Innovatiivisen tiimimallin integroiminen fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaan

Hanketiedot

Hankenumero
118151

Hakija
Fulmore Next Gen Oy

Toteuttaja
Fulmore Next Gen Oy

Lisätietoja
Jukka Koski-Lammi
jukka.koski-lammi@fulmore.fi

Toteutusaika
15.4.2018 - 31.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
8.5.2018
11 025 euroa

Kokonaiskustannukset
23 205 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2019

Tiivistelmä

Fulmore Next Gen Oy:n kehittämishankkeen tavoitteena on integroida innovatiivinen tiimimalli osaksi hiljattain fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaa. Perinteinen linjaorganisaatio ei enää pysty vastaamaan ajan ja toimialan haasteisiin ja yrityksellä on selkeä tarve luoda aidosti uudenlainen, tiimiorganisaatioon perustuva työkulttuuri. Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, jota toimiva tiimi tarvitsee onnistuakseen; tuotantotyön ja palveluiden virtaus tilauksesta toimitukseen, palveluprosessien läpikäynti ja parantaminen tiimityön näkökulmasta, henkilöstön taito toimia tiiminä sekä tiimin valmentajien osaaminen tiimin ohjaajina toimimiseen.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimii Mikael Hirvi (Mimmutti). Kehittämistyö toteutetaan henkilöstölle suunnatuissa, tiimikohtaisissa työpajoissa sekä organisaation johdolle suunnatuissa työpajoissa. Kehittämishankkeessa sovelletaan erityisesti tiimiorganisaatioiden teoriaa (Peter Senge, Dance of change), jonka mukaan on keskeistä tuoda esiin tiimien pehmeitä ja näkymättömiä voittoja matkalla kohti kovia tuloksia. Kehittämistyössä hyödynnetään Mikael Hirven tutkimustietoa yli 13 vuoden ajalta.

Hanke tuottaa uutta tietoa fuusioituneiden kasvuyritysten tiimiytymisen tueksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Koski-Lammi

Tiedote

Innovatiivisen tiimimallin integroiminen fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaan

31.12.2019

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli integroida innovatiivinen tiimimalli osaksi hiljattain fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaa. Tunnistettuna haasteena oli, ettei perinteinen linjaorganisaatio ollut enää kyvykäs vastaamaan ajan ja toimialan haasteisiin. Tähän liittyvänä selkeänä tarpeena oli aidosti uudenlaisen, tiimiorganisaatioon perustuvan työkulttuurin luominen.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa osaamista, jota toimiva tiimi tarvitsee onnistuakseen; tuotantotyön ja palveluiden virtaus tilauksesta toimitukseen, palveluprosessien
läpikäynti ja parantaminen tiimityön näkökulmasta, henkilöstön taito toimia tiiminä sekä tiimin valmentajien osaaminen tiimin ohjaajina toimimiseen. Lisäksi hankkeen
kautta pyrittiin tuottamaan tietoa fuusioituneiden kasvuyritysten tiimiytymisen tueksi.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Mikael Hirvi (Mimmutti).

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli Fulmore Next Gen Oy:n henkilökunta.

Menetelmät

Kehittämistyön keskeisimpänä työskentelytapana olivat henkilöstölle suunnatut, tiimikohtaiset työpajat sekä organisaation johdolle suunnatut työpajat. Kehittämishankkeessa sovellettiin erityisesti tiimiorganisaatioiden teoriaa (Peter Senge, The Dance of Change), jonka mukaan on keskeistä tuoda esiin tiimien pehmeitä ja näkymättömiä voittoja matkalla kohti kovia tuloksia. Lisäksi hyödynnettiin Mikael Hirven aiheeseen liittyvää kokemusta ja tutkimustietoa yli kolmentoista vuoden ajalta.

Vaikuttavuus

Hanke vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin. Kehityshanke voidaan todeta hyödylliseksi ja onnistuneeksi loppumittausten, yhtiön mittareiden ja yleisen tunnelman perusteella.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehittämishankkeesta saadut kokemukset osoittivat sen tukeneen tiimimalliin siirtymistä sekä siihen liittyvän valmentavan johtajuuden kehittymistä. Kehittämishankkeessa
sovellettua lähestymistapaa voi suositella muille vastaavassa tilanteessa oleville organisaatioille.

Aineisto

Innovatiivisen tiimimallin integroiminen fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaan. Loppuraportti. 2020 Avaa. https://oma.tsr.fi/api/projects/eb097a89-8cac-485c-a870-36935c503ec6/attachment/9c4484d9-9baa-479c-92d5-6687f6680872