Integraatio ja sen yhteys työn kuormitustekijöihin sekä hoidon laatuun – tarkastelu sektorien välisen yhteistyön näkökulmasta

Hanketiedot

Hankenumero
180216

Hakija
Salla Lehtoaro

Toteuttaja
Salla Lehtoaro

Lisätietoja
Salla Lehtoaro
salla.lehtoaro@thl.fi

Toteutusaika
1.4.2019 - 3.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 567 euroa

Tiivistelmä

Suunnitellun sote-uudistuksen myötä eri alueet ovat alkaneet uudelleen muotoilla palvelujaan esimerkiksi integroimalla palveluita ja hoitoa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyön toimivuuden (integraation) yhteyttä koettuun hoidon laatuun ja työn kuormitustekijöihin. Kysely oli kohdistettu hankkeen kolmen yhteistyöalueen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Nämä alueet ovat eri vaiheissa palvelujen integraatiota. Vastaajamäärä tutkimuksessa oli 1943. Kovarianssi analyysiä käytettiin tutkittaessa hoidon laadun ja työn kuormitustekijöiden yhteyttä integraatioon. Vastaajat arvioivat yhteistyön toimivan parhaiten sosiaalipalveluiden ja heikoiten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Tutkimus osoitti että terveys- ja sosiaalipalvelut ovat edelleen melko erillään toisistaan, integraatio yrityksistä huolimatta. Esimerkiksi monilla sektoreilla heikompi hoidon laatu oli yhteydessä toimimattomaan yhteistyöhön perusterveydenhuollon kanssa, perusterveydenhuollossa taas näin ei koettu. Jatkossa on tärkeää yrittää löytää keinoja, jolla yhteistyötä sektoreiden välillä voidaan helpottaa. Koska tässä tutkimuksessa työnkuormitustekijät olivat yhteydessä toimimattomaan yhteistyöhön, tulisi löytää keinoja, joilla tuetaan työntekijöitä integraatioprosessissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Salla Lehtoaro