Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutukset ja toimivuus

Hanketiedot

Hankenumero
180096

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.11.2018
89 000 euroa

Kokonaiskustannukset
169 914 euroa

Tulokset valmistuneet
17.3.2021

Tiivistelmä

Tavoitteena on arvioida, miten tutkimukseen osallistuvissa organisaatioissa aiemmin (vuosina 2000-2017) toteutetut inhimillisten tekijöiden (human factors, HF) hallintaa kehittävät interventiot ovat vaikuttaneet organisaatioiden toimintaan, kuten käsityksiin inhimillisistä tekijöistä osana turvallisuuden kehittämistä, turvallisuusjohtamisen käytäntöihin, esim. toiminnassa esiintyvien poikkeamien hallintaan. Projektissa tutkitaan, ovatko em. interventioissa käytetyt työkalut ja mallit otettu osaksi toimintaa, onko ne koettu toimiviksi, miten niitä organisaatioissa käytetään ja onko niiden käytöstä ollut hyötyä. Menetelminä ovat toiminnan mittareiden määrittely ja niiden tuottaman aineiston seuranta ja analysointi, haastattelut, dokumenttianalyysi ja työpajat. Tuloksia voi hyödyntää laajasti suomalaisessa työelämässä eri aloilla, kuten teollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa, joissa on työturvallisuusriskejä ja jotka hyötyvät uudenlaisista keinoista ja ajattelusta kehittää turvallisuusjohtamista niin, että ihmisen panos turvallisuuden luomisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon. Tuloksia voi hyödyntää turvallisuuskriittisillä alueilla (ilmailu, ydinvoima, merenkulku, raideliikenne), joissa HF:n implementointi on nykyään lakisääteistä ja pakollista.

www.ttl.fi/prohf

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi

Tiedote

Inhimilliset tekijät turvallisuudessa - voiko pakko tuottaa aitoa toiminnan kehittymistä?

17.3.2021

Tiivistelmä

ProHF hankkeessa tutkittiin inhimillisten tekijöiden (Human Factors, HF) hallinnan kehittämisen vaikutuksia kolmessa raideliikenteen ja ilmailun organisaatiossa. Aihepiiriä sovellettiin organisaatioissa eri tavoin. Onnistunut aihepiirin kehittäminen (HF-toiminta) edellyttää, että kehittäminen perustuu kokonaisvaltaiseen, systeemiseen käsitykseen ja tutkittuun tietoon inhimillisistä tekijöistä. Aihetta tulee viedä käytäntöön ratkaisukeskeisesti, käytännönläheisesti ja osallistavasti. HF-toiminta perustuu tietoiseen, systemaattiseen, pitkäjänteiseen ja jatkuvaan prosessiin. Tämä edellyttää aiheen ottamista strategiseksi kehittämisen kohteeksi sekä ymmärrystä organisaation oppimisesta. Esimiesten rooli korostuu käytäntöön soveltamisessa.

Lähtökohdat

Inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) teoreettisessa tutkimuksessa ja kehittämisinterventioissa on havaittu sen potentiaali turvallisuusajattelun ja -käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa. Aihepiirin kehitystyön vaikutuksista organisaation toimintaan tai turvallisuuden kehittämiseen puuttui kuitenkin tietoa. Arvioimme HF-toiminnan kehitysvaiheita, nykytilaa, vaikutuksia ja oppimista kolmessa ilmailun ja raideliikenteen organisaatiossa, joissa aihepiirin sovellus on lakisääteistä.

Aineisto

Aineistoa kertyi sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä keräten (ns. mixed methods). Aineistoja olivat haastatteluaineisot, havainnointiaineistot, organisaatioiden tuottama indikaattoritieto, työpaja- interventioaineisto (mm. mallinnokset, fläpit, keskustelumuistiinpanot). Hlöiden määrä tarkemmin kohdassa 5.

ANS Finland oy
Finavia oyj
VR Yhtymä, VR Fleetcare

Ohjausryhmään osallistuivat:
Traficom
Vaasan yliopisto
Tampereen yliopisto
VTT

Menetelmät

Haastattelut, teemahaastattelut (n= 21; asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävien hlöt). Havainnointi, työpaikkakeskustelut (13 operatiivisen tason työntekijän työtä). 11 organisatorista tunnuslukua, joiden avulla arvioimme organisaatioiden HF-toimintaa. Yhteensä 7 työpajaa (kussakin organisaatiossa 2 yrityskohtaista työpajaa, yksi kaikille organisaatioille yhteinen ’vertailukehittämisen työpaja’). Työpajoissa oli yhteensä 67 osallistujaa, joista osa samoja henkilöitä eri kerroilla (37 hlöä).

Tulokset ja johtopäätökset

HF-toiminnan kohteet muuttuivat ja laajenivat ajan myötä. HF-toiminnan vaikutukset näkyivät tietotaitona inhimillisistä tekijöistä, kykynä ajatella omaa työtä aihepiirin periaatteita ja jäsennyksiä hyödyntämällä, sekä käytännön sovelluksina turvallisuuskäytännöissä ja työmenetelmissä. Kehittämisen tarvetta on siinä, miten HF-näkökulma integroidaan operatiiviseen työhön ja toisaalta siinä, miten aihepiirin hallintaa edistetään ennakoivana, systeemisenä toimintana eri toimijoiden välillä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

ProHF hanke tuotti uusia mallinnoksia ja jäsennyksiä HF-aihepiirin kehittämiseksi eri toimialoilla. Turvallisesti raiteella- oppaassa kuvattiin kehittämiseen sopivaa HF Tool työkalua, josta sitä voi edelleen soveltaa muille toimialoille raideliikenteen esimerkkejä hyödyntämällä. Inhimilliset tekijät – vaikuttavan kehittämisen elementit- oppaassa kuvattiin HF-toiminnan kohteita sekä tarjottiin useita työkalu-sivuja, joilla työpaikat voivat kehittää omaa turvallisuutta ja työtä tästä näkökulmasta.

Aineisto

Konferenssipaperi HF as philosophy and practice-Vision Zero Avaa

Turvallisesti raiteella – opas Avaa

Inhimilliset tekijät turvallisuudessa -opas /’reseptikirja’ Avaa

Konferenssiabstrakti, WOS, Wien 10/2019 Avaa

Nollis webinaari, 29.5.2020 Avaa

Loppu-webinaari 18.2.2021 Avaa

Anna-Maria Teperi, Riikka Ruotsala, Arja Ala-Laurinaho, Ilkka Asikainen, Eero Lantto, Teemu Paajanen. Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutukset ja toimivuus. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2021

ISBN 978-952-261-938-9 (PDF)
Avaa