuntijoiden antamia soveltamistehtäviä tai esihenkilöiden ohjaamaa soveltamista. Kehittämismenetelmät vahvistivat tutkimustiedon siirtymistä käytäntöön, yhteistä päämäärää ja siihen nojautuvaa ammatti-identiteettiä sekä jaettua kokemusta työn merkityksellisyydestä yli yksikkörajojen.

Vaikuttavuus

Henkilökunnan työhyvinvointi parani. Ammatti-identiteetti ja omanarvontunne vahvistuivat sekä työn hallinnan kokemukset lisääntyivät. Ihmiskeskeisyyden toimintamallin jalkautuminen käytäntöön tuotti työhön syvyyttä ja merkityksellisyyttä sekä keskinäistä arvostusta ja dialogia.
Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja vuoropuhelu eri työntekijäryhmien välillä vahvistui. Taito kuulla ja hyväksyä eri näkökulmia sekä sietää erilaisuutta lisääntyivät.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Koronapandemian aikana toteutettu hanke onnistui. Voiko systemaattinen kehittämistyö olla henkilöstön veto- ja pitovoimatekijä muissakin hoivakodeissa? Henkilökunnan koulutus- ja työhyvinvoinnin kehittämistyö maksaa, mutta myös sijaiset tulevat kalliiksi. Myllykodin valitsema linja, panostaminen henkilökunnan osaamiseen ja työhyvinvointiin, on kannustava esimerkki muille toimijoille. Henkilöstön vaihtuvuus oli vähäistä. Uusia työntekijöitä saatiin oletettavasti Myllykodin hyvän maineen ansiosta.

Aineisto

Ulla Eloniemi-Sulkava, Mari Juote. Amiamuistikeskus, Amia Akatemia. Myllykodin kehittämishanke: Hyvinvoiva työntekijä, työyhteisö ja asukas ikäihmisten hoivakodissa. Loppuraportti. 2022. Avaa