Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelma Altia Oyj:llä

Hanketiedot

Hankenumero
190318

Hakija
Altia Oyj

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jussi Nikula
jussi.nikula@altiacorporation.com

Toteutusaika
19.6.2019 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
44 000 euroa

Tulokset valmistuneet
5.5.2021

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on Altian halu uudistaa turvallisuudenhallinnan ja -johtamisen käytäntöjään ja sitä ohjaavaa ajattelutapaa, erityisesti tavoitteena entistä paremmin huomioida ns. inhimillisten tekijöiden vaikutusta ja ihmisen toimintaa turvallisuuden tekijänä. Hankkeen myötä yritykselle syntyy uutta kyvykkyyttä ja osaamista, sekä käytännössä uusia käytäntöjä ja työkaluja, joiden avulla se voi parantaa turvallisuuteen liittyvää analysointia, oppimista, yhteistyötä ja kommunikaatiota, ja pitkällä aikavälillä vähentää työtapaturmia ja niistä koituvia kuluja, kuten sairauspoissaoloja. Hankkeen menetelminä käytetään haastatteluita, osallistavaa dokumenttianalyysiä ja työpajoja. Hankkeeseen osallistuu pilottivaiheessa valikoitu yksikkö ja osallistujat; tulokset tulevat kuitenkin koko yrityksen käyttöön. Hanke alkaa keväällä 2019 alkukartoituksella, ja sen pohjalta käynnistettävien työpajojen toteutuksella vuoden 2019-2020 aikana. Työskentelyä ohjaa oma kehittämisryhmä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Nikula

Tiedote

Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelma Altia Oyj:llä

5.5.2021

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli halu uudistaa turvallisuudenhallinnan ja -johtamisen käytäntöjä sekä turvallisuuskulttuuria nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseksi. Lähestymistavaksi valittiin inhimillisten tekijöiden (Human Factors, HF) -näkökulma. Sisällöllisesti hankkeessa nojauduttiin Inhimillisten tekijöiden työkalu HF tooliin™ ja sen sovelluksiin.
.Hanke toteutettiin tiiviissä eri organisaatiotasojen ja toimintojen välisessä yhteistyössä. Asiantuntujana toimi Työterveyslaitos.

Lähtökohdat

Hankkeessa sovellettiin inhimilliset tekijät turvallisuudessa -näkökulmaa (Teperi 2012) Käsitteellisenä viitekehyksenä hyödynnettiin inhimillisten tekijöiden työkalu HF toolia (Teperi 2012), johon nojauduttiin hankkeessa sekä sisällöllisenä jäsennyksenä että monipuolisena turvallisuuden hallinnan työkaluna. Toisena tutkimuksellisena juonteena hyödynnettiin Safety II -aihepiiriä (Hollnagel, 2014; Dekker, 2015).

Kohderyhmät

Hanke on osa Altian vuosisuunnitelmaa ja johdon sitoutuminen hankkeeseen oli vahva. Hankkeen ohjausryhmään kuului Altia Oyj:n johtoryhmän jäseniä sekä Rajamäen tehtaan ja Altia Industrialin johtajat. Varsinaiseen kehityshankkeeseen kuului henkilöitä Rajamäen tehtaan työnjohdosta, turvallisuusorganisaatiosta sekä työntekijöistä kattaen tärkeimmät Rajamäen tehtaan osastot. Lisäksi Idustrial Productsista (Koskenkorvan tehdas) oli mukana kaksi henkilöä.

Menetelmät

Hanke toteutettiin yhteiskehittelyn ja osallistavan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Työpajatyöskentelyn avulla Altialle tuotettiin inhimillisten tekijöiden sisällöllinen jäsennys HF toolin sisältöihin tukeutuen. Hankkeessa Altialle tuotettiin keinoja soveltaa työkalua, huomioida sisältöjä ja luoda tietopohjaa aihepiirin ilmiöistä. Hankkeessa tunnistettiin turvallisuudenhallinnan järjestelmän ja -käytäntöjen kehittämistarpeita inhimillisten tekijöiden näkökulmasta ja tehtiin parannuksia.

Vaikuttavuus

Hanke täytti sille asetetut tavoitteet. Inhimillisten tekijöiden hallintaan kehitetyt työkalut ja toimintamallit vietiin käytäntöön ja ne koettiin hyödyllisiksi. Inhimillisten tekijöiden -kehittämisohjelma auttoi viemään turvallisuusajattelua ja -kulttuuria oikeaan suuntaan. Hankkeen aikana heräsi uusia ajatuksia, joissa inhimillisten tekijöiden jäsennystapaa voi hyödyntää. Keskeinen tekijä hankkeen onnistumisessa oli hanketyöskentelyyn osallistuneiden aktiivinen ja asioita eteenpäin vievä ote.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen toteutustapa tarjoaa mallin inhimillisten tekijöiden hallinnan kehittämiselle myös muissa kuin turvallisuuskriittisissä organisaatioissa. Erityisesti hankkeen tuloksista hyötyvät prosessiteollisuuden ja muiden suomalaisittain perinteisten alojen toimijat, joilla on tavoitteena kehittää turvallisuuden hallintaa ja työtoimintaa.

Aineisto

Jussi Nikula, Altia Oyj, Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos, Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos, Ilkka Asikainen, Työterveyslaitos. Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelma Altia Oyj:llä. Loppuraportti. Altia Oyj, Rajamäki

Avaa

Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelma Altia Oyj:llä. Tiivistelmä loppuraportista. Avaa