Ilman kipuja kohti orgaanista kasvua

Hanketiedot

Hankenumero
117143

Hakija
Fysios Group Oy

Toteuttaja
Fysios Group Oy

Lisätietoja
Heikki Tiitinen
heikki.tiitinen@fysios.fi

Toteutusaika
6.3.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
9.3.2017
13 600 euroa

Kokonaiskustannukset
27 200 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeella on kolme tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää Fysios Oy:n henkilökunnan ja hallinnon suhdetta merkittävän kasvun aikana. Fysios Oy on kasvanut hyvin pienistä jopa yhden henkilön ammatinharjoittajista sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä yhdeksi Suomen suurimmaksi fysioterapiapalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Muutos on vaikuttanut erittäin paljon työn itseohjautuvuuteen ja suhteisiin omistajien, ammatinharjoittajien sekä työntekijöiden välillä.

Toisena tavoitteena on kehittää toimintamalli, millä organisaation kasvusta saatavat synergiaedut voitaisiin hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Organisaation kasvaessa pienistä useista toimijoista, niiden kirjavat taustat muodostuvat yhteistä toimintakulttuuria siilouttavaksi ja kasvua hidastavaksi tekijäksi. Hanke tähtää kehityksen esteenä toimivan siiloutumisen ja koordinaation puutteen poistamiseen, ilman että hukattaisiin koko Fysioksen aineetonta pääomaa tasapäistämällä kenttää liiaksi.

Kolmantena tavoitteena on pyrkiä säilyttämään organisaation matala rakenne kehittämällä alueellisten esimiesten johtamisosaamista. Suuri matala organisaatio tarvitsee johtamisen tueksi organisaation tukitoimintoja. Informaation esteetön jakautuminen hyvistä käytännöistä ja avoin luottamukseen perustuva toimintakulttuuri on matalan ja ketterän organisaation elinehto.

Asiantuntijana toimii HT Jani Rajaniemi. Jani Rajaniemi on väitellyt organisaatioiden innovatiivisuuden rakenteellisista esteistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heikki Tiitinen

Tiedote

Iso kasvu kysyy yhtenäisyyttä

31.12.2017

Fysios Oy:ssä luotiin toimintamalli kulttuurillisen yhtenäisyyden edistämiseksi. Yhtenäisyyteen patistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka haastaa alan yrityksiä. Fysios on Suomen suurin yksityinen fysioterapiayritys, mutta koostaan huolimatta se pyrkii säilyttämään ketterän rakenteensa. FRC Oy toteutti Työsuojelurahaston rahoittamaa kehittämishanketta.

Hanke sai alkunsa, kun kasvaneessa Fysios Oy:ssä tunnettiin tarvetta yhtenäistää yrityskulttuureita. Iso organisaatio voisi kääntyä käsittelemään sisäisiä ongelmia, jolloin uusi kasvu tuskin onnistuisi.

Ulkoa näkee tarkemmin

Hanke antoi ulkopuolisen silmin uutta tietoa siitä, kuinka johtamisjärjestelmää pitäisi muuttaa siten, että johtaminen vastaisi kovana pysyvään kasvuun. Ilman hanketta sekä esimiesten että ylimmän johdon jaksaminen kovassa kasvuvauhdissa olisi vaarantunut.

Ulkopuolinen asiantuntija auttaa peilaamaan omaa osaamista myös näkymättömissä, mutta vaikuttavissa asioissa.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi hallintotieteen tohtori Jani Rajaniemi FRC Oy:stä, joka on tehnyt väitöskirjan organisaatioiden innovatiivisuuden rakenteellisista esteistä. Muina lähteinä käytettiin hallintotieteen tohtori Jaakko Pitkäsen väitöskirjaa organisaatioiden kulttuurien yhteentörmäyksestä ja Benjamin Slotten pro gradu -tutkielmaa Fysios Oy:n fuusiosta.

Yhteinen kieli löytyi

Hanke lisäsi ymmärrystä ylimmän johdon ja väliportaan vuoropuhelusta. Idea yhtenäisestä kulttuurista on jäsentynyt kaikilla osapuolilla. Kova valtakunnallinen kasvu on aiheuttanut ristiriitoja, joiden ratkaisemisessa on tarvittu yhteistä kieltä.

Monimuotoisuus vaatii enemmän johtamistaidollista osaamista kuin hallinnollista hierarkiaa.

Yhteisen kielen löytymisen jälkeen muodostettiin uutta organisaatiokulttuuria, jonka varaan voi rakentaa uutta luovaa toimintaa. Tällainen kulttuuri perustuu luottamukseen ja avoimeen keskusteluun.

Myös organisaation tukitoimintojen merkitys kasvaa, kun yrityksen koko kasvaa.

Kohti yhteistä arvopohjaa

Loppuraportin mukaan muutoksen avain on yhtenäistää kulttuurilliset erityispiirteet arvoperusteisesta yhtenäisyydestä ja vuoropuhelun painotuksesta kulttuurillisiin asioihin.

Fysioksessa nähdään, että yhteinen arvopohja toiminnan kehittämiselle on kasvamassa.

Uudenlainen toimintakulttuuri edellyttää vallankäytön keskittämisen hyväksymistä. Itsenäiset yrittäjät ovat täten uuden edessä, mikä edellyttää koko Fysioksen arvon näkemistä oman yritystoiminnan perustana.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Fysios.  Työsuojelurahaston loppuraportti 1.12.2017. 12 sivua. Avaa

Fysios uudisti toimintakulttuuriaan. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/fysios-uudisti-toimintakulttuuriaan/