Inhimilliset tekijät lennonvarmistuksessa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110415

Hakija
Anna-Maria Teperi

Toteuttaja
Anna-Maria Teperi

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2010 - 30.11.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
5 950 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2011

Tiivistelmä

Väitöskirja (Inhimilliset tekijät lennonvarmistuksessa) kuvaa ja arvioi, miten turvallisuuskriittistä toimialaa edustava ilmailuorganisaatio (erit. lennonvarmistus) ottaa haltuun organisaatiossa uuden osa-alueen, inhimillisten tekijöiden tutkimisen ja kehittämisen. Kansainvälisesti inhimillisten tekijöiden kenttä on nähty merkittävänä turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä. Kohdeorganisaation kehitysvaiheita kuvataan v. 2000-10 kerätyn aineiston avulla (haastattelut, kyselyt, hankemateriaalit, poikkeama-havaintodata).
Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta ja niiden yhteenvedosta. Ensin kuvataan lennonvarmistuksen työyhteisön kehittämishanketta, jossa lakon jälkeisestä tilanteesta edetään työn kehittämiseen työprosesseja mallintamalla. Toiseksi arvioidaan peruskoulutuksen jälkeistä oppimista lennonvarmistusorganisaatiossa. Kolmannessa osassa tutkitaan organisaation esimiesten käsityksiä inhimillisistä tekijöistä ja niiden hallinnasta arkityössä. Neljännessä osassa esitellään ja arvioidaan lennonvarmistuksen inhimillisiä tekijöitä kuvaavaa kaaviota, joka on kehitelty aihealueen implementoimiseksi organisaatiossa. Hankkeesta on julkaistu/julkaistaan kolme artikkelia v. 2010 ja neljättä viimeistellään. Yhteenveto kirjoitetaan 2011 aikana. Väitöstyön tulokset tukevat aihepiirin jatkokehitystä tutkimuksen kohdeorganisaatiossa sekä vastaavaa työtä muilla turvallisuuskriittisillä alueilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi

Tiedote

Puutteet inhimillisen osaamisen hyödyntämisessä riski turvallisuudelle

30.11.2011

Kulttuuriset ja rakenteelliset tekijät voivat hidastaa
inhimillisen osaamisen hyödyntämistä organisaatiossa. Tämä on riski
turvallisuuskriittisissä järjestelmissä, sillä näissä inhimillisten
tekijöiden (Human Factors, HF) hallinta on erityisen tärkeää.
Psykologian lisensiaatti
Anna-Maria Teperi tutki väitöskirjassaan
inhimillisiä tekijöitä lennonvarmistuksessa. Työsuojelurahasto tuki
väitöstyötä stipendillä.

Teperin tutkimus osoitti, että ihmisen toimintaa koskevaa
osaamista sovelletaan lennonvarmistamisessa heikosti.
Teknis-autoritaarisen lennonvarmistusorganisaation toimintaa
hallitsevat infrastruktuurin kehittäminen ja kansainvälisen
normiston noudattaminen. Inhimillisten tekijöiden hallinnalla on
kuitenkin keskeinen merkitys, sillä niiden avulla varmistetaan
toiminnan sujuvuus, turvallisuus ja hyvinvointi.

Organisaation esimiesten haastattelut osoittivat, että
inhimillisten tekijöiden tietämyksen hyödyntämiselle
organisaatiossa ei ollut olemassa yhtenäistä strategiaa.
Organisaation oppimisjärjestelmässä oli puutteita. Esimerkiksi
poikkeamien tietoja ei analysoitu systemaattisesti toiminnan tai
turvallisuuden kehittämiseksi. Operatiiviseen toimintaan liittyviä
inhimillisiä riskejä ja onnistumisia opittiin kuitenkin
analysoimaan, kun esimiehet saivat käyttöönsä työn arkeen
suunnitellun työkalun.

Tuloksista hyötyä muilla turvallisuuskriittisillä
aloilla

Toimintaympäristön muutostarpeet edistivät inhimillisen
osaamisen merkityksen ymmärtämistä, sillä niiden avulla uskottiin
saatavan työkaluja tilanteen ratkaisemiseksi. Tutkijan ohje
lennonvarmistusorganisaatiolle on, että inhimillisten tekijöiden
tietämyksen hyödyntämistä kannattaa jatkaa, kunhan tunnistetaan
myös sen soveltamista heikentävät tekijät.

Lennonjohtotyössä on runsaasti inhimillisten virheiden riskejä
kasvattavaa monimutkaisuutta, epävarmuutta ja muuttuvuutta. ”I
nhimilliset tekijät” on tieteenala, joka soveltaa
käyttäytymistieteellistä osaamista järjestelmien toiminnassa. Tässä
väitöskirjassa tätä tietämystä käytettiin lennonvarmistustyön
hallinnan ja turvallisuuden kehittämisen työkaluna.

Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka kuvaavat
inhimillisten tekijöiden soveltamista
lennonvarmistusorganisaatiossa kymmenen vuoden aikana. Tutkija
tarkastelee väitöskirjassa sovellusprosessia tukevia ja heikentäviä
tekijöitä ja arvioi, miten uudenlainen ajattelu- ja toimintatapa
omaksutaan organisaatiossa. Tutkimusaineistona käytettiin
interventio-, kysely-, haastattelu- ja
poikkeamaraportointiaineistoa.

Väitöskirja
Improving mastery of human factors in a safety critical ATM
organisation
tarkastettiin 7. kesäkuuta 2012 Helsingin
yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjan
tuloksia voi hyödyntää muilla turvallisuuskriittisillä alueilla
kuten ydinvoima- ja liikennealoilla.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Anna-Maria Teperi. 2012. Improving the mastery of human factors in a safety critical ATM organisation. Cognitive Science, Institute of Behavioural Sciences, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki. ISBN (pbk.) 978-952-10-8008-1 ISBN (pdf) 978-952-10-8009-8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8009-8 Avaa