Innovatiivisuuden edistämisen haasteet ja mahdollisuudet etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
210002

Hakija
Outi Vanharanta

Toteuttaja
Outi Vanharanta

Lisätietoja
Outi Vanharanta
outi.vanharanta@aalto.fi

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
22.6.2022

Tiivistelmä

Tämä laadullinen tutkimus keskittyy innovatiivisuuden edistämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin yrityksissä, joissa valtaosa työntekijöistä on siirtynyt tekemään etätyötä. Tutkimus toteutetaan analysoimalla kyselyaineistoa sekä haastatteluaineistoa koskien innovatiivisuuden edellytyksiä pk-yrityksissä. Tulokset auttavat kehittämään edellytyksiä innovatiivisuudelle tulevaisuuden hybridimallissa, jossa etätyöllä on pandemiaan edeltävään aikaan verrattuna keskeisempi rooli työelämässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Vanharanta

Tiedote

Innovatiivisuuden edellytykset etätyössä

22.6.2022

Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten etätyön on koettu vaikuttaneen innovatiivisuuden edellytyksiin suomalaisissa pk-ja suuryrityksissä (N=13). Tutkimusta varten on haastateltu toimitusjohtajia, innovaatiojohtajia ja teknologiajohtajia sekä kehitystyötä tekeviä henkilöitä (N=26) eri toimialoilla toimivista yrityksistä. Tulokset avaavat monipuolisen näkökulman etätyön negatiivisiin ja positiivisiin vaikutuksiin innovatiivisuuden edellytyksille ja tarjoaa työelämässä sovellettavia näkökulmia hybridityön organisointiin innovatiivisuuden edellytykset huomioivalla tavalla.

Lähtökohdat

Etätyön vaikutuksia innovatiivisuuteen on tutkittu niukasti. Aiempi tutkimus innovatiivisuuden edellytyksistä, sosiaalisen pääoman merkityksestä innovatiivisuudelle sekä teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen rajoitteista kuitenkin viittaa siihen, ettei etätyö ole innovatiivisuuden kannalta ongelmatonta. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia etäisyys kollegoista sekä vuorovaikutuksen teknologiavälitteisyys on luonut innovatiivisuuden edellytyksiin.

Aineisto

Hankkeen aikana on kerätty laadullista haastatteluaineistoa. Tutkimusta varten on haastateltu toimitusjohtajia, innovaatiojohtajia ja teknologiajohtajia sekä kehitystyötä tekeviä henkilöitä (N=26) useilla eri aloilla toimivista yrityksistä. Haastattelut tehtiin Zoomin välityksellä ja ne kestivät keskimäärin 50 min. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Yhteensä haastatteluaineistoa kertyi noin 1300 minuuttia.

Menetelmät

Haastatteluaineisto kerättiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää hyödyntäen. Litteroidut haastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus esittää konkreettisella tavalla etätyön vaikutuksia tiedon jakamiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen dynamiikkaan sekä miten nämä vaikutukset heijastuvat innovatiivisuuden edellytyksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikutukset innovatiivisuuteen ovat ristiriitaisia. Hybridityössä voidaan luoda edellytyksiä näiden ristiriitojen hallitsemiseen joustavalla rakenteella, joka mahdollistaa rikkaan vuorovaikutuksen innovatiivisuuden kannalta kriittisissä kehitystyön vaiheissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tulokset kuvaavat etätyön moninaisia vaikutuksia vuorovaikutuksen sisältöön ja dynamiikkaan, tiedon jakamiseen ja ideoiden jalostamiseen sekä miten nämä heijastuvat kokemukseen innovatiivisuuden edellytyksistä etätyössä. Tulokset kuvaavat myös konkreettisia toimenpiteitä, joilla innovatiivisuuden edellytyksiä on pyritty tukemaan etätyössä. Tutkimus tuotti tietoa siitä, mitä työelämän kehittämisessä tulee ottaa huomioon, jotta edellytykset innovatiivisuudelle varmistetaan etä- ja hybridityössä.

Aineisto

Outi Vanharanta. Innovatiivisuuden edellytykset etätyössä. Loppuraportti.2022. Avaa