Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutukset ja toimivuus

Hanketiedot

Hankenumero
180096

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.11.2018
89 000 euroa

Kokonaiskustannukset
169 914 euroa

Tiivistelmä

Tavoitteena on arvioida, miten tutkimukseen osallistuvissa organisaatioissa aiemmin (vuosina 2000-2017) toteutetut inhimillisten tekijöiden (human factors, HF) hallintaa kehittävät interventiot ovat vaikuttaneet organisaatioiden toimintaan, kuten käsityksiin inhimillisistä tekijöistä osana turvallisuuden kehittämistä, turvallisuusjohtamisen käytäntöihin, esim. toiminnassa esiintyvien poikkeamien hallintaan. Projektissa tutkitaan, ovatko em. interventioissa käytetyt työkalut ja mallit otettu osaksi toimintaa, onko ne koettu toimiviksi, miten niitä organisaatioissa käytetään ja onko niiden käytöstä ollut hyötyä. Menetelminä ovat toiminnan mittareiden määrittely ja niiden tuottaman aineiston seuranta ja analysointi, haastattelut, dokumenttianalyysi ja työpajat. Tuloksia voi hyödyntää laajasti suomalaisessa työelämässä eri aloilla, kuten teollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa, joissa on työturvallisuusriskejä ja jotka hyötyvät uudenlaisista keinoista ja ajattelusta kehittää turvallisuusjohtamista niin, että ihmisen panos turvallisuuden luomisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon. Tuloksia voi hyödyntää turvallisuuskriittisillä alueilla (ilmailu, ydinvoima, merenkulku, raideliikenne), joissa HF:n implementointi on nykyään lakisääteistä ja pakollista.

www.ttl.fi/prohf

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi