Innovaatio- ja muutosprosessien paradoksaaliset jännitteet -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116058

Hakija
Outi Vanharanta

Toteuttaja
Outi Vanharanta

Lisätietoja
Outi Vanharanta
outi.vanharanta@aalto.fi

Toteutusaika
1.3.2016 - 15.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.5.2017

Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu organisaatiomuutokseen ja innovaatiotoimintaan liittyviin pysyviin jännitteisiin eli niin kutsuttuihin organisaation paradokseihin. Paradoksinäkökulman hyödyntäminen erityisesti empiirisessä tutkimuksessa on toistaiseksi ollut melko vähäistä. Tutkimus tarjoaa näin ollen uuden ja relevantin lähestymistavan muutoksessa ja innovaatiotoiminnassa tyypillisten jännitteiden ja erityisesti niiden taustalla olevien vakiintuneiden toiminta- ja ajattelutapojen tarkasteluun. Tämän tutkimuksen tavoitteena on keskittyä siihen kuinka paradokseja ylläpidetään arkipäivän käytännöissä ja vuorovaikutuksessa ja miten niihin reagoiminen vaikuttaa muutoksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Laadullisen tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty viidestä suuresta suomalaisesta teollisuus- ja palveluyrityksestä. Aineisto sisältää sekä haastatteluja että nauhoitettuja kokouksia. Tutkimus on keskittynyt innovaatioprosesseihin ja muutoshankkeisiin liittyviin rakenteisiin ja käytäntöihin ja tarkastellut määrättyjä kehityshankkeita ja niiden edistämiseen vaikuttaneita tekijöitä eri toimijaryhmien näkökulmasta.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä miten muutosta ja innovaatiotoimintaa jarruttavia vastakkainasetteluja voitaisiin purkaa ja sitä kautta parantaa organisaation toimijoiden hyvinvointia ja prosessien tehokkuutta. Tutkimustulokset ovat käytettävissä hankkeen päättyessä vuonna 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Vanharanta

Tiedote

Jännitteet organisaatiomuutoksen ja innovaatioiden tiellä purettavissa

15.5.2017

Organisaatioiden muutosprosesseihin ja innovaatiotoimintaan liittyy pysyviä jännitteitä, eli organisaation paradokseja. Pian valmistuva väitöskirjatutkimus selvittää kuinka tällaisia muutosta jarruttavia jännitteitä voidaan purkaa.

Outi Vanharannan väitöskirjatutkimus tarkastelee paradokseja jotka aktivoituvat organisaatiomuutoksessa ja näiden paradoksien vaikutusta muutos– ja innovaatioprosessien eteenpäin viemiseen.

 -Väitöskirjani tutkimustulokset auttavat ymmärtämään, kuinka innovaatiotoimintaa ja muutosta jarruttavia vastakkainasetteluja voitaisiin purkaa, ja parantaa tätä kautta niin organisaation toimijoiden hyvinvointia kuin prosessien tehokkuuttakin, Vanharanta kertoo. 

Vastuutyhjiössä uuden luominen lamaantuu

Vanharannan tutkimuksessa on noussut keskeiseen rooliin ilmiö, jota hän kutsuu vastuutyhjiöksi. Vastuutyhjiössä muutos – tai uuden luominen – ei etene, mutta siihen ei ole syynä perinteisesti ajateltu muutosvastarinta.

– Vastuutyhjiö ei viittaa minkään tietyn organisatorisen tahon tietoiseen vastuunpakoiluun tai haluttomuuteen, vaan lamaantuminen näyttäytyy moniulotteisena ilmiönä, Vanharanta selventää. Hän avaa väitöskirjassaan vastuutyhjiön taustalla olevia syitä ja keskustelee tavoista, joilla lamaantumista voisi ennaltaehkäistä.

Vastuutyhjiön taustalla löytyvät muun muassa vakiintuneet ja yksinkertaistavat ajattelumallit suhteessa rooliodotuksiin, eriävät intressit suhteessa muutokseen, sekä eri tavoin rakentuvat käsitykset muutoksen merkityksestä ja tavoitteista.

Väitöskirja luvassa syksyllä 2017

Vanharannan väitöskirjatutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty viidestä suuresta suomalaisesta teollisuus– ja palveluyrityksestä. Laadullinen aineisto sisältää sekä haastatteluja että nauhoitettuja kokouksia.

Vanharanta on väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen laitoksella. Hänen väitöskirjansa arvioitu valmistumisajankohta on syksy 2017. Työsuojelurahasto on tukenut hänen väitöskirjatutkimustaan tutkijastipendillä.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Vanharanta Outi, 2019, , Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 39/2019 ISBN: 978-952-60-8442-8 (electronic) ISBN: 978-952-60-8441-1 (printed) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8442-8 Avaa

Lempiälä, T. & Vanharanta, O. Rethinking the control-freedom paradox in innovation: towards a multifaceted understanding of creative freedom. Under review in Journal of Applied Behavioral Science.

Näsänen, J. & Vanharanta, O. (2017). Managers’ and employees’ contradictory argumentations of spatial change. Journal of organizational change management. In press.

Näsänen, J. & Vanharanta, O. (2016), Program group’s discursive construction of context – a means to legitimize buck–passing, International Journal of Product Development.