Ihmislähtöinen valmentava johtaminen – Esimies aktiivisena toimijana työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämisessä Pudasjärvellä

Hanketiedot

Hankenumero
200189

Hakija
Pudasjärven kaupunki

Toteuttaja
Pudasjärven kaupunki

Lisätietoja
Heli Huhtamäki
heli.huhtamaki@pudasjarvi.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
23 500 euroa

Kokonaiskustannukset
47 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.12.2022

Tiivistelmä

Työelämän murroksessa tärkeäksi nousevat oman itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus. Työpaikoille tarvitaan keinoja, jotka huomioivat, ihmisten motivoitumisen tavat ja työn tuottavuuden. Kuntaorganisaatiot ovat perinteisesti olleet hyvin hierakkisia toimintakulttuureiltaan. Nykyaikana hierarkkiset käytännöt eivät riitä muuttuvassa työympäristössä, kun työtä ja sen tekemisen tapoja täytyy kehittää kaiken aikaa. Uudet sukupolvet asettavat johtamiselle ja työn ilmapiirille ja sisällölle yhä enemmän vaatimuksia. Työn merkityksellisyyden kokemus ja työssä innostuminen ovat nykypäivän vaateita.

Hankkeen tuloksena on syntynyt Pudasjärven kaupungille valmentamisen johtamisen malli, joka tukee esimiestyötä ja työyhteisön toiminnan kehittämistä valmentavalla ja osallistamista tukevilla käytännöillä. Malli tukee tavoitteellista yhteistoimintaa, joissa yksilöiden/työntekijöiden potentaali vapautuu tiimien ja koko organisaation käyttöön. Tällä voidaan vaikuttaa työntekijöiden voimaantumiseen ja lisätä motivaatiota työssä, vaikuttaa työntekijöiden työssä viihtymiseen ja jaksamiseen, ja vaikuttaa yleisesti työhyvinvointiin. Valmentavan johtamisen mallissa esimiestyö on tavoitteellista, osallistavaa ja arvostavaa ja perustuu oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja työntekijöiden ja tiimien haluun kehittyä. Hanke toteutetaan toukokuu 2020-kesäkuu 2022 aikana yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa ja kehitettävä valmentavan johtamisen malli on julkinen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Huhtamäki

Tiedote

Pudasjärven kaupungilla valmentava johtajuus on arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa

20.12.2022

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli tukea esimiestyötä ja työyhteisön toiminnan kehittämistä valmentavalla ja osallistavalla otteella. Pääajatuksena oli esimiestyön vahvistaminen, työyksiköiden työnhyvinvoinnin lisääminen ja valmentavan esimiestyöskentelyn kokeilu esimiestyön vahvistamisessa. Kehittämishankkeen työskentely ja harjoitukset perustuivat valmentavan johtajuuden periaatteisiin, positiiviseen ajatteluun ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn. Syntynyt malli on hyödynnettävissä laajasti.

Lähtökohdat

Kaupungin työntekijät itse olivat toivoneet työhyvinvointihanketta, jolla luodaan organisaatiomuutoksen jälkeen yhteistä toimintakulttuuria sekä panostetaan tiedonkulkuun, yhteishenkeen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviin arvoihin. Hanke toteutettiin Lapin Yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa, jolla on osaaminen työhyvinvoinnin kehittämisestä ja johtamisen psykologista. Hanke oli osa Pudasjärven kaupungin strategiaprosessia, yhteinen toimintakulttuuri arvokeskustelujen pohjalta.

Kohderyhmät

Hanke toteutettiin Pudasjärvellä, kaupungin työyksiköissä. Hankkeeseen osallistuvat kaikki esihenkilöt, 28 henkilöä. Toiminta-alueista mukana hankkeessa suoraan oli hallinnon toiminta-alue, tekninen ja ympäristön toiminta-alue sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin toiminta-alue. Suoraan hankkeeseen osallistui yhteensä 133 työntekijää eli noin 39,7 % henkilöstöstä. Hankkeen projektipäällikkönä toimi henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki ja fasilitaattoreina toimivat Anna Vanhala ja Piia Kilpimaa.

Menetelmät

Hanke toteutettiin kehittämismenetelmänä, joka sisälsi työpajoja, välitehtäviä, työskentelyn reflektointia ja uusien toimintatapojen arviointia sekä kehittäjätyöryhmätyöskentelyä. Työpajapäivissä asiantuntija-alustuksilla johdatettiin käsiteltävään ja harjoiteltavaan teemaan sekä harjoiteltiin menetelmiä yhdessä, esihenkilöt ja tiimit, kahden Lapin Yliopiston fasilitaattorin ohjauksessa. Henkilöstö sitoutettiin kehittämiskokonaisuuteen, luotiin yhteinen ymmärrys johtamiskulttuurin muutoksesta.

Vaikuttavuus

Hankkeessa kehitettiin Pudasjärven kaupungille valmentavan johtamisen malli, joka poikkeaa perinteisistä ja varsin hierarkkisista kuntaorganisaatioiden johtamiskäytännöistä. Kaupungin henkilöstö koki, että henkilöstön osallistuminen, eri henkilöiden ja henkilöstöryhmien välinen keskustelu, hyvä muutosjohtaminen sekä erilaisten tunteiden ja käsitysten hyväksyminen ovat tärkeitä osa-alueita edistyksellisen kuntaorganisaation johtamis- ja toimintakulttuurissa nyt ja tulevaisuudessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehitetyn toimintamallin avulla voidaan varmistaa henkilöstön kuulluksi tulemisen prosesseja ja vahvistaa esihenkilöiden kyvykkyyttä vastata yhä paremmin johtamisen haasteisiin muuttuvassa palveluroolissa. Työelämässä keskustelukulttuurin merkitys tulee lisääntymään ja on olennainen osa organisaation uusiutumiskyvykkyyttä. Tietopääoman ja osaaminen otetaan käyttöön kuuntelemalla henkilöstöä ja keskustelemalla henkilöstön kanssa. Yhteiskehittäminen vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja.

Aineisto

Heli Huhtamäki, Piia Kilpimaa, Anna Vanhala. Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua. Loppuraportti. 2022. Avaa

Työpaja 10. materiaali 8.9.2022 Avaa

Työpaja 12. materiaali 6.10.2022 Avaa

Päätösseminaarin esitys Avaa