Ikäjohtaminen pk-yrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
116285

Hakija
Susanna Kultalahti

Toteuttaja
Susanna Kultalahti

Lisätietoja
Susanna Kultalahti
sukulta@uva.fi

Toteutusaika
1.10.2016 - 31.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
5 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tutkia henkilöstöjohtamista erityisesti ikäjohtamisen näkökulmasta pk-yrityksissä. Hanke liittyy tutkijan väitöskirjatyöhön sekä toiseen valtakunnalliseen hankkeeseen, joka tutkii henkilöstöjohtamista pk-yrityksissä. Stipendijaksoon kuuluu tutkijavaihto University of West Georgiassa, Atlantassa.

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä ymmärtämään iän merkitystä pk-yrityskentässä. Iän on todettu aiheuttavan haasteita henkilöstöjohtamisen käytänteille ja prosesseille, mutta pk-yrityksissä henkilöstöjohtamisen resurssit ovat usein rajalliset ja käytännöt vakiintumattomat. Näin ollen iän aiheuttamiin muutoksiin, kuten erilaisiin odotuksiin, hiljaisen tiedon siirtymiseen ja eläköitymisiin, on vaikea varautua.

Hankkeen tavoitteena on myös löytää mahdollisia ketteriä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ikäjohtamisen aiheuttamia haasteita voitaisiin pk-yrityksissä ratkaista henkilöstöjohtamisen keinoin. Lisäksi hanke vahvistaa iän merkitystä henkilöstöjohtamisen kentässä ja osana hyvää henkilöstöjohtamista, sillä ikä vaikuttaa muun muassa erilaisiin asenteisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Siihen liittyy myös työhyvinvoinnillinen näkökulma. Hanke tuo myös esille pk-sektorin erityistarpeita ja vahvistaa pk-sektorin yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä.

Hankkeen tulokset ovat raportoitavissa loppuvuodesta 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Kultalahti

Tiedote

Hyvä henkilöstöjohto ymmärtää ikäasiat

31.10.2016

Vaasan yliopiston tutkijatohtori Susanna Kultalahti tutkii ikäjohtamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hän sai työhönsä Työsuojelurahastolta stipendin väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen (post doc). Stipendi mahdollisti tutkijavaihdon West Georgian yliopistoon Yhdysvaltain Atlantassa.

Stipendijaksollaan, lokakuussa 2016, Kultalahti tutustui mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Heidän kanssaan Kultalahti vertaili tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmiä. He kartoittivat mahdollisia yhteishankkeita ja yhteistä artikkelin kirjoittamista.

Hyvä kumppani täydentää omaa osaamista

Kultalahti pitää juuri mahdollisen yhteistyökumppanin löytämistä stipendijakson parhaana antina. Kumppanien tutkimusintressit eivät ole täysin päällekkäisiä vaan ne täydentävät toisiaan. Pk-sektorin henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeet ja toimenpiteet ovat vahvasti mukana yhteistyökuvioissa.

Lisäksi Kultalahti keräsi kansainvälistä aineistoa ja kehitti tilastollisten menetelmien hallintaansa. Kerätyt aineistot sopivat menetelmiltään ja lähestymistavoiltaan hyvin yhteen, mikä mahdollistaa kansainvälisen vertailun. Suomessa on kerätty iso aineisto, joten siitä saa erotettua yhteistyötä tukevan osion.

Hankkeen todelliset hyödyt nähdään vasta tulevaisuudessa, kun yhteistyö etenee. Vierailun tavoitteet – uusien yhteistyöverkostojen luominen ja metodologisen osaamisen kehittäminen – täyttyivät.

Vinkkejä ikäjohtamiseen mietitään

Susanna Kultalahti on mukana suomalaisessa tutkimuksessa, jonka päätavoite on ymmärtää iän merkitystä pk-yrityskentässä. Iän on todettu aiheuttavan pulmia henkilöstöjohtamiselle, ja varsinkin pienissä sekä keskisuurissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen voimavarat ovat usein niukat ja käytännöt ovat vakiintumattomat. Näin esimerkiksi hiljaisen tiedon siirtymiseen ja eläköitymisiin on vaikea varautua.
Tutkimuksessa yritetään kehittää henkilöjohtamiseen ketteriä ratkaisuja, joilla ikäjohtamisen pulmia voisi ratkaista pk-yrityksissä.

Lisäksi tutkimuksen pitäisi vahvistaa iän merkityksen huomioon ottamista osana hyvää henkilöstöjohtamista, sillä ikä vaikuttaa muun muassa asenteisiin, tarpeisiin ja odotuksiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen