Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehityshanke, kehittämisvälineenä Investors in People

Hanketiedot

Hankenumero
110283

Hakija
Lappset Group Oy

Toteuttaja
Lappset Group Oy

Lisätietoja
Satu Jokinen
satu.jokinen@lappset.com

Toteutusaika
15.6.2010 - 1.7.2011

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2010
11 900 euroa

Kokonaiskustannukset
23 875 euroa

Tulokset valmistuneet
1.7.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena työympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin parantamiseksi henkilöstön kehittämisen ja henkilöstön osallistamisen ja palkitsemisen avulla. Tavoitteena on parempi henkilöstötyytyväisyys ja näin koko organisaation parempi kilpailukyky. Kehittämisvälineenä käytetään Investors in People (IIP) – standardia. hanke päättyy 01.07.2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Jokinen

Tiedote

Hyvää leikkipaikkaa ei synny ilman hyvää työyhteisöä

1.7.2011

Leikkipaikkavälinevalmistajana tunnettu Lappset Group pyrkii
kehittämään johtamista ja työympäristöään. Työhyvinvoinnin kasvun
pitäisi aikanaan näkyä myös kilpailukyvyn kohenemisena. Keinoksi
Lappset Group valitsi Investors in People (IIP) -mallin.
Työsuojelurahasto rahoitti ryhmäkehityshanketta, jota toteutti
Suomen Laatuyhdistys.

Kun organisaatio kehittää henkilöstöään ja työhyvinvointia, se on
valmiimpi kohtaamaan yhteiskunnan ja kilpailutilanteet.

 

Monen organisaation hankkeessa tavoitellaan työympäristön
kehittämistä. Tämä lisää organisaatioiden kilpailukykyä ja tehostaa
koko työyhteisön toimivuutta.

 

Lappset Groupissa hanke onnistui jopa yllättävän hyvin. Vuosi on
lyhyt aika, mutta siinäkin ajassa saatiin merkittäviä parannuksia.
Aikataulussa pysyttiin hyvin, koska alaprojektit olivat selkeitä,
ja alaprojektien vetovastuut ja aikataulut olivat selvästi
määriteltyjä. Suunnitellut tulokset saavutettiin, mutta
parannettavaakin jäi.

 

Lappset Group Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka
suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja myy leikkipaikkavälineitä ja
kadunkalusteita. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Suomessa ja
tytäryhtiöt viidessä muussa Euroopan maassa. Konserni työllistää
noin 300 henkilöä, joista 220 Suomessa. Liikevaihto oli vuonna 2010
noin 47 miljoonaa euroa.

IIP: Ideoi, idätä, pohdi

 

Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeen
päämääränä oli osallistujaorganisaatioiden kilpailukyvyn
parantaminen. Päämäärään pyrittiin kehittämällä erityisesti
ihmisten johtamisen käytäntöjä hankekumppaneiden kanssa.

 

Ryhmähankkeen työkaluksi valitussa Investors in People (IIP)
-kehittämismallissa on kolme pääperiaatetta: suunnittele – toteuta –
arvioi, joista on johdettu kymmenen indikaattoria.

 

IIP on kansainvälinen standardi ja johtamisen kehittämismalli.
Sillä pyritään organisaation tuottavuuden ja tuloksentekokyvyn
parantamiseen. Tämän tekee mahdolliseksi osaava ja tavoitteisiin
sitoutunut henkilöstö.

 

IIP on apuväline muutoksen johtamisessa. Se tarjoaa myös mallin
muuntaa strategia henkilökohtaisiksi tavoitteiksi.

Ryhmäkehityshankkeen keskeisiä vaiheita olivat avaustilaisuus,
osallistujaorganisaatioiden alkukartoitus, kehittämistoimet
organisaatioissa, osallistujien teematapaamiset, loppukartoitus ja
päätösseminaari.

 

Suunnittelu vahvempaa kuin käytäntö

 

Johtaminen on ollut Lappset Group Oy:n strateginen painopiste monta
vuotta. Yrityksessä nähdään edelleen tarvetta vahvistaa niin
myyntijohtamista kuin tuotannon esimiestaitoja. Strategian toteutus
on sujunut selvästi heikommin kuin strategian suunnittelu.

 

Näistä syistä yritys totesi Investors in People -standardin
käyttökelpoiseksi työvälineeksi strategian viemisessä käytäntöön.
Hankkeesta haettiin selviä johtamisen parantamiskohtia kaikilla
tasoilla. Tavoitteena on myös IIP-sertfiointi, sillä se voi edistää
kaupankäyntiä kansainvälisessä leikkipaikkavälinebisneksessä.

 

Hyvät työolot hyväksi kaikille

Lappset Groupin yleisiin tavoitteisiin hankkeessa kuului
työympäristön kehittäminen. Kun näet työhyvinvointi paranee, siitä
hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Myös organisaation
kilpailukyvyn pitäisi parantua, sillä työolojen parantuminen
tehostaa koko työyhteisön toimivuutta.

 

Muihin yleistavoitteisiin kuuluvat johdon ja henkilöstön entistä
aktiivisempi vuoropuhelu sekä henkilöstön paremmat
vaikutusmahdollisuudet organisaation toimintaan ja työoloihin.
Tuottavuuden odotetaan parantuvan, kun keskitytään valitun
strategian toteuttamiseen.

Alku- ja loppukartoituksen tekivät Suomen Laatuyhdistyksen
IIP-asiantuntijat, jotka haastattelivat osallistujaorganisaatioiden
johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä. Lappset Groupissa alkukartoitus
tehtiin elokuussa 2010, jolloin haastateltiin 15 prosenttia
henkilöstöstä. Tämän lisäksi tehtiin sähköinen kysely koko
henkilöstölle. Tulosten perusteella valittiin kehityskohteet.

 

Etenemistä kaikilla rintamilla

 

Loppukartoitus Lappset Groupissa tehtiin elokuussa 2011. Näiden
haastattelujen ja sähköisen kyselyn perusteella havaittiin selkeä
paraneminen kaikilla IIP-alueilla.

 

Lappset Groupissa hyvälle esimiestyölle on määritelty selvät
kriteerit. Tiedonkulkua on parannettu kehittämällä
palaverikäytäntöjä. Samalla on saatu strategia konkretisoitua
kunkin yksikön arkeen. Henkilöstön kehittämistä on
järjestelmällistetty, ja ideoiden käsittelyprosessia on saatu
toimivammaksi.

Kehitystoimet on toteutettu henkilöstöryhmien kanssa. Edustajia on
ollut luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioista sekä muutamista
kehityskohteiden kannalta tärkeistä avainhenkilöistä.

Samaan IIP- menetelmää soveltaneeseen ryppääseen kuului kolme
muuta Työsuojelurahaston tukemaa kehittämishanketta: 110282, 110284
ja 110285.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Satu Jokinen Lappset Group Oy ja Heikki Niemi Suomen Laatuyhdistys ry. 2011. Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke 2010. Kehittämisvälineenä Investors in People (IIP) –standardi ja joh-tamisen kehittämismalli. Avaa