Ikäaktiivivapaapilotti Helsingin kaupungilla vuosina 2011-2013

Hanketiedot

Hankenumero
111201

Hakija
Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus

Toteuttaja
Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus

Lisätietoja
Hannu Tulensalo
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.9.2011 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2011
23 000 euroa

Kokonaiskustannukset
46 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin ikäaktiivivapaapilotin tavoitteena on saada tietoa ikäaktiivivapaiden vaikutuksesta ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamiseen, sairauspoissaoloihin sekä eläköitymiseen. Ikäaktiivivapaan tarkoituksena on lisätä työntekijän voimavaroja ja työstä palautumista siten, että lepäämisen lisäksi työntekijä kykenee myös aktiiviseen oman terveyden ja hyvinvoinnin huomiointiin. Pilotin tavoitteena on kehittää ikäaktiivivapaamalli, jota voi hyödyntää kaupungin muissa organisaatioissa.

Hankkeeseen osallistuvat suun terveydenhuollon välitöntä hoitotyötä tekevä henkilökunta, johon kuuluvat hoitohuoneissa ja röntgenissä työskentelevät hammashoitajat ja suuhygienistit, sekä Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa välitöntä hoitotyötä tekevät sairaanhoitajat, hoitajat ja sosiaaliohjaajat. Pilottiin voivat osallistua vähintään 55 vuotta täyttäneet kokopäivätyötä tekevät työntekijät.

Hankkeeseen osallistuvien ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen pitäisi parantua ja lyhyiden sairauspoissaolojen vähentyä. Erilaisiin eläkejärjestelyihin siirtymisen pitäisi tapahtua aiempaa myöhemmin ja työurien pidentyä.

Pilotti käynnistetään syksyllä 2011. Hankkeen alussa järjestetään infotilaisuus, keskustelutilaisuuksia esimiehille, osallistujien ryhmätapaamisia, kuntotesti ja terveystarkastus. Näitä jatketaan hankkeen ajan vuosina 2011-2013. Syksyllä 2012 ja syksyllä 2013 toteutetaan lisäksi tyhy-/ työterveyskyselyt. Pilotin tulokset ovat käytettävissä keväällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Tulensalo

Tiedote

Ikäaktiivivapaa piristi työtä, ei terveyttä

31.12.2013

Helsingin kaupunki varmisti, että ikäaktiivivapaat lisäsivät
ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista. Osallistujien ja
esimiesten mukaan ikäaktiivivapaat edistivät koko työyhteisön ja
asiakkaiden hyvinvointia. Toisaalta ikäaktiivivapaat eivät juuri
vaikuttaneet sairauspoissaoloihin.

Ikäaktiivivapaiden oletettiin lisäävän työntekijän voimavaroja
ja työstä palautumista siten, että lepäämisen lisäksi työntekijä
kykenisi aktiivisesti edistämään omaa terveyttään ja
hyvinvointiaan.

Työsuojelurahasto tuki  Helsingin kaupungin
kehittämishanketta, jossa ulkopuolisena asiantuntijana toimi
Suunnittelu Oy Muuntaja.

Hanke yli 55-vuotiaille

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2011 ikäaktiivipilotin,
joka päätettiin 2013 lopussa. Hankkeeseen osallistuivat suun
terveydenhuollon hoitohenkilökunta ja Kustaankartanon monipuolisen
palvelukeskuksen hoitotyöntekijät.

Ikäaktiivivapaan myöntäminen edellytti osallistumista
kuntotestiin ja työterveyttä edistäviin pienryhmiin. Näihin
käytettiin aikaa vähintään 12 tuntia vuodessa työajan
ulkopuolella.

Osallistujan piti olla vähintään 55 vuotta täyttänyt
kokopäivätyöntekijä, ja hänellä
yhtäjaksoisia
kaupungin palvelusvuosia vähintään viisi. Hankkeen lopussa mukana
oli 62 ihmistä.

Onnistunut hanke, varauksin

Hanketta on käsitelty muun muassa esimiesten kanssa,
työyhteisöissä, osastokokouksissa, johtoryhmässä ja
henkilöstötoimikunnassa.

Vaikka hanketta pidettiin onnistuneena, ikäaktiivivapaapilottia
pidettiin yleisesti ammattiryhmien kannalta epätasapuolisena.
Parempi vaihtoehto voisi olla ikäaktiivivapaiden aloittaminen
60-vuotiaista ja ikäaktiivivapaita olisi vähemmän kuin
pilotissa.

Seurantajakso oli lyhyt ja otos pieni, joten tuloksista ei voi
tehdä suuria johtopäätöksiä. Vuonna 2014 analysoidaan tarkemmin
hankkeen vaikuttavuutta, minkä jälkeen päätetään sen soveltamisesta
jatkossa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Merja Auero, Eija Kristeri, Päivi Markkanen, Ulla Mattila, Emmi Korvola, Katariina Ponteva: Ikäaktiivivapaapilotti vuosina 2011-2013 Suun terveydenhuollossa ja Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa – Miten ikäaktiivivapaa vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työyhteisöjen toimivuuteen kahdessa erilaisessa toimintaympäristössä. Loppuraportti 19.12.2013. 38 sivua. Avaa