Innovatiiviset johtamiskäytännöt osana organisaation päätöksenteon demokratisoimista

Hanketiedot

Hankenumero
190539

Hakija
Mikko Värttö

Toteuttaja
Mikko Värttö

Lisätietoja
Mikko Värttö
mikko.vartto@hotmail.com

Toteutusaika
5.3.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka organisaatiot voivat vahvistaa työntekijöidensä osallistumismahdollisuuksia tuloksekkaasti ja samalla demokratiaa vahvistavasti. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä viime vuosien aikana useat trendit ovat lisänneet tarvetta erilaisten sidosryhmien kuulemiseksi. Yhtenä osana työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä voivat olla uudenlaiset innovatiiviset johtamiskäytännöt. Suomessa ja maailmalla on löydettävissä lukuisia esimerkkejä uudenlaisista johtamiskäytännöistä, joissa työntekijöille on annettu mahdollisuus osallistua työtänsä, työpaikan toimintatapoja sekä koko organisaatiota koskevien päätöksien tekemiseen. Siksi onkin tärkeää lisätä tietoa uusien osallistumistapojen mahdollisuuksista ja haasteista sekä niiden ja olemassa olevien päätöstekoprosessien suhteesta. Tutkimuksen tulokset perustuvat tutkimuskirjallisuudesta tehtävien päätelmien sekä organisaatioissa kerätyn empiirisen aineiston analyysille. Aineisto koostuu kahdessa suomalaisessa organisaatiossa kerätystä haastattelu- ja kyselyaineistosta, jonka analyysi pohjautuu tutkimusteorian ohjaamalle temaattiselle sisällönanalyysille. Tutkimusta kuvaa toimintatutkimuksellinen tutkimusorientaatio, jossa tavoitteena on tuottaa ratkaisuja tunnistettuihin kehityskohteisiin. Tutkimuksen konkreettisena lopputuloksena on organisaatioiden käytettävissä oleva ohjeistus osallistumisprosessin toteuttamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Värttö