Ikääntyvien työhön osallistuminen. Kirjallisuus-selvitys vaikuttavista tekijöistä

Hanketiedot

Hankenumero
114122

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Esa-Pekka Takala
esa-pekka.takala@ttl.fi

Toteutusaika
1.4.2014 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2014
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
65 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

Hanke on osa EU komission Joint Programming Initiative -ohjelman puitteissa suunniteltua aloitetta ”More Years, Better Lives”. Tavoitteena on laatia tulevien päätösten tueksi EU:n tason katsaus hyödyntäen eri jäsenvaltioiden tietolähteitä ja kansallisia tutkimuksia. Katsauksessa kartoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat työtä tekevän väestön vanhimman ikäryhmän (50+) osallistumiseen työelämään, sekä näihin liittyvän tiedon tasoa.
Tutkimus toteutetaan kuvailevana katsauksena, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun dokumentaatioon. Aineistona ovat Suomessa tehdyt tutkimusjulkaisut ja raportit, joissa kohteena ovat olleet ikääntyvät työntekijät ja heidän työssä jatkamisensa. Lisäksi tarkastellaan aiheeseen liittyviä säädöksiä ja yhteiskunnallisia rakenteita (sosiaalivakuutuksen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen järjestelmät).
Eri maissa tehtävät kansalliset katsaukset kootaan yhteen. Siten saadaan tieto mukana olevien muiden maiden kokemuksista, joita voidaan peilata suomalaiseen työelämään ja soveltuvin osin soveltaa Suomessa. V. 2015 valmistuvaa synteesiä voidaan käyttää priorisoitaessa tutkimustarpeita ja niiden rahoitusta niin Suomessa kuin EU:ssa, jonka päätökset osaltaan suuntaavat myös suomalaista työelämää edistävää tutkimus- ja kehitystyötä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Esa-Pekka Takala

Tiedote

Tutkimustarpeita työurien jatkamisen tukemiseksi

15.6.2015

Suomessa löytyy paljon tutkimuksia, jossa kohteena ovat
ikääntyvät työntekijät ja heidän työssä jatkamisensa.
Lisätutkimustarpeitakin on edelleen olemassa: muun muassa eri
tekijöiden yhteisvaikutuksista työssä pysymisessä ja erilaisten
interventioiden vaikutuksista tarvittaisiin lisää
tutkimustietoa.

Lisää tietoa tarvitaan myös muun muassa siitä, miten työpaikat
saataisiin nykyistä paremmin rekrytoimaan ikääntyneitä. Onhan
ikääntyneiden työssä jatkamisessa keskeistä, kuinka kiinnostuneita
työnantajat ovat heidän työllistämisestään.

Kehittämisehdotukset sisältyvät kirjallisuusselvitykseen, jossa
Työterveyslaitos kävi läpi Suomessa 2000-luvulla julkaistuja
tutkimuksia ikääntyvien työhön osallistumisesta.

Työsuojelurahasto rahoitti selvitystä tutkimusmäärärahalla.

Hanke on osa 14 Euroopan maan ja Kanadan verkostoa Joint
Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives – The
Potential and Challenges of Demographic Change.

Tavoitteena on koordinoida ja edistää väestön muutoksiin
liittyviä kansallisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Aluksi
hankkeessa selvitettiin eri maissa jo kertynyttä tutkimustietoa yli
50-vuotiaiden työhön osallistumisesta ja tiedon pohjalta nousevia
uusi tutkimustarpeita.

 

Yli sata tutkimusraporttia 2000–2014  

Vuosilta 2000–2014 tutkijat tunnistivat yli sata hyvätasoiseksi
arvioitua tutkimusraporttia.

Tutkijat kuvasivat kunkin raportin sisällön käyttäen analysoitiin
ennalta sovittua mallia, jossa työstä poistumiseen vaikuttavat
asiat oli luokiteltu kolmeen tasoon:

1) Yhteiskunnan eli makrotaso (lainsäädäntö, työmarkkinat), 2)
Työntekijän lähiympäristö (mesotaso: perhe, työpaikka), sekä 3)
Yksilön tasolla tapahtuvat asiat (mikrotaso: sosiaalinen asema,
taloudelliset tekijät, terveys ja terveyskäyttäytyminen, työkyky,
motivaatio).

Vastuututkija kokosi tutkijoiden tuottamat yksittäisten
raporttien tulokset yhteenvedoksi, jota muut tutkijat kommentoivat.

Vahvuuksia ja puutteita

Tulosten perusteella Suomesta löytyi runsaasti tutkimusta
viitekehyksen kaikilta tasoilta ja aihe-alueilta. Suomalaisen
tutkimuksen vahvuutena on ollut mahdollisuus yhdistää
kyselytutkimuksia erilaisiin rekisteriaineistoihin.

Laadullisten ja monimenetelmällisten tutkimusten osuus on pieni
verrattuna määrällisiin tutkimuksiin. Tutkimus on keskittynyt
tunnistamaan ja kuvailemaan työhön osallistumiseen ja työstä
poistumiseen liittyviä yksittäisiä tekijöitä.

Haittojen ehkäisyyn ja työurien pidentämiseen tähtääviä
tutkimuksia on raportoitu niukasti. Yksittäisten työstä
poistumiseen liittyvien tekijöiden tunnistamisen lisäksi eläkkeelle
siirtyminen tulee ymmärtää pitkän ajan prosessina, jossa useat eri
tekijät vaikuttavat toisiinsa.

Tutkimukset osoittavat, että työn hyvällä organisoinnilla ja
johtamisella sekä ottamalla huomioon yksilön tarpeita voidaan
lisätä työntekijöiden halukkuutta jatkaa työssä eläkeikään saakka
ja sen jälkeenkin.

Haittojen ehkäisyyn ja työurien pidentämiseen tähtäävien
interventioiden tutkimusta tarvittaisiin lisää.

Vaikka tutkimus kattaakin varsin hyvin yksittäisiä aihe-alueita,
tarvittaisiin tämän kokonaisuuden systeemitutkimusta, jonka avulla
voitaisiin tarkemmin selvittää erilaisia yhteisvaikutuksia ja
tunnistaa tekijöitä, joilla on todennäköisesti suurin vaikutus
työstä poistumisen ehkäisyä ajatellen.

Tarvitaan myös systemaattista tutkimusta siitä, miten työelämään
osallistumista lisäävien käytännön ratkaisujen soveltaminen
voitaisiin toteuttaa ja mikä on erilaisten toimenpiteiden
vaikuttavuus.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Verkossa http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Ikaantyvien_tyohon_osallistuminen_raportti.pdf

EU-komission ohjelma Joint Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change. http://www.jp-demographic.eu/

Loppuraportti

Esa-Pekka Takala, Jorma Seitsamo, Lea Henriksson, Mikko Härmä, Raija Gould, Satu Nivalainen, Susan Kuivalainen. Työterveyslaitos 2015. Ikääntyvien työhön osallistuminen. Kirjallisuusselvitys 2000-luvulla julkaistusta suomalaisesta tutkimuksesta.

ISBN 978-952-261-567-1 (nid.)

ISBN 978-952-261-568-8 (pdf) Avaa