Implications of ageing on work – perspectives for research

Hanketiedot

Hankenumero
113162

Hakija
Pinja Halme

Toteuttaja
Pinja Halme

Lisätietoja
Pinja Halme
pinja@pyyryla.fi

Toteutusaika
1.5.2013 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 600 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Ikää on mielekkäämpää tutkia nominalistisen ontologian mukaisesti olettaen, että oleminen on havaituksi tulemista. Tällöin ikä merkityksellistyy kun jokin ryhmää havaitsee ja määrittää iän merkitsevän tiettyjä asioita organisaation todellisuudessa. Onko organisaation toiminnassa ihmisellä vapaa tahto ja aktiivinen rooli määrittää itsensä organisaatiossa, vai onko ihminen tietyn ikäinen ja sen myötä ympäristön kontrolloitavissa?

Tutkimus on menetelmiltään käsitteellinen tutkimus, mutta hyödyntää myös empiiristä aineistoa. Lähtökohtana tutkimukselle on väite: Ei ole oikeaa, mitattavaa, realistisen todellisuuskäsityksen mukaista määritelmää ”nuorista” tai ”ikääntyneistä”, vaan ne ovat erilaisten diskurssien tuottamia sosiaalisia konstruktioita. Empiirisessä osuudessaan tutkimus tarkastelee oletusta, että nuoret ovat ikääntyneitä innovatiivisempia. Ikääntyessä työntekijän halukkuus uusiin tehokkaampiin toimintatapoihin ja innovaatioihin vähenee. Tässä tutkimuksessa pohditaan erityisesti sitä, miten tällaisiin asenteisiin voitaisin johtamisen ja erityisesti ikäjohtamisen hyvillä käytännöillä vaikuttaa.

Tulokset: Käsiteanalyyttinen tarkastelu on osoittanut iän ja johtamisen välillä olevan merkityksellisiä yhteyksiä, jotka johtuvat siitä, että ihmisen suhde työhön on muuttunut elämänvaiheiden ja työidentiteetin kehittymisen eri vaiheissa. oletukset innovatiivisuudesta valtarakenteissa estävät pahimmassa tapauksessa organisaatiota hyödyntämästä eri-ikäisyyttä voimavarana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pinja Halme