Institutionaalinen logiikka ja tehokkuuspaineet julkisessa terveydenhuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
118028

Hakija
Mervi Vähätalo

Toteuttaja
Mervi Vähätalo

Lisätietoja
Mervi Vähätalo
mervi.vahatalo@utu.fi

Toteutusaika
24.6.2018 - 1.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2018
800 euroa

Kokonaiskustannukset
800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2018

Tiivistelmä

Tehokkuuspaineet julkisella sektorilla ovat tyypillinen ilmiö länsimaissa, mutta ilmiö korostuu tällä hetkellä Suomessa maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi. Terveydenhuollossa toiminta on perinteisesti ollut varsin professiolähtöistä ja siinä korostuvat ammattikunnan normit ja eettiset periaatteet. Tavoitteena on ollut hoitaa potilaat parhaalla mahdollisella tavalla. Tehokkuuden tavoittelun ja uusien tuloksellisuutta korostavien johtamiskäytäntöjen voidaan kuitenkin kokea olevan ristiriidassa potilaan hyvän hoidon kanssa. Henkilöstön kokemat tehokkuuspaineet vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin ja aiheuttavat myös vastustusta muutoksia kohtaan yleensä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden mielipiteitä julkisen sektorin johtamiskäytännöistä suhteessa perinteisiin terveydenhuollon professioiden toimintatapoihin (n= 1473). Vastaajat kokivat, että vaikka hyvästä hoidosta on tullut alisteista taloudellisille arvoille, ihmisarvon kunnioitus on edelleen tärkeää terveydenhuollossa. Vastaajat arvioivat myös hoidon korkean laadun olevan edelleen tärkeää terveydenhuollossa, mutta kokivat, että toiminnan järkevyys kärsii taloudellisista paineista. Terveydenhuollon johtamiseen ja organisointiin liittyen uudistusten yhteydessä on tärkeää ymmärtää henkilöstön kokemuksia ja tekijöitä niiden taustalla, jotta myönteinen muutos on mahdollinen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Vähätalo

Tiedote

Konferenssiesitys julkisen terveydenhuollon tehokkuuspaineista

1.8.2018

Tehokkuuspaineet julkisella sektorilla korostuvat Suomessa maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi. Laadukkaan hoidon tuottaminen ja ihmisarvon kunnioitus ovat terveydenhuollon ammattilaisille tehokkuuspaineista huolimatta edelleen keskeisiä arvoja, mutta taloudellisten paineiden koetaan estävän toiminnan järkevän organisoinnin.

Projektitutkija Mervi Vähätalo Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä osallistui kesäkuussa EurOMA-konferenssiin Budapestissä. Työsuojelurahasto tuki Vähätalon konferenssimatkaa matkastipendillä.

Vähätalo esitteli konferenssissa terveydenhuollon tehokkuuspaineita ja institutionaalista logiikkaa käsittelevän tutkimuksensa tuloksia. Vähätalo on tarkastellut yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden mielipiteitä julkisen sektorin johtamiskäytännöistä suhteessa perinteisiin terveydenhuollon professioiden toimintatapoihin.

Vähätalon tutkimusaineisto koostuu 1473 terveydenhuollon ammattilaisen näkemyksistä. Vähätalo kertoi esityksessään laadukkaan hoidon tuottamisen ja ihmisarvon kunnioituksen olevan edelleen terveydenhuollon ammattilaisille keskeisiä arvoja, mutta korosti vastaajien kokevan toiminnan järkevyyden kärsivän taloudellisista paineista.

EurOMA-konferenssi on Euroopan vanhin ja suurin tuotantotaloustieteen konferenssi. Perinteisten tuotantotalouden teemojen lisäksi konferenssissa on omat sessionsa terveydenhuollon organisoinnille, palveluiden organisoinnille ja julkisjohtamiselle.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Vähätalo Mervi, Kallio Tomi J. Laiho Maarit, Suomi Kati Tevameri Terhi.

Institutional logics and efficiency pressures in public organizations: what about the healthcare sector?. https://www.tsr.fi/http://Institutional logics and efficiency pressures in public organizations: what about the healthcare sector?

Kalvoesitys.