Ikäsyrjintä työpaikoilla ja varttuneiden työntekijöiden työurat -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115017

Hakija
Niina Viitasalo

Toteuttaja
Niina Viitasalo

Lisätietoja
Niina Viitasalo
niina.viitasalo@uta.fi

Toteutusaika
16.4.2015 - 31.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2015

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee varttuneiden työntekijöiden kokemaa ikäsyrjintää erilaisista näkökulmista. Tutkimus on empiirinen ja sen tavoitteena on tuoda näkyväksi ikäsyrjintäilmiötä sekä määrällisten että laadullisten aineistojen ja tutkimusmenetelmien avulla. Käsittelen ikäsyrjintäkokemusten yleisyyttä, ennustajia ja syrjintätilanteita sekä syrjinnän terveydellisiä seurauksia yhteiskunnan tasolla. Lisäksi käsittelen syrjinnän käytänteitä ja seurauksia sekä syrjintää kokeneiden toimijuutta yksilötasolla.

Määrällisinä aineistoina käytän Tilastokeskuksen Työolotutkimuksia ja tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin suomalaisiin palkansaajiin. Laadullisena aineistona on ikäsyrjintää kokeneilta kerätty kirjoitusaineisto ja siihen pohjautuvat tulokset kuvaavat ikäsyrjintäilmiöön liittyviä tapahtumakulkuja yksilöiden näkökulmasta. Tutkimusmenetelminä käytän muun muassa sisällönanalyysia, ristiintaulukointia, logistista regressioanalyysia ja negatiivista binomiregressioanalyysia.

Tutkimukseni on artikkeliväitöskirja, joka koostuu neljästä tieteellisestä artikkelista ja yhteenvetoluvusta. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Niina Viitasalo

Tiedote

Ikäsyrjintä estää pitkät työurat

31.10.2015

Älä hoe mantraa työurien pidentämisestä, jos kuitenkin olet
mukana torjumassa, painostamassa, vähättelemässä tai eristämässä
ikääntyviä työntekijöitä.

Tutkija, YTM
Niina Viitasalon mukaan työpaikoilla esiintyvä
ikäsyrjintä on ristiriidassa työurien pidentämiseen tähtäävän
politiikan kanssa. Ikäsyrjinnän takia pitkä työura voi jäädä
haaveeksi.

Ikäsyrjintää kokeneilla on jopa kaksinkertainen pitkien
sairauspoissaolojen riski kolmen vuoden seuranta-aikana.

Ikäsyrjintä näyttäytyy esteenä varttuneiden työllistymiselle ja
työpaikkojen vaihtamiselle. Syrjinnän seurauksena työntekijä voi
joutua marginaaliin asemaan joko työpaikallaan tai kokonaan
työpaikkojen ulkopuolelle.

Viitasalo tutki varttuneita ja ikäsyrjintää työelämässä
väitöskirjassaan. Sosiaalipolitiikan alaan kuuluva työ
tarkastettiin Tampereen yliopistossa 5. joulukuuta 2015.
Työsuojelurahasto tuki työn valmistumista
loppuunsaattamisstipendillä.

Tutkimuksen mukaan eniten ikäsyrjintäkokemuksia on yli
55-vuotiailla naisilla: heistä lähes kahdeksan prosenttia on
kokenut ikäsyrjintää työssään.

Viitasalo näkee, että työpaikoilla on ikäsyrjinnän kitkemiseksi
tarvetta ikään liittyvälle tasa-arvotyölle ja syrjinnän
ehkäisemiselle.

Ennakkoluuloisia asenteita, syrjiviä
käytäntöjä

Ikäsyrjintä tarkoittaa kronologisesta tai oletetusta iästä
johtuvia ennakkoluuloisia asenteita tai syrjiviä käytäntöjä. Se
tulee ilmi syrjivinä käsityksinä, tunteina tai käytäntöinä
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tai institutionaalisissa
rakenteissa.

Ikäsyrjintää on verrattu muihin syrjinnän muotoihin, kuten
sukupuoliseen syrjintään tai rasismiin. Ikäsyrjintä eroaa kuitenkin
muista syrjinnän muodoista, koska ikäsyrjintää voi kokea kuka
tahansa eri elämänvaiheissa.

Ikäsyrjintää esiintyy yksilötasolla, sosiaalisissa verkostoissa,
instituutioissa ja kulttuurin tasolla.

Syrjinnästä kirjoittaneet 40-vuotiaista
eläkeikäisiin

Vitasalon artikkeliväitöskirja tarkastelee ikäsyrjintää sekä
yleisellä että yksilötasolla.

Yleisen tason tulokset pohjautuvat Tilastokeskuksen
työolotutkimusaineistoihin ja niihin liitettyihin
rekisteriseuranta-aineistoihin.

Yksilötason tulokset pohjautuvat lehti-ilmoitusten avulla
kerättyihin 31:een syrjintää kokeneen kirjoitukseen. Kirjoittajat
ovat noin 40-vuotiaista eläkeikäisiin. Kaksi kolmesta
kirjoittajasta on naisia. Vastaajissa on eri alojen työllisiä,
työttömiä ja eläkkeelle siirtyneitä.

 

Muutostilanteet otollisia ikäsyrjinnälle

Naispalkansaajista ikäsyrjintäkokemuksia on eniten ylemmillä
toimihenkilöillä ja valtiolla työskentelevillä.

Merkittävin naispalkansaajien ikäsyrjintäkokemusten ennustaja on
työntekijöiden tyytymättömyys johtamiseen. Lisäksi muutostilanteet
työpaikalla ovat otollisia ikäsyrjintäkokemusten ilmenemiselle.

Haavoittavaa ja epäoikeudenmukaista

Syrjintä tulee esille erilaisina kielteisinä asenteina ja
arvostuksen puutteena erilaisissa tilanteissa.

Torjunta rekrytointitilanteessa tai painostaminen eläkkeelle
siirtymisessä vaikeuttavat varttuneiden työelämään
osallistumista.

Taitojen ja osaamisen vähättelynä tai työpaikan keskeisistä
toiminnoista eristämisenä ilmenevä ikäsyrjintä on haavoittavaa ja
epäoikeudenmukaista. Torjunta, painostaminen, vähättely ja
eristäminen voivat johtaa täysivaltaisen työntekijän aseman
menettämiseen kokonaan tai osittain.

Ikäsyrjintäkokemukset muovaavat epävakaaseen työmarkkina-asemaan
joutuneiden toimijuutta monin tavoin. Toimijuus rakentuu
voimakkaasti työn ja sen puuttumisen kautta. Toimijuus muotoutuu
yhtäältä motivoituneen työnhaun, kouluttautumisen ja työkyvyn sekä
itsetunnon korostamisen avulla.

Toisaalta pitkään jatkunut epävarmuus ja pettymykset näkyvät
toimijuudessa hiipuvana työnhakuna ja työllistymisuskon
alentumisena sekä katkeroitumisena.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Väitöskirja Niina Viitasalo. Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä. Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere 2015.Acta Universitatis Tamperensis 2114 ISBN 978-951-44-9966-1 (nid.) ISSN-L 1455-1616 ISSN 1455-1616 Acta Electronica Tamperensis ISBN 978-951-44-9967-8 (pdf) ISSN 1456-954X Avaa

Myynti verkkokauppa@juvenesprint.fi http://verkkokauppa.juvenes.fi/ Julkaisu luettavissa sähköisenä http://tampub.uta.fi/handle/10024/98155 Väitöstiedote Avaa

Tiedon silta 2016, s 10-12 Juttu: Ikäsyrjintä jättää pitkän työuran vain haaveeksi. http://tiedonsilta.fi/ikasyrjinta-jattaa-pitkan-tyouran-vain-haaveeksi/