Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
114449

Hakija
Marja Härkänen

Toteuttaja
Marja Härkänen

Lisätietoja
Marja Härkänen
marja.harkanen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
10.12.2014
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä sairaanhoitajien lääkehoidon toteuttamisen turvallisuutta ja osaamista sairaaloissa. Tavoitteena on kehittää interaktiivinen peli-interventio ja arvioida sen tehokkuutta sairaanhoitajien osaamisen kehittymisessä ja lääkehoidon toteutuksen turvallisuuden parantumisessa.

Stipendikaudella vuonna 2015 kerätään tietoa lääkehoidon ongelmakohdista ja sairaanhoitajien lääkehoidon koulutustarpeista rekisteritiedoista ja haastattelemalla hoitajia. Tämän pohjalta rakennetaan FRAM (funktionaalinen resonanssi analyysi) -malli. Tietoa täydennetään systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Tiedon pohjalta kehitetään interaktiivinen peli-interventio monitieteisenä ja kansainvälisenä yhteistyönä. Interaktiivinen peli toimii vuonna 2016 RCT tutkimuksen interventiona.

Interaktiivista peliä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksen myötä tavoitellaan myös tieteellistä hyötyä tutkimusmenetelmien kehittymisen ja opetusmenetelmien monipuolistumisen muodossa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina sekä esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa tutkimuksen eri vaiheissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Härkänen

Tiedote

Interaktiivinen peli kehittää sairaanhoitajan taitoja

31.1.2016

Pelillistäminen ja pelien hyödyntäminen tarjoavat helpon ja
edullisen oppimis- ja harjoitteluympäristön sairaanhoitajien perus-
ja täydennyskoulutukseen. Pelit hyödyntävät interaktiivisuutta ja
jäljittelevät todellisuutta ja tekevät samalla oppimisesta
mielenkiintoista.

Pelien käyttäminen oppimisympäristönä on vielä
uutta ja tutkimustietoa niistä on vähän. Hyötypelejä ei ole
juurikaan osattu vielä hyödyntää terveydenhuollossa.
Marja Härkäsen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä
sairaanhoitajien lääkehoidon toteuttamisen turvallisuutta ja
osaamista sairaaloissa. Tavoitteena on kehittää interaktiivinen
peli-interventio ja arvioida sen tehokkuutta sairaanhoitajien
osaamisen kehittymisessä ja lääkehoidon toteutuksen turvallisuuden
parantumisessa.

Tutkimus on jatkoa Härkäsen väitöstutkimukselle. Vuoden 2015
aikana kerättiin yhteensä noin 1012 lääkkeitten antamiseen
liittyvää vaaratapahtumaraporttia kahdesta sairaalasta.
Tarkoituksena oli löytää lisää tietoa lääkkeiden antamisen
ongelmakohdista, joihin intervention avulla pystyttäisiin
vaikuttamaan. Vuoden 2015 aikana haastateltiin noin 20
sairaanhoitajaa ja heitä pyydettiin kuvaamaan lääkkeiden
antamisprosessia ja siihen liittyviä haasteita.

Pelin rakentaminen toteutetaan vuoden 2016 aikana ja sitä
testataan vuosina 2016 ja 2017 sairaaloissa RCT tutkimuksen
interventiona ja vuosina 2017 ja 2018 sairaanhoitajien
koulutuksessa. Interaktiivista peliä voidaan hyödyntää
tulevaisuudessa sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa
lisäämään erityisesti hoitajien käytännöllistä osaamista.
Tutkimuksen myötä tavoitellaan myös tieteellistä hyötyä
tutkimusmenetelmien kehittymisen ja opetusmenetelmien
monipuolistumisen muodossa.

Lääkehoitoon ja erityisesti
lääkkeiden antamiseen potilaille liittyy useita ongelmakohtia.
Lääkitysturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä
sairaanhoitajien käytännöllistä osaamista.

Pelillistäminen ja pelien hyödyntäminen tarjoavat helppokäyttöisen
ja edullisen oppimis- ja harjoitteluympäristön perus- ja
täydennyskoulutukseen hyödyntäen interaktiivisuutta ja
jäljitellessään todellisuutta samalla tehden oppimisesta
mielenkiintoista.

Työsuojelurahasto tukee Marja Härkäsen Itä-Suomen yliopiston
post doc-tutkimusta stipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti Marja Härkänen: Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen Avaa

Pelin avulla lääkehoidon osaajaksi. Tiedon silta 2016. https://tiedonsilta.fi/pelin-avulla-laakehoidon-osaajaksi/