Innovaatiokyvykkyys pienyrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
190290

Hakija
Minna Saunila

Toteuttaja
Minna Saunila

Lisätietoja
Minna Saunila
minna.saunila@lut.fi

Toteutusaika
13.10.2019 - 16.10.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 230 euroa

Tulokset valmistuneet
5.11.2019

Tiivistelmä

Innovaatiokyvykkyyttä on tutkittu paljon, mutta harvat tutkimukset keskittyvät innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteisiin pienyrityksissä. Tällainen uudelleentarkastelu on tarpeen, sillä innovaatiokyvykkyyden on todettu olevan monitahoinen ilmiö, joka koostuu eri tekijöistä riippuen siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä. Siksi on tarpeen määritellä innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteet pienyritysten käytännön tarpeiden näkökulmasta hyödyntämällä olemassa olevaa innovaatiotutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteitä ja vaikutuksia pienyritysten näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä käytetään systemaattista reviewtä noudattaen Bakker (2010) määrittelemää tutkimusprosessia.

Tutkimuksen pääkontribuutio kohdistuu innovaatiotutkimukseen erityisesti pienyrityskontekstissa. Siten tulokset parantavat ymmärrystä innovaatiokyvykkyyden erityispiirteistä pienyrityksissä. Esitetty innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteiden jaottelu voi ohjata jatkotutkimuksia tarjoamalla ohjeita siitä, miten innovaatiokyvykkyys voidaan ymmärtää pienten yritysten keskuudessa. Lisäksi tämän katsauksen tulosten avulla pienyritysten johto voi parantaa yritysten kykyä innovoida tunnustamalla innovaatiokyvyn moninaiset puolet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Saunila

Tiedote

Pienyritysten innovaatiokyvykkyys on monimuotoista

5.11.2019

Tiivistelmä

Innovaatiokyvykkyyttä on tutkittu paljon, mutta harvat tutkimukset keskittyvät innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteisiin pienyrityksissä. Tällainen tarkastelu on tarpeen, sillä innovaatiokyvykkyyden on todettu olevan monitahoinen ilmiö, joka koostuu eri tekijöistä riippuen siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä. Siksi on tarpeen määritellä innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteet pienyritysten näkökulmasta hyödyntämällä olemassa olevaa innovaatiotutkimusta. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteitä ja vaikutuksia pienyritysten näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tulosten avulla pienyritysten johto voi parantaa yritysten kykyä innovoida tunnustamalla innovaatiokyvyn moninaiset puolet ja vaikutukset.

Tausta

Esittelin tutkimustani 22nd International Conference on Quality and Service Sciences (QMOD) konferenssissa Puolan Krakovassa. Yksi konferenssin tämän vuoden teemoista oli johtajuus ja innovaatiot mikä yhdessä perinteisten laatuteemojen kanssa tarjosi hedelmällisen areenan esitellä tutkimustani. Yritysten liiketoimintaympäristön digitalisoituminen oli paljon esillä konferenssin esityksissä ja näistä digitalisaatioon liittyvistä teemoista löytyikin paljon ammennettavaa jatkotutkimukseen.

Aineisto

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä systemaattista reviewtä noudattaen Bakkerin (2010) määrittelemää tutkimusprosessia. Artikkelien valintaprosessi sisälsi useita vaiheita, joista jokaisen vaiheen tavoitteena oli joko sisällyttää tai poistaa artikkeleita ennalta määrättyjen kriteereiden mukaisesti. Tämä menetelmä valittiin, koska se on toistettavissa ja tarjoaa läpinäkyvän prosessin relevanttien tutkimusartikkelien valinnalle.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset parantavat ymmärrystä innovaatiokyvykkyyden erityispiirteistä pienyrityksissä. Tutkimuksen tulokset huomioon ottaen on selvää, että tietoiset organisaatiotoimet, jotka liittyvät innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen, tarjoavat perustan hyvälle suorituskyvylle. Lisäksi kaksi tapaa ymmärtää innovaatiokyvykkyys – innovaatio prosessina ja innovaatio tuloksena – ovat vakiintuneita myös pienyritysten keskuudessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Yhteenvetona voidaan todeta, että pienyritysten innovaatiokyvykkyys voi ilmentyä monella eri tavalla. Jotkut yritykset luottavat kykyynsä tuottaa tuoteinnovaatioita, kun taas toiset pyrkivät kehittämään laajasti eri innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavia osa-alueita. Innovaatiokyvykkyyden onnistuneeseen hyödyntämiseen ei olekaan yhtä ainoaa reseptiä, pikemminkin johtajien tulisi löytää oikeat innovaatiokyvykkyyden kehittämisen toimenpiteet heidän oman liiketoimintansa erityistarpeiden perusteella.

Aineisto

Minna Saunila. Innovation capability among smallbusinesses: Review of empirical research. LUT University, Department of Industrial Engineering and Management. 22nd QMOD conference13 -15 October 2019, Krakow, Poland. Konferenssiesitys Avaa