Innovaatiot hautauspalveluissa – Hautausten palvelupolku -kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
115519

Hakija
Janakkalan rovastikunnan seurakunnat Riihimäen seurakunta

Toteuttaja
Janakkalan rovastikunnan seurakunnat Riihimäen seurakunta

Lisätietoja
Päivi Jokinen
paivi.jokinen@evl.fi

Toteutusaika
15.12.2015 - 28.2.2018

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
14 950 euroa

Kokonaiskustannukset
29 900 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään kuolemasta hautaan johtavaa monitoimijaista prosessia yhdessä seurakuntien prosessiin osallistuvien työntekijöiden kanssa. Kuolemaan liittyvä työ on ihmissuhdetyötä, joka kuormittaa sekä henkisesti että fyysisesti. Yhdessä prosessin toimijoiden kanssa luodaan yhteistä ymmärrystä prosessista ja siihen liittyvistä kriittisistä kohdista, jotka estävät sujuvaa ja turvallista työtä.

Hanke tuottaa ohjeistuksen, joka yhtenäistää käytäntöjä niin, että asiakkaille saadaan turvattua laadukas ja kunnioittava palvelu asuinkunnasta tai vakaumuksesta riippumatta. Hankkeella edistetään yhteisen hautaustoimen palvelupolun kehittymistä koko ev.lut.kirkkoon. Hankkeessa syntynyt ohjeistus jaetaan muiden seurakuntien käyttöön Kirkkohallituksen Lukkari-julkaisujärjestelmän avulla.
Kehittämisprosessin kokemuksia ja sen käytäntöjä tarkastellaan yhdessä eri seurakuntien kanssa Kirkon Työelämä 2020-ohjelman verkostotapaamisissa ja muissa hautaustoimen asiantuntijoiden tapaamisissa hankkeen aikana ja sen jälkeen. Hanke toteutetaan Janakkalan rovastikunnassa sekä Hyvinkään seurakunnassa krematorion osalta. Hankkeeseen osallistuu myös asiantuntijoita Kirkkohallituksesta, Työturvallisuuskeskuksesta, hautaustoimistojen liitosta sekä verrokkiseurakunnista. Näin varmistetaan laaja-alainen ymmärrys ja tuotetun tiedon ja materiaalin hyödynnettävyys ja leviäminen myös muihin seurakuntiin. Näin tehdään näkyväksi hautauksen palvelupolku turvallisuusnäkökohtineen huomioiden vainajien kunnioitus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Jokinen

Tiedote

Rovastikunnassa saatiin hautaustyö arvoonsa

28.2.2018

Kuolemaan liittyvä työ on ihmissuhdetyötä, joka kuormittaa niin henkisesti kuin fyysisesti. Janakkalan rovastikunnassa havaittiin, että niin kuolemasta hautaan -prosessia, seurakuntien sisäisiä käytäntöjä kuin työtä yhteistyökumppaneiden kanssa pitää kehittää. Hanke päätettiin toteuttaa verkossa toteutettavalla palvelupolkumallilla, jonka toteuttajaksi valikoitui Työterveyslaitos.

Työsuojelurahaston tukema kehittämishanke lisäsi neljän seurakunnan – Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen – yhteistoiminnallisuutta ja paransi työilmapiiriä. Kun työprosesseja tehtiin näkyviksi, erityisesti toisten tekemän työn arvostus kasvoi.

Muutoksia taottiin pajoissa

Työterveyslaitoksen tutkijat ohjasivat viittä työpajaa, joissa analysoitiin nykytilanne, kehittämistarpeet ja kehittämismahdollisuudet.

Loppuraportin mukaan kehittämisen alussa henkilöstö ei hahmottanut kokonaisuutta, mutta hankkeen edetessä innostus virisi.

Työpajoissa mallinnettiin neljän seurakunnan hautaustoimen työprosessit. Hiljainen tieto tuli näkyväksi, samoin palvelupolun tehtävien laajuus ja henkilöstön ammattitaito.

Mallinnus viritti hyviä käytäntöjä

Työpajat myös valmensivat ryhmiä ohjaamaan työprosessien mallinnusta omassa seurakunnassa.

Mallinnuksessa tulivat näkyviin seurakuntien erilaiset työtavat ja tulkinnat. Mallinnusprosessiin osallistuivat lähes kaikki seurakuntien työntekijät.

Mallinnusprosessissa tehtiin myös kehittämiskokeiluja. Osa niistä on jo vakiintunut käytännöiksi. Kokeiluissa otettiin oppia toisten seurakuntien hyvistä käytännöistä, kuten suruesitteestä ja kanttorien TOP15-soittolistasta.

Mallinnusprosessi lisäsi sekä oman työn että työtoverin työn arvostusta.

Työturvallisuus- ja työterveysriskit tulivat näkyviksi ja niihin aiotaan jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Välineinä kyselyt ja dokumentit

Tutkijat kyselivät ja dokumentoivat tietoa kuolemasta hautaan -prosessin toimivista käytännöistä ja kriittisistä vaiheista. Tätä aineistoa hyödynnettiin mallinnusten laadinnassa ja työpajatyössä.

Työterveyslaitos raportoi työpajatyön seurakunnille ja osallistui hankkeelle suuntaa näyttäneeseen ohjausryhmätyöhön. Ohjausryhmään kuuluivat muun muassa kirkkoherrat, seurakuntien talousvastaavat, kirkkohallituksen ja hautaustoimistojen edustajat.

Palvelukuvaus nettisivuille

Hanke pyrkii tekemään näkyväksi vainajaa kunnioittavan tavan hoitaa kuolemaan liittyvät tehtävät ja yhtenäistää seurakuntien käytäntöjä.

Tarkoitus on luoda selkeä palvelukuvaus siunauksiin, hautauksiin ja niihin liittyviin palveluihin. Palvelukuvaus tulee seurakuntien käyttöön, ja kuvaus esitellään seurakuntien nettisivuilla.

Palvelupolku julkistetaan kesällä 2018.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Anna-Leena Kurki ja Arja Ala-Laurinaho, Avaa

Työterveyslaitos. 4 s. 2018.