Individual and organizational learning for process innovations – The role of successive process simulations -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110412

Hakija
Päivi Haho

Toteuttaja
Päivi Haho

Lisätietoja
Päivi Haho
paivi.haho@hotmail.com

Toteutusaika
2.10.2010 - 1.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2011

Tiivistelmä

Organisaatioiden kilpailukyky perustuu niiden jatkuvaan mielekkääseen muutokseen sekä kykyyn käsitellä ja luoda uutta tietoa ja innovaatioita. Prosessi-innovaatioiden ja organisaation oppimisen tutkimus ei kuitenkaan selitä, kuinka yksilön ja organisaation oppiminen syntyy prosessi-innovaatioita luotaessa ja kuinka se vaikuttaa prosessi-innovaatioihin. Väitöskirjatutkimukseni ”Individual and organizational learning for process innovations – The role of successive process simulations” paikkaa osaltaan tätä aukkoa organisaatiotieteellisessä tutkimuksessa. Tutkin, miten yksilön ja organisaation oppimisen edistäjät, oppimisen polku ja oppimisen välitulokset vaikuttavat tiedon luomiseen ja prosessi-innovaatioiden syntymiseen.

Tutkimusmenetelmänä käytän abduktiivista teoriaa luovaa tapaustutkimusta, ja tutkimusaineistonani käytän viiden eri artikkelini toimintatutkimuksellista aineistoa ja löydöksiä. Tutkimukseni tuloksena syntyy teoreettinen malli oppimisen ja sen osatekijöiden roolista sekä osatekijöiden keskinäisestä suhteesta prosessi-innovaatioita luotaessa. Teoreettinen malli auttaa ymmärtämään prosessi-innovaatioiden johtamisen käytännön haasteita organisaatioissa. Näin ollen väitöskirjatutkimukseni tuloksia voidaan soveltaa myös innovaatiojohtamisen työkaluna.

Tutkimus valmistuu keväällä 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Haho

Tiedote

Organisaation oppimisessa aineettomat tulokset ovat aluksi tärkeimpiä

1.6.2011

Organisaatiossa oppimisen tulokset ruokkivat toisiaan ja
muodostavat jatkumon, joka ylläpitää oppimisen polkua.

Muutoksen alkuvaiheessa oppimisen tuloksista tärkeimpiä ovat
aineettomat tulokset: esimerkiksi kommunikaatio, asioiden
visualisointi, kokonaisuuden hahmottaminen ja yhteinen ymmärrys.
Vasta oppimisen polun seuraavissa vaiheissa syntyy aineellisia
tuloksia, kuten uusia innovaatioita ja tehokkaampia
toimintatapoja. 

Perinteisesti on ajateltu, että oppimisen mahdollistajat
rakentavat oppimisen polun, jonka seurauksia tulokset ovat.
Oppiminen näyttää kuitenkin rakentuvan edellisen päälle, oppimisen
tuloksesta toiseen.

Näihin tuloksiin päätyi tekniikan lisensiaatti
Päivi Haho väitöstutkimuksessaan, jonka nimi on
suomeksi Oppimisen mahdollistajat, oppimisen tulokset, oppimisen
polku ja niiden suhde organisaation oppimisessa ja muutoksessa.

Väitöskirja tarkastettiin Oulun yliopistossa 7. helmikuuta 2014.
Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista stipendillä.

Väitöskirja täyttää tutkimuksen aukkoa

Kansallisesti ja kansainvälisesti organisaation muutosta ja
organisaation oppimista on tutkittu monesta näkökulmasta
1970-luvulta lähtien, mutta tutkimusta ei juuri ole organisaation
oppimisen prosesseista ja niiden keskinäisistä suhteista.

Tutkimusta ei ole myöskään niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat
yksilön ja organisaation oppimiseen ja prosessimuutosten
aikaansaamiseen. Näiden tekijöiden välisiä keskinäisiä suhteita ei
ole myöskään ennen Hahon väitöskirjaa tutkittu.

Viimeaikainen organisaation oppimisen tutkimus on painottunut
organisaation oppimisen tutkimuksen teorian soveltamiseen eri
tieteenaloilla. Siksi organisaation oppimisen tutkimus on
pirstoutunut eri tieteenaloille. Haho kokoaa väitöskirjassaan
yhteen näitä tekijöitä ja niiden keskinäisiä suhteita.

Organisaation oppimisen teorian tutkimus ei ole juurikaan
edistynyt kymmenen viime vuoden aikana. Viimeaikainen organisaation
oppimisen kirjallisuus peräänkuuluttaa uutta teoriaa luovaa
tutkimusta, joka liittyisi organisaation tiedonluomisen
prosesseihin ja niihin tekijöihin, jotka edistävät
kehittämisyhteisöjen tehokasta toimintaa ja organisaation
pyrkimyksiä.

Myös organisaation oppimiskulttuurin ja tehokkaan toiminnan
yhteyksien tutkimusta on kaivattu. Erityisesti tästä organisaation
oppimisen tutkimuksesta puuttuu laajoja, pitkittäisiä empiirisiä
tutkimusasetelmia.

Pitkittäistä toimintatutkimusta

Tutkimuksen aineisto kerättiin pääsiassa vuosina 1988–2001.
Väitöskirja analysoi tuloksia vallitsevien organisaatio-oppimisen
teorioiden valossa prosessi-innovaatioiden ja muutoksen johtamisen
asiayhteydessä. Erityisesti tutkimus paneutuu oppimisen
mahdollistajiin, oppimisen tuloksiin – niin aineettomiin kuin
aineellisiin –, oppimisen polkuihin ja kaikkien näiden keskinäisiin
suhteisiin.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista pitkittäistä
toimintatutkimusta tapaustutkimuksineen. Aineisto koostuu 34
tapaustutkimuksesta ja 99 prosessisimulaatiosta, jotka toteutettiin
12 eri toimialalla ja jotka vaihtelevat ydinprosesseista
tukiprosesseihin.

Tapausorganisaatiot olivat pääosin suomalaisia yrityksiä, ja
yksi tapausorganisaatio oli sveitsiläinen. Projektiryhmät olivat
pääasiassa suomalaisia, mutta monikulttuurinen ryhmä osallistui
prosessisimulointiin viidessä tapaustutkimuksessa.

Jokaisessa projektissa prosessisimulointia käytettiin ainakin
kerran muutosprojektin aikana, joissakin tapauksissa jopa viidestä
kahdeksaan kertaan.

Yritysmaailmaan sovellettavaksi

Väitöskirjan viiden artikkelin aineisto analysoitiin abduktiivisen
päättelyn periaattein, ja tutkimuksen tulokset esitetään
tutkimuskysymysten mukaisesti.

Tutkimuksen teoreettinen tulos kohdistuu neljään osa-alueeseen.
Tulokset lisäävät ymmärrystä 1) oppimisen mahdollistajista, niiden
suhteesta toisiinsa ja vaikutuksesta oppimiseen ja
prosessi-innovaatioihin, 2) aineettomien ja aineellisten
oppimistulosten roolista yksilön ja organisaation
oppimisprosesseissa, ja 3) prosessi-innovaatioiden ja niihin
liittyvien muutosprosessien oppimisen poluista. Tutkimus myös
määrittelee 4) prosessi-innovaatioita koskevien muutosprojektien
oppimista korostavan mallin.

Tutkimuksen tuloksia voitaneen soveltaa Pohjois- ja
Länsi-Euroopan yritysmaailmassa. Tutkimus korostaa yksilön ja
organisaation oppimisen merkitystä prosessi-innovaatioiden
luomisessa, ja lisäksi se määrittelee vaikuttavan
prosessi-innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton menetelmän
piirteet.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Oppimisen mahdollistajat, oppimisen tulokset, oppimisen polku ja niiden suhde organisaation oppimisessa ja muutoksessa

Väitöstiedote suomeksi ja englanniksi http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0358-4i

Väitöskirja Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica 479 http://herkules.oulu.fi/isbn9789526203584/isbn9789526203584.pdf

Väitös 7.2.2014 Oulun yliopistossa

Learning enablers, learning outcomes, learning paths, and their relationships in organizational learning and change