Ikääntyneiden yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen osana hoitotyöntekijöiden toteuttamaa eettistä kotihoidon ja palveluiden suunnittelua

The 23rd International Nursing Ethics Conference - Thirty Years of Nursing Ethics: Looking Back, Looking Forward. University of Genoa, 14.-15.7.2023 Genova, Italia.

Hanketiedot

Hankenumero
230250

Hakija
Jonna Puustinen

Toteuttaja
Jonna Puustinen

Lisätietoja
Jonna Puustinen
jipuus@utu.fi

Toteutusaika
9.7.2023 - 16.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
500 euroa

Kokonaiskustannukset
752 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Suullinen esitys Nursing Ethics -konferenssissa 14.-15.7.23 hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjani, ”Yksilöllisyys ikääntyneiden kotihoidossa Suomessa”, toisen osatutkimuksen tiivistelmästä. Sen aiheena on ikääntyneiden yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen osana eettistä kotihoidon ja palveluiden suunnittelua Suomessa. Tuotettu tieto tukee suomalaisen työelämän ja yksilöllisen kotihoidon kehittämistä, sekä vahvistaa kotihoitoa koskevaa kansainvälistä tutkimuksellista tietoperustaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jonna Puustinen

Tiedote

Ikääntyneiden voimavarojen tunnistaminen hoitotyöntekijöiden toteuttamassa kotihoidon suunnittelussa

8.8.2023

Tiivistelmä

Suullinen esitys tieteellisessä Nursing Ethics -konferenssissa Genovassa, Italiassa, 14.-15.7.2023. Väitöstutkimukseni toiseen osatutkimukseen perustuvan esitykseni aiheena oli ikääntyneiden yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen osana eettistä kotihoidon ja palveluiden suunnittelua Suomessa. Esityksessä kuvattiin ikääntyneiden kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä dokumenttianalyysiin perustuvan tutkimuksen keskeisiä tuloksia, joita voidaan hyödyntää suomalaisen työelämän ja yksilöllisen kotihoidon kehittämisessä.

Tausta

Konferenssiin osallistumisen lähtökohtana oli esitellä kansainväliselle tiedeyhteisölle suomalaista kotihoitoa koskevan tutkimuksemme tuloksia ikääntyneiden voimavarojen tunnistamisesta kotihoidon suunnittelussa, sekä vahvistaa aihetta koskevaa tietoperustaa ja ymmärrystä kansainvälisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli lisäksi vahvistaa omaa tutkimuksellista osaamista, edistää väitöskirjatutkimuksen etenemistä, verkostoitua alan tutkijoiden kanssa ja luoda valmiuksia tutkimusyhteistyöhön.

Aineisto

Konferenssissa esitetyn tutkimuksen tulokset perustuvat suomalaiseen ikääntyneiden kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelma -aineistoon ja dokumenttianalyysiin. Laadullinen aineisto käsiteltiin ja kvantifioitiin vaiheittain: ensin, deduktiivisesti Suomalaiseen hoitotyön luokituskokonaisuuteen (FinCC) perustuen ja toiseksi, induktiivisesti voimavaralähtöisiin kirjauksiin ja luokkiin perustuen. Lopullinen määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten perusteella iäkkäiden voimavaroja tunnistetaan ja kirjataan kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmiin erityisesti omatoimisuuden sekä päivittäisten ja fyysisten toimintojen näkökulmista, mutta dokumentoidut voimavarat eivät kata kaikkia ikääntyneen elämän osa-alueita. Ikääntyneiden voimavarojen kokonaisuudesta tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta voidaan kehittää voimavarojen tunnistamista ja kirjaamista kotihoidon suunnittelussa sekä tukea kotihoidon yksilöllisempää toteutusta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hoitotyöntekijän ja ikääntyneen vuorovaikutussuhteessa toteutettu voimavaralähtöinen, yksilöllinen kotihoidon suunnittelu voi sujuvoittaa hoidon tarkoituksenmukaista toteutusta, motivoida ikääntynyttä omaan hoitoonsa ja tukea hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyyttä. Tieto edistää suomalaisen kotihoidon käytäntöjen sekä hoitotyöntekijoiden osaamisen ja koulutuksen kehittämistä. Tilaisuuteen osallistuminen vahvisti ymmärrystä aiheesta ja sen tutkimisen tärkeydestä myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa