Inhimillinen tekijä haltuun!

Hanketiedot

Hankenumero
113285

Hakija
3T Ratkaisut Oy

Toteuttaja
3T Ratkaisut Oy

Lisätietoja
Marita Hyttinen
marita.hyttinen@ecoonline.com

Toteutusaika
2.9.2013 - 1.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
8.10.2013
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 919 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on konseptoida uusi Suomeen soveltuva inhimilliseen turvallisuustekijään (Human Factor) kohdentuva koulutus- ja valmennusmalli, jossa otetaan huomioon paitsi ns. käytösperusteisen turvallisuuden (Behaviour Based Safety) viitekehys, ennen kaikkea laaja-alainen tietämys ihmisestä ainutlaatuisena psykologisena ja sosiaalispykologisena olentona (People Based Safety): mm. kokemuksellisuus, mielellisyys, narratiivisuus ja systeemisyys.

Hankkeessa tuotetaan käytännönläheistä ja vaikuttavaa materiaalia inhimillisestä turvallisuustekijästä ja siihen vaikuttamisesta hyödyntäen olemassa olevaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja työpaikkojen kokemuksia.

Tuotoksena on toimialariippumatonta, mutta henkilön aseman ja roolin (esim. työn luonne ja esimiesasema) huomioon ottavaa, ”monistettavaa” materiaalia ja välineitä, joilla tuetaan henkilön osallisuutta ja aktiivisuutta työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisessä työpaikallaan. Menettelyillä on tarkoitus voimistaa yksilön riski- ja tilannetietoisuutta, saada käyttöön ihmisen itsereflektiokykyä ja turvallisuuteen liittyvää innovatiivisuutta, tukea työyhteisöissä keskinäistä huolehtimiskulttuuria, saada ryhmän työtavat turvallisuustarkastelun piiriin ja vahvistaa myönteistä turvallisuuden huomaamista ja arvostamista. Tuotokset ovat esitysten, kirjoitusten, multimedioiden ja työkirjojen muodossa.

Hanke valmistuu syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marita Hyttinen

Tiedote

Psykologisia ituja turvallisuuteen

1.9.2014

3T Ratkaisut Oy on tuottanut iTu-koulutusmallin, jolla
turvallisuuden johtamisessa pystytään ottamaan inhimillisiä
tekijöitä huomioon. Mallia tukevat multimedia, kolme videota ja
kaksi työkirjaa. Tulokset ovat jo työpaikkojen käytettävissä.
Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Uusi koulutus- ja valmennusmalli painottaa riittävää diagnoosi-
ja suunnitteluvaihetta. Malli ja muut tuotokset tulevat tarpeeseen,
kun työpaikoilla arvioidaan ja kehitetään turvallisuuskulttuuria ja
yksilöiden turvallisuutta. Ajattelu- ja toimintatapojen arviointi
ja kehittäminen auttavat torjumaan inhimilliseen tekijään
kytkeytyviä työtapaturmia, mutta myös vapaa-ajan tapaturmia.

Tuotokset ovat käytettävissä toimialasta riippumatta. Silti
henkilön asema ja työn luonne on otettu tuotoksissa huomioon.
Aineisto tukee henkilön aktiivisuutta työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikalla. Menettelyjen toivotaan
voimistavan yksilön riski- ja tilannetietoisuutta sekä
kekseliäisyyttä turvallisuuden parantamisessa.

iTu-mallin kehittäjät ovat ottaneet huomioon erityisesti
laaja-alaisen tietämyksen ihmisestä ainutlaatuisena psykologisena
ja sosiaalipsykologisena olentona. Tämä tarkoittaa muun muassa
kokemuksellisuuden ja mielellisyyden ymmärtämistä.

Multimedia, videot ja työkirjat

Käytännönläheiseen aineistoon kuuluvat multimedia ja videot sekä
työkirjat. Niissä on hyödynnetty suomalaista ja kansainvälistä
tutkimustietoa sekä työpaikkojen kokemuksia.

Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun -multimedian pituus on
13,5 minuuttia. Videot ovat Putoaminen huoltotasolta (8.24 min),
Epäonnistunut nosto (7.54 min) ja Vaunun alle jääminen (17.20
min).

Työkirjoista toinen on kaikille työyhteisön jäsenille, toinen
turvallisuuden valmentajille ja esimiehille. Molemmissa
työkirjoissa painotetaan, että työturvallisuus ei synny sattumalta.
Turvallisuus vaatii työtä, myös ajatustyötä.

Kaikille tarkoitettu työkirja pyrkii lisäämään inhimillisen
turvallisuustekijän ymmärrystä ja huomioon ottoa turvallisuuden
edistämisessä. Työturvallisuudesta vastuullisille suunnattu
työkirja sisältää tehtäviä, joilla pyritään vahvistamaan
johtamisotetta ja turvallisuuskeskusteluja.

Tuotoksia on siis monia. Hankkeen vastuuhenkilö, 3T:n johtava
asiantuntija Marita Hyttinen arvioikin hankkeen olleen erityisen
kustannustehokas.

Runsaasti markkinointia

Hankkeen tuotoksista on tehty videoesittely ja esite. Lokakuussa
2014 yhtiö etsi työpaikkoja, jotka voisivat käyttää iTua, jolloin
saataisiin lisäkokemuksia mallin toimivuudesta.

Turvallisuusuutiset.fi-sivulla kerrotaan hankkeesta, samoin
marraskuussa 2014 EuroSafety messuilla. Lisäksi 3T Ratkaisut
järjestää aiheesta kaksi seminaaria. Maaliskuussa 2015 hanke on
esillä Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivillä. Myös
muita julkistamishankkeita suunnitellaan.

Suomalaista iTu-mallia on tarkoitus esitellä myös
kansainvälisessä konferenssissa. Niin ikään 3T Ratkaisut harkitsee
laajentavansa iTu-perhettä.

Hankkeesta on uutisoitu Turvallisuusuutise.fi:ssä (5.11.2013) ja
TTT-lehdessä (1/2014). Marita Hyttinen on kirjoittanut hankkeesta
blogeja
Turvallisuusuutiset.fi -sivulle.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Turvallisuusuutiset.fi: Inhimillinen tekijä haltuun! -hanke valmistui 16.10.2014. http://www.turvallisuusuutiset.fi/sitenews/view/-/nid/7399/ngid/2

Esittelyvideo: https://www.3tonline.fi/itu/itu-esittelyvideo.mp4

Inhimillinen tekijä haltuun! Marita Hyttinen 2.10.2014 Avaa

Tässä on iTua! Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun -esite Avaa

www.3tonline.fi

Inhimillinen tekijä haltuun. Tiedon silta 2015. https://tiedonsilta.fi/inhimillinen-tekija-haltuun/