Innovaatiokyvykkyyden kehitys pk-yrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
200391

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Minna Saunila
minna.saunila@lut.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
41 650 euroa

Tulokset valmistuneet
8.11.2021

Tiivistelmä

Tutkimushanke on jatkumo vuonna 2010 toteutetulle kyselylle, jossa tutkittiin innovaatiokyvykkyyden tilaa pk-yrityksissä (Saunila et al., 2012). Tämän hankkeen tarkoituksena on toistaa vuonna 2010 tehty kysely ja tutkia onko pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden tila ja sen vaikutukset suorituskykyyn muuttuneet 10 vuoden aikana. Tällä tavoin tuotetaan tietoa niistä tekijöistä, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää kykyään tuottaa uusia innovaatioita tuottavuuden ja työelämän kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Saunila

Tiedote

Pk-yritysten innovaatiokyvykkyys on kehittynyt vuosikymmenessä

8.11.2021

Tiivistelmä

Suomen kansantalouden yhtenä kulmakivenä voidaan nähdä pk-yritykset ja niiden innovaatiokyvykkyys. Mikäli innovaatiokyvykkyyden merkityksestä voidaan tuottaa tarkempaa tietoa, on sen perusteella mahdollista suunnitella keinoja toimintaedellytysten parantamiseksi ja tuottavuuden kohottamiseksi. Näin voidaan edistää yritysten mahdollisuuksia parantaa elinmahdollisuuksiaan. Hankkeen tarkoituksena oli toistaa vuonna 2010 tehty kysely innovaatiokyvykkyyden tilasta ja tutkia onko pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden tila ja sen vaikutukset suorituskykyyn muuttuneet 10 vuoden aikana. Tällä tavoin tuotettiin tietoa tekijöistä, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää kykyään tuottaa uusia innovaatioita tuottavuuden ja työelämän kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseen tarvitaan kykyä luoda innovaatioita ja kykyä kehittää niitä ominaisuuksia, joita innovaatioiden luomiseen vaaditaan. Hankkeen päätavoitteena oli selvittää mikä on pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden sen osatekijöiden tila suomalaisissa pk-yrityksissä ja miten innovaatiokyvykkyyden tila on muuttunut verrattuna 2010 vuoden tasoon. Lisäksi selvitettiin mitkä ovat innovaatiokyvykkyyden vaikutukset suorituskykyyn.

Aineisto

Kysely toteutettiin suomalaisiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on 2–50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 11–249 kappaletta. Ehdot täyttävistä yrityksistä valittiin satunnaisesti 5800. Kyselylomake lähetettiin jokaiseen valittuun yritykseen johdon edustajalle ja vastauksia saatiin 271. 2010 johdon vastaajia oli 222.

Menetelmät

Kyselytutkimukset toteutettiin 2010 ja 2021 satunnaisotannalla. 2010 otos oli noin 4800 ja 2021 noin 5800 pk-yritysten johdon edustajaa. Otokseen jääneiden yritysten liikevaihto vaihteli 2-50 miljoonan euron välillä ja työntekijöitä oli 10-249. Vuonna 2010 saatiin 222 (vastausprosentti 4.6%) ja vuonna saatiin 271 vastausta (vastausprosentti 4.7%). Kerätty kyselyaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin hyödyntäen varianssianalyysia ja regressioanalyysejä.

Tulokset ja johtopäätökset

Neljä seitsemästä innovaatiokyvykkyyden osa-alueesta on merkitsevästi paremmalla tasolla nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Osallistuvaa johtamista ei nähdä enää haitallisena innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä. Työilmapiirin ja -hyvinvoinnin merkitys pk-yrityksen suorituskyvylle korostui tutkimuksen tuloksissa sekä nyt että vuosikymmen sitten. Lisäksi 2021 uudistumiskyvyn merkitys suorituskyvylle korostui tuloksissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti tietoa siitä, miten pk-yritysten innovaatiokyvykkyys on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lisäksi tuloksista selviää mitkä innovaatiokyvykkyyden osa-alueet ovat yhteydessä yritysten suorituskykyyn. Työpaikat voivat hyödyntää tuloksia, koska näitä osa-alueita kehittämällä päästään parempaan suorituskykyyn tulevaisuudessa.

Aineisto

Minna Saunila ja Juhani Ukko. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Innovaatiokyvykkyyden kehitys pk-yrityksissä. Loppuraportti. Tutkimusraportit – Research Reports No. 132

ISBN 978-952-335-731-0 (PDF sähköinen julkaisu) Avaa

Pk-yritykset satsaavat nyt toiminnan kehittämiseen määrätietoisesti. Haastattelu Tiedon silta -verkkolehdessä. 12.10.2021. https://www.tsr.fi/tiedon-silta/pk-yritykset-satsaavat-nyt-toiminnan-kehittamiseen-maaratietoisesti/