Ikääntyvien työntekijöiden työllistymiskyky

Hanketiedot

Hankenumero
200144

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Clas-Håkan Nygård
clas-hakan.nygard@tuni.fi

Toteutusaika
1.11.2020 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
67 000 euroa

Kokonaiskustannukset
114 843 euroa

Tiivistelmä

Työurien pidentämispuheiden myötä on viime aikoina yhä useammin ollut esillä käsite ’sustainable employability’ (kestävä työllistymiskyky), joka merkitsee työntekijän läpi työuran saavuttamia kykyjä ja sellaisia olosuhteita, joissa työntekijän on mahdollisuus antaa työllään arvokas panos, ja jotka samalla suojelevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Tutkimuksessa kehitetään kestävän työllistymiskyvyn mallia Suomalaiseen työelämään. Mallin tarkoitus on arvioida ensisijaisesti ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksia pidentää työuria. Hankkeessa analysoidaan kahta Postin yli 50 vuotiaita käsittelevää kyselyä. Suunnitellun tutkimustyön vaatima pitkittäinen tutkimusaineisto on valmiina analysoitavaksi. Kyselyaineisto on kerätty vuosina 2016 (n=2096, vastausprosentti 48) ja 2018 (n=1466, vastausprosentti 76) ja se sisälsi kysymyksiä terveydestä, työkyvystä, työhyvinvoinnista, työn muutoksista sekä ajatuksia työuran jatkamisesta. Ensimmäinen kysely suunnattiin 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille ja kaikki vastaajat olivat sillointöissä Postissa. Toinen kysely kohdennettiin kaikille ensimmäiseen kyselyyn vastanneille, jonka toteuttamisajankohtana 82 % oli edelleen töissä Postissa, Työntekijöiden kestävää työllistymiskykyä on tutkittu viime vuosina kansainvälisesti ja sitä on ehdotettu uudeksi lähestymistavaksi myös tutkittaessa ikääntyvien työntekijöiden edellytyksiä olla töissä ja jatkaa työuria mahdollisimman pitkään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Clas-Håkan Nygård