Ikääntyvien työntekijöiden työllistymiskyky

Hanketiedot

Hankenumero
200144

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Clas-Håkan Nygård
clas-hakan.nygard@tuni.fi

Toteutusaika
1.11.2020 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
67 000 euroa

Kokonaiskustannukset
114 843 euroa

Tulokset valmistuneet
9.5.2022

Tiivistelmä

Työurien pidentämispuheiden myötä on viime aikoina yhä useammin ollut esillä käsite ’sustainable employability’ (kestävä työllistymiskyky), joka merkitsee työntekijän läpi työuran saavuttamia kykyjä ja sellaisia olosuhteita, joissa työntekijän on mahdollisuus antaa työllään arvokas panos, ja jotka samalla suojelevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Tutkimuksessa kehitetään kestävän työllistymiskyvyn mallia Suomalaiseen työelämään. Mallin tarkoitus on arvioida ensisijaisesti ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksia pidentää työuria. Hankkeessa analysoidaan kahta Postin yli 50 vuotiaita käsittelevää kyselyä. Suunnitellun tutkimustyön vaatima pitkittäinen tutkimusaineisto on valmiina analysoitavaksi. Kyselyaineisto on kerätty vuosina 2016 (n=2096, vastausprosentti 48) ja 2018 (n=1466, vastausprosentti 76) ja se sisälsi kysymyksiä terveydestä, työkyvystä, työhyvinvoinnista, työn muutoksista sekä ajatuksia työuran jatkamisesta. Ensimmäinen kysely suunnattiin 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille ja kaikki vastaajat olivat sillointöissä Postissa. Toinen kysely kohdennettiin kaikille ensimmäiseen kyselyyn vastanneille, jonka toteuttamisajankohtana 82 % oli edelleen töissä Postissa, Työntekijöiden kestävää työllistymiskykyä on tutkittu viime vuosina kansainvälisesti ja sitä on ehdotettu uudeksi lähestymistavaksi myös tutkittaessa ikääntyvien työntekijöiden edellytyksiä olla töissä ja jatkaa työuria mahdollisimman pitkään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Clas-Håkan Nygård

Tiedote

Ikääntyvien työntekijöiden eläkeaikeet ja työllistymiskyky

9.5.2022

Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa selvitettiin työntekijöiden eläkeaikeita sekä kehitettiin ja validoitiin ikääntyneiden työntekijöiden työllistymiskykyindeksi. Kestävä työllistymiskyky määriteltiin moniulotteiseksi rakenteeksi, joka kattaa kolme osa-aluetta (terveys, hyvinvointi ja työllistyminen). Tulokset osoittivat, että eläkeaikeet liittyivät vahvasti sekä naisten että miesten työyhteisön laatuun. Kestävän työllistymiskyvyn indeksi pystyi erottamaan hyvin toisistaan työntekijät, joilla oli hyvä tai huono itsearvioitu työkyky kahden vuoden seurannassa. Indeksin avulla voidaan arvioida ikääntyvien työntekijöiden kykyä tehdä työtä lähitulevaisuudessa.

Lähtökohdat

Eläkepäätökseen vaikuttavat niin henkilökohtaiset kuin työhön liittyvät tekijät. Kestävä työllistymiskyky on tärkeä, jotta ihmiset pysyvät työmarkkinoilla ja työuria voidaan pidentää. Aikaisempi tutkimus kestävästä työllistymiskyvystä käsittelee pääosin ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkinoille osallistumista eli työllistymistä. Tutkimushankkeessa selvitettiin työntekijöiden eläkeaikeita sekä kehitettiin ja validoitiin ikääntyneiden työntekijöiden työllistymiskykyindeksi.

Aineisto

Suomen Postin työntekijöille tehtiin valtakunnallinen kysely vuonna 2016. Kysely lähetettiin kaikille 50 vuotta täyttäneille työntekijöille. Kyselyyn vastasi 2096 työntekijää, mikä oli 44 % kyselyyn kutsutuista. Seurantakysely tehtiin vuonna 2018, jolloin vastausosuus oli 76 % (n = 1466) niistä, jotka vastasivat vuonna 2016.

Menetelmät

Aineisto analysoitiin sekä poikkileikkaus- että seurantatutkimusten avulla. Kestävä työllistymiskyky määriteltiin moniulotteiseksi rakenteeksi (itse arvioitu terveys, työkyky, aika ja resurssit, palautuminen työstä, työtyytyväisyys, työmotivaatio, koettu työllistyvyys, riittävä koulutus ja työn merkityksellisyys. Työllistymiskykyindeksi kehitettiin ja validoitiin sisäisesti.

Tulokset ja johtopäätökset

Eläkeaikeet liittyivät vahvasti sekä naisten että miesten työyhteisön laatuun. Kestävän työllistymiskyvyn indeksi erotteli hyvin työntekijät kahden vuoden seurannassa. Työllistymiskykyindeksiä voidaan käyttää perustana seurattaessa ikääntyvien työntekijöiden kykyä työskennellä tulevaisuudessa. Jatkossa tarvitaan pidempiä seurantatutkimuksia eri ammattiryhmissä työllistymiskykyindeksin validoimiseksi ja ennustavuuden varmistamiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksessa kehitetty työllistymiskykyindeksiä vastaavaa menetelmää ei ole Suomessa käytössä. Indeksiä voidaan käyttää sekä ikääntyvien toimisto- että työntekijöiden arviointiin kyvystä tehdä työtä lähitulevaisuudessa. Tulosten varmistamiseksi ja menetelmän luotettavuuden ja käytännöllisyyden varmistamiseksi tarvitaan lisää ja pidempiä seurantatutkimuksia muissa ammattiryhmissä.

Aineisto

Subas Neupane, Saila Kyrönlahti, Kirsi Lumme-Sandt, Hanna Kosonen, Anna Siukola, Prakash K.C., Pirjo Nikander, Clas-Håkan Nygård. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Työelämän tutkimuskeskus. Ikääntyvien työntekijöiden eläkeaikeet ja työllistymiskyky. Tutkimushankkeen loppuraportti. Työraportteja 112/2022 Working Papers

ISBN 978-952-03-2393-6 (verkkojulkaisu)
ISSN 2489-8899 (painettu sarja)
ISSN 2489-8902 (verkkosarja) Avaa

Quality of work community and workers’ intention to retire Avaa