Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus sairaaloiden vuodeosastoilla – ohjeiden laadinta

Hanketiedot

Hankenumero
111130

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kari Reijula
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.3.2011 - 1.3.2012

Työsuojelurahaston päätös
31.3.2011
6 800 euroa

Kokonaiskustannukset
11 840 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2012

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston rahoittamassa Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen puhtaus ja puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta -hankkeessa (hankenumero 108065) selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmien puhtautta ja puhdistustyön toteutusta sairaaloiden vuodeosastoilla. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt tulisi ajoittaa siten, että puhdistettavat osastot ovat tyhjiä puhdistustöitä tehtäessä. Osa puhdistustöistä joudutaan käytännön syistä tekemään henkilökunnan ja potilaiden ollessa osaston tiloissa. Puhdistustöiden tekeminen osaston normaalin toiminnan aikana edellyttää osaston- ja hygieniahoitajan, sairaalan teknisen toimen ja laitoshuollon sekä puhdistajien tiivistä yhteistyötä.

Hankkeessa laaditaan käytännön ohjeet sairaaloiden vuodeosastojen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. Ohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota tekijöihin, joihin

(1) puhdistustyön tilaajan tulee kiinnittää huomiota puhdistustyön tarjouspyyntövaiheessa, puhdistusurakoitsijan valinnassa, puhdistustyön valvonnassa ja laaduntarkastuksessa

(2) puhdistajien on kiinnitettävä huomioita sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksessa ja henkilökohtaisessa suojautumisessa

(3) osaston henkilökunnan tulee kiinnittää huomiota varautuessa tulevaan puhdistustyöhön ja miten toimitaan puhdistustyön aikana.

Ohjeet tehdään hyödyntämällä Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen puhtaus ja puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta -hankkeen tuloksia. Hanke alkoi 1.3.2011 ja päättyy 1.3.2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Reijula

Tiedote

Sairaaloiden vuodeosastot saivat oppaan ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta

1.3.2012

Tutkimustieto saatettiin käytännön tasolle, kun
Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen (108065) tulosten pohjalta
laadittiin opas sairaaloiden vuodeosastoille
ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisesta. Professori
Kari Reijulan johdolla tehty selvitys osoitti,
että ilmanvaihtojärjestelmien hygieniassa, kunnossa ja toiminnassa
on parantamisen varaa. Reijulan johdolla tehty opas antaa
ratkaisuja näihin puutteisiin. Työsuojelurahasto osallistui oppaan
rahoittamiseen.

 

Pelastuslain mukaan ilmanvaihtokanavat ja laitteet on puhdistettava
ja huollettava niin, ettei niistä aiheudu tulipalon vaaraa.
Sairaaloissa ilmanvaihtojärjestelmät puhdistetaan yleensä
hygieniasyistä useammin kuin palontorjunta edellyttäisi. Erityistä
huomiota vaativat jäähdytyslaitteiden kunto ja puhtaus.
Puhdistuksen jälkeen on huonetilojen ilmavirrat tasapainotettava
vastaamaan suunniteltuja arvoja.

 

Ihanteellisessa tilanteessa ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt
voidaan toteuttaa niin, ettei vuodeosastolla ole potilaita tai
henkilökuntaa. Aina tämä ei ole mahdollista, vaan puhdistustyöt on
saatava sovitettua osaston normaalin toiminnan lomaan. Tämä vaatii
halua ja kykyä yhteistyöhön osastonhoitajan, hygieniasta ja
siivouksesta vastaavien sekä teknisen osaston välillä. Erityisen
tarkkana on oltava riittävän ja oikean tiedottamisen suhteen.

 

Oppaasta hyötyä koulutuksessa ja laadunvalvonnassa

 

Osastonhoitajalla on tärkeä rooli osastolla tehtävien töiden
organisoinnissa puhdistustöiden aikana. Siivoustoimen on syytä
varautua siihen, että ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus aiheuttaa
ylimääräisiä siirto-, suojaus- ja siivoustöitä osastolla. Osaston
suuret perussiivoukset kannattaa ajoittaa ilmanvaihtojärjestelmien
puhdistuksen yhteyteen.

 

Laadittuja ohjeita voidaan hyödyntää sairaaloiden, terveyskeskusten
ja hoivakotien vuodeosastoilla silloin, kun suunnitellaan
ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta ja varaudutaan puhdistustöistä
aiheutuviin häiriöihin. Ohjeet ovat oiva apu myös sairaalan
henkilöstön ja puhdistuksesta vastaavien koulutuksessa. Ohjeista on
myös apua puhdistustyön tarjouspyyntövaiheessa, urakoitsijan
valinnassa, laadunvalvonnassa ja raportoinnissa. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Holopainen Rauno, Kähkönen Erkki, Salmi Kari, Hellgren Ulla-Maija, Hintikka Eeva-Liisa, Reijula Kari, Asikainen Vesa, Peltonen Matti, Pasanen Pertti, Kakko Leila, Anttila Veli-Jukka, Laitinen Kirsi. 2012. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla. Ohjeet tilaajille, puhdistajille ja osaston henkilökunnalle. Työterveyslaitos Helsinki ISBN 978-952-261-162-8 (nid.) ISBN 978-952-261-163-5 (PDF) Avaa

Salmi Kari, Kähkönen Erkki, Holopainen Rauno, Reijula Kari. 2012. Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa – loppuraportti. Mitatut tiiviydet, paine-erot, ilmanvaihtuvuus, lämpöolotja kyselytulokset sekä ohjeita eristystilojen suunnittelulle. Työterveyslaitos, Helsinki. ISBN 978-952-261-169-7 (nid.) ISBN 978-952-261-170-3 (PDF) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/ilmavalitteisten_infektioiden_hallinta.pdf Avaa

http://ssty.fi/LVI.php