”Innosta onnistumaan – yhdessä!” käsikirjoituksen loppuun saattaminen kevään 2016 aikana

Hanketiedot

Hankenumero
116013

Hakija
Maarit Tiililä

Toteuttaja
Maarit Tiililä

Lisätietoja
Maarit Tiililä
maarit.tiilila@gmail.com

Toteutusaika
18.1.2016 - 17.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
5 100 euroa

Kokonaiskustannukset
5 700 euroa

Tulokset valmistuneet
17.5.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kirjan ”Innosta onnistumaan – yhdessä!” käsikirjoituksen loppuunsaattaminen julkaisukuntoon. Kirjan tarkoituksena on tukea erityisesti esimiehiä erilaisten muutosten keskellä – ajankohtana, joka haastaa henkilöstön työviihtyvyyttä. Kirja tavoittelee arkista ja rehellistä otetta ollen samalla itsessään innostava puhutellen myös esimiehiä, jotka eivät luonnostaan koe itseään innostavina. Kun esimies oppii luomaan otolliset puitteet johdettaviensa innostumiselle, kasvaa sekä henkilöstön työviihtyvyys että työn tehokkuus.

Kirjan tavoitteena on nostaa esille hyvin arkisia keinoja jokaisen esimiehen hyödynnettäväksi. Jokaisella on oma luontainen tapansa innostua ja näyttää innostumista ulospäin. Jokaisen esimiehen on myös tärkeää löytää oma luontainen tapa rakentaa tilaa erilaisten ihmisten innostua. Myös organisaation rakenteilla on oma tärkeä merkityksensä. Näistä näkökulmista kirjan on tarkoitus rakentua.

Kirjassa hyödynnän paitsi omaa kokemustani niin myös Yleisradio Oy:ssä haastattelemieni ihmisten (niin esimiesten kuin muun henkilöstön) näkemyksiä innostumisesta ja sen eri puolista. Olen myös avannut Facebook-sivun, jossa ihmiset ovat saaneet tuoda esille omia näkemyksiään viikoittaisten kysymysteni herättämänä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Tiililä

Tiedote

Esimies, innosta alaisia innostumaan ja onnistumaan!

17.5.2016

Tuore kirja innostaa johtavia innostamaan alaisiaan. Työyhteisön
innostus ja hyvinvointi kulkee käsi kädessä asiakastyytyväisyyden
kanssa.

Innostumisen kerrotaan tehostavan päätöksentekoa,
ajatusten nopeutta, ideointikykyä, itseluottamusta, riskinottohalua
ja sosiaalisuutta. Kaikki edellä kuvatut asiat ovat kykyjä ja
ominaisuuksia, joita tämän päivän työelämässä toimivalta
edellytetään.

Executive coach
Maarit Tiililän kirja Innosta onnistumaan –
yhdessä! opastaa johtajia ja esimiehiä innostamaan alaisiaan ja
myös tunnistamaan innostumisen solmukohtia. Kirja pohjautuu
Tiililän kokemuksiin valmentajana sekä hänen tekemiinsä
haastatteluihin Yleisradiossa ja ihmisten tarinoihin.

Innostuminen hyödyttää vahvasti yksilöä itseään, hänen
työtiimiään ja koko organisaatiota, sen tehokkuutta, tuottavuutta
ja laadukkuutta. Eräs Tiililän haastateltava lainasi
tuntemattomaksi jääneen ajattelijan lausetta: ”Laatu syntyy
tahdosta tehdä.”

Innostumisen hyötyjä ei voi mitataKirja nostaa
esille arkisia keinoja jokaisen esimiehen hyödynnettäväksi.
Jokaisella on oma luontainen tapansa innostua ja näyttää
innostumista ulospäin.

Mitä innostus sitten on? Tiililän mukaan asiat eivät useinkaan
ole kovin ihmeellisiä, tarvitaan tila oivaltaa ja toteuttaa oma
idea yksin tai yhdessä muiden kanssa. Hänen mukaansa innostumisen
hyödyt ovat mittaamattomat ja innostuksen voimalla saavutettavat
asiat eivät tunne rajoja.

Jokaisen esimiehen on myös tärkeää löytää oma luontainen tapa
rakentaa tilaa erilaisten ihmisten innostua. Myös organisaation
rakenteilla on oma tärkeä merkityksensä. Näihin organisaation
innostusta tukevien rakenteiden tutkiminen auttaisi varmasti monia
organisaatioita.

Innostumisen johtaminen edellyttää tavoitteellisuutta ja vahvaa
läsnäoloa, jotta esimies voi havaita niin omat kuin muiden
vallitsevat tunnetilat ja lähteä rakentamaan innostusta
vallitsevasta tilanteesta. Innostuminen on erittäin tavoiteltavaa,
kun se kohdistuu työelämässä organisaation näkökulmasta
tarkoituksenmukaisesti ja yksilön näkökulmasta tärkeisiin ja
merkitykselliseksi koettuihin asioihin.

Työsuojelurahasto on tukenut Maarit Tiililän teoksen
kirjoittamista stipendillä. Kauppakamari Kustannus julkaisi teoksen
toukokuussa 2016.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kirja Maarit Tiililä. Innosta onnistumaan – yhdessä! ISBN 978- 952-246-0-95 www.kauppakamarikauppa.fi. http://www.kauppakamarikauppa.fi

Aivan arkista innostusta. Tiedon silta 2017. https://tiedonsilta.fi/aivan-arkista-innostusta/