Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehityshanke, kehittämisvälineenä Investors in People

Hanketiedot

Hankenumero
110284

Hakija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Toteuttaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
Mirja Immonen
mirja.immonen@jamk.fi

Toteutusaika
15.6.2010 - 1.7.2011

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2010
13 950 euroa

Kokonaiskustannukset
27 900 euroa

Tulokset valmistuneet
1.7.2011

Tiivistelmä

Investors in People on johtamisen kehittämismalli, jonka avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa sekä parantaa tuottavuuttaan ja tuloksentekokykyään osaavan, tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstönsä kautta. IIP on apuväline muutoksen johtamisessa.

Organisaatiolle nimetään asiantuntija, IIP Adviser, joka suorittaa organisaatiossa IIP-mallin mukaisen alkukartoituksen ja tukee organisaatiota kehityssuunnitelmien laadinnassa ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa organisaation sisällä.

Hankkeella tavoitellaan työympäristön kehittämistä sellaiseksi, että työhyvinvointi paranee. Tämä lisää organisaation kilpailukykyä ja parantuvien työolojen kautta tehostaa koko työyhteisön toimivuutta. Kun organisaatio kehittää henkilöstöään ja työhyvinvointia, se on valmiimpi kohtaamaan yhteiskunnan ja kilpailutilanteiden haasteet.

Tavoitteena on aktiivisempi vuoropuhelu johdon ja henkilöstön välillä. Henkilöstö pääsee paremmin vaikuttamaan organisaation toimintaan ja päätöksentekoon.

Yritystasolla tavoitteena on laajentaa hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjen tuntemusta vahvistaen jo olemassa olevaa tietoa IIP-standardista ja saada IIP:stä yritykseen pysyvä kehittämistyökalu.

Hankkeen aluksi hyvien käytäntöjen levittämistä tapahtuu osallistuvien organisaatioiden välillä tiedon ja kokemusten vaihdon kautta. Hankkeen päätösvaiheessa organisaatioiden välinen benchmarking hankkeen tuloksista, ja hankkeen loputtua organisaation edustajat jalkauttavat saatuja käytäntöjä omassa organisaatiossaan laajemmin. Hankkeen onnistumisen päämittarina käytetään IIP-standardia, lisäksi organisaatiokohtaiset mittarit asetetaan erikseen. Tulokset ovat käytettävissä hankkeen loputtua 1.9.2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirja Immonen

Tiedote

Hyvää korkeakoulua ei synny ilman hyvää työyhteisöä

1.7.2011

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on paneuduttu ihmisten
johtamiseen ja työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin tärkeys korostuu
tulevina vuosina, kun ammattikorkeakoulun rakenteet muuttuvat.
Kehittämiskeinoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu valitsi Investors
in People (IIP) -mallin. Työsuojelurahasto rahoitti
ryhmäkehityshanketta, jota toteutti Suomen Laatuyhdistys.

Hankevuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työstettiin
yhteisöllisesti henkilöstöjohtamisen periaatteet ja
kouluttauduttiin kuutena päivänä Osaava esimiestoiminta muutoksessa
-teemalla.

 

Niin ikään laadittiin yhteistoimintaohjelma ja työsuojelun
toimintaohjelma 2011–2015 ja yksiköissä työhyvinvoinnin
toimintasuunnitelma samoille vuosille.

 

Lisäksi muokattiin osaamiskartoitus ja kehityskeskustelu vastaamaan
strategiaa 2010–2015 sekä suunniteltiin kannustus- ja
palkitsemisjärjestelmää. Hankeaikana testattiin myös henkilöstön
kielitaitoa ja käynnistettiin kielikoulutuksia.

 

IIP: Ideoi, idätä, pohdi


 

Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke tähtäsi
osallistujaorganisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseen. Päämäärään
pyrittiin kehittämällä erityisesti ihmisten johtamisen käytäntöjä
hankekumppaneiden kanssa.

 

Ryhmähankkeen työkaluksi valitussa Investors in People (IIP)
-kehittämismallissa on kolme pääperiaatetta: suunnittele – toteuta –
arvioi, joista on johdettu kymmenen indikaattoria.

 

IIP on kansainvälinen standardi ja johtamisen kehittämismalli.
Sillä pyritään organisaation tuottavuuden ja tuloksentekokyvyn
parantamiseen. Tämän tekee mahdolliseksi osaava ja tavoitteisiin
sitoutunut henkilöstö.

 

IIP on apuväline muutoksen johtamisessa. Se tarjoaa myös mallin
muuntaa strategia henkilökohtaisiksi tavoitteiksi.Yhteinen hanke, omat päätökset


 

Hankkeen keskeisiä vaiheita olivat avaustilaisuus,
osallistujaorganisaatioiden alkukartoitus, kehittämistoimet
organisaatioissa, osallistujien teematapaamiset, loppukartoitus ja
päätösseminaari. 

 

Alku- ja loppukartoituksen tekivät Suomen Laatuyhdistyksen
IIP-asiantuntijat, jotka haastattelivat osallistujaorganisaatioiden
johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä. Koko henkilökunnan kattava
sähköinen kysely täydensi otantaperiaatteella tehtyjä
haastatteluja.

 

Kukin osallistujaorganisaatio valitsi kehityskohteet ja toteutti
niihin liittyvät kehitystoimet itsenäisesti. IIP-asiantuntijat
tukivat kehitystoimenpiteiden valintaa ja ohjausta. Hankkeen aikana
osallistujaorganisaatioiden edustajat kokoontuivat keskustelemaan.

 

Tulokset osoittavat, että hankkeen osallistujat ovat selvästi
aktivoituneet ihmisten johtamisen suunnittelussa ja arvioinnissa.
Kehitettyjen toimintamallien toteutus on kuitenkin vielä alussa.

 

Kohti IIP-standardia, kohti menestystä

 

Laatuyhdistyksen konsulttien mukaan osallistujaorganisaatiot ovat
lähestyneet IIP-standardin vaatimusten täyttymistä. Konsultit
sanovat, että tämä merkitsee etenemistä kohti organisaation
menestymistä perustehtävässään.

 

Menestystä tuo strategian jalkautuminen koko organisaatioon.
Tällöin henkilöstö tuntee sekä koko organisaation suunnan että oman
ja tiiminsä työtä ohjaavat tavoitteet.

Organisaatiossa kehitetään järjestelmällisesti niitä taitoja,
joita strategian mukainen toiminta vaatii. Menestystä edistää se,
kun ihmisten johtaminen ja esimerkiksi palkitsemiskäytännöt luovat
ja pitävät korkeaa motivaatiotasoa.

Menestystä varmentaa, kun organisaatio arvioi ja parantaa edellä
mainittuja seikkoja järjestelmällisesti.

 

Strategia käytössä

 

Loppuarvioinnin mukaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstö
tiedostaa vahvasti strategian. Samoin osaamisen johtaminen perustuu
vahvasti strategian toimeenpanoon. Tämä näkyy henkilöstön osaamisen
kehittämisen järjestelmällisyytenä ja tehokkuutena.

 

Myös henkilöstöinvestointien seuranta ja henkilöstöjohtamisen
parantaminen kehittyivät hankevuonna.

 

Yhteisöllisyydessä aina kehitettävää

 

Jatkokehitettävää on työyhteisötaidoissa ja yhteisöllisyydessä.
Esimiestyöhön on syytä satsata, jotta henkilöstön osallisuus ja
vastuunotto kehittyisivät. Yleensäkin esimiestaitoja aiotaan
vahvistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Osaava esimiestoiminta
-koulutuksilla.

 

Hankkeen päätösvaiheessa tulosyksiköihin perustetut työhyvinvoinnin
työryhmät analysoivat loppukartoituksen. Ryhmät laativat yhdestä
kolmeen kehittämistointa, joilla voi kehittää työhyvinvointia.
Tulosyksiköiden kehittämistyöllä tähdätään yhteisöllisyyden ja
osallisuuden lisäämiseen.

 

Kehittämistyö jatkuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun omana
hankkeena. Näin pyritään varmistamaan esimiesosaamisen,
työyhteisötaitojen ja suorituksen johtamisen kehittyminen.

 

Samaan IIP- menetelmää soveltaneeseen kehittämisavustusryppääseen
kuului kolme muuta Työsuojelurahaston tukemaa hanketta: 110282,
110283 ja 110285.

Toimittaja
Hannu Kaskinen