International Conference on Asbestos Monitoring and Health Surveillance in Individuals, Espoo 11.-13.2.2014

Hanketiedot

Hankenumero
112308

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Panu Oksa
panu.oksa@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2012 - 1.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2012
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 520 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2014

Tiivistelmä

Kansainvälinen asiantuntijakokous asbestisairauksien diagnostiikasta, seulonnasta ja seurannasta.

Tavoitteena on päivittää vuoden 1997 ja 2000 Helsinki Criteria –nimellä tunnettu kansainvälinen suositus asbestisairauksien diagnostiikasta ja välittää uusinta tietoa alan tutkimuksesta ja soveltamisesta käytäntöön maailmanlaajuisesti.

Kokouksen kohderyhminä ovat ammattitautien diagnostiikasta vastaavat lääkärit, työterveyslääkärit, työhygieenikot, työterveyden- ja turvallisuuden tutkijat, viranomaiset ja tapaturmavakuutuslaitosten asiantuntijat. Kokouskieli on englanti.

Kokouksen rakenne koostuu kutsuttujen asiantuntijoiden luennoista, plenariluennoista ja rinnakkaissessioista sekä poster-sessiosta. Kokoukseen kutsutaan 10 kansainvälistä luennoitsijaa alansa huipulta.

Kokouksessa valmistellaan kansainvälisenä yhteistyönä neljältä osa-alueelta uudistetut kannanotot Helsinki Criteria – dokumentin päivittämiseksi.
Osa-alueet ovat:
1. CT Screening for asbestos related lung cancer
2. Diagnostics and follow-up of asbestos related diseases
3. New asbestos related disease entities
4. Pathology and biomarkers
Muina teemoina ovat mm. asbestipurkutyö ja yksilöllinen sairastumisherkkyys.

Kokoukselle avataan verkkosivut ja tehdään tiedotelehtiset, joista löytyvät muun muassa tiedot tieteellisestä ja sosiaalisesta ohjelmasta, kokouspaikasta, majoituksesta, abstraktien kirjoitusohjeet ja rekisteröintitiedot.

Hankkeen vastuuhenkilö

Panu Oksa

Tiedote

Asbestisairauksien kriteereihin päivitystä

1.9.2014

Suomessa järjestetty kansainvälinen konferenssi, Helsinki
Asbestos 2014, päivitti Helsinki-kriteereinä tunnettuja
asbestisairauksien tunnistamisen ja diagnosoimisen kriteerejä.

Asiantuntijat tunnistivat asbestin aiheuttamiksi keuhkosyövän,
keuhkopussin syövän ja pölykeuhkosairauden (asbestoosin) lisäksi
kolme uutta asbestiammattitautia: kurkunpään syövän,
munasarjasyövän ja vatsakalvon takaisen fibroosin.

Julkilausuma globaalista tuotanto- ja
käyttökiellosta

Konferenssi tuotti myös asbestisairauksien tunnistamista,
ehkäisyä ja eliminointia koskevan Helsinki-julkilausuman, joka
vaati asbestin valmistamisen ja käytön kieltämistä
maailmanlaajuisesti kokonaan.

Työterveyslaitos järjesti Espoon Hanasaaressa 11.-13. helmikuuta
2014 pidetyn konferenssin International Conference on Asbestos
Monitoring and Health Surveillance in Individuals, Helsinki
Asbestos 2014 yhteistyössä kansainvälisen työterveysalan
asiantuntijayhteisö ICOHin (International Commission on
Occupational Health) kanssa. 

Työsuojelurahasto tuki asiantuntijatapaamisen järjestämistä
tiedotus- ja koulutusmäärärahalla.

Uusin tieto kansainvälistä ohjeistusta varten

Konferenssiin osallistui 137 asiantuntijaa 23 maasta.
Kansainvälisyystavoite toteutui hyvin: 75 prosenttia oli muualta
kuin Suomesta.

Osallistujat olivat ammattitautien diagnostiikasta vastaavia
lääkäreitä, työterveyslääkäreitä, työhygieenikkoja, työterveyden ja
-turvallisuuden tutkijoita, viranomaisia ja
tapaturmavakuutuslaitosten asiantuntijoita.

Asbestisairauksien tunnistaminen vaatii erityisasiantuntemusta,
jottei huomattava osa taudeista jää toteamatta tai että esimerkiksi
keuhkosyöpiä ei osata yhdistää asbestiin. Siksi tarvitaan
kansainvälistä ohjeistusta asbestisairauksien löytämiseksi,
tunnistamiseksi, diagnosoimiseksi ja ehkäisemiseksi.

Kokous päivitti vuoden 1997 ja 2000 Helsinki-kriteerien
(Helsinki Criteria) nimellä tunnettuja ohjeita uusimman
tutkimustiedon ja johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden
kaksivuotisen valmistelun pohjalta.

Hanasaaren kokous hyväksyi uusitut kriteerit, jotka saatetaan
kaikkien maiden saataville.  Niitä käytetään laajasti myös
asbestisairauksien diagnostiikan koulutuksessa.

Konferenssin järjestäjät uskovat, että Helsinki-kriteereiden
suositukset johtavat Suomessa ja monissa muissakin maissa toimiin.
Tärkeänä toimena he odottavat myös keuhkosyövän seulonnan
kansainvälisen monikeskustutkimuksen käynnistymistä.

Helsinki-kriteereiden päivityksestä julkaistaan artikkeli
Scandinavian Journal of Work Environment and Health -lehdessä
syksyllä 2014.

Asbesti tappaa 100 000 ihmistä vuosittain

Maailmanlaajuisesti asbestisairaudet tappavat vuosittain
100 000 ihmistä. Suomessa asbestin takia kuolee noin 100
ihmistä vuosittain.

Asbestin uuskäyttö on kielletty suurimmassa osassa kehittyneitä
maita, Suomessa 20 vuotta sitten. Kehittyvissä maissa sen sijaan
asbestia käytetään edelleen yleisesti, ja siellä sairastavuus on
nousussa.

Hanasaaren kokouksen pääviesti oli yhteisesti hyväksytty
julkilausuma globaalista asbestin tuotanto- ja käyttökiellosta.
Totaalikielto on ainoa tapa välttyä asbestin aiheuttamilta
kuolemilta.

Varhaisen ehkäisyn tavoite edellyttää myös erittäin huolellista
työntekijöiden suojausta niissä maissa, kuten Suomessa, joissa voi
asbestille voi altistua vain purkutöissä ja asbestijätteen
käsittelyssä.

Teollisuusmaissakin tarvitaan edelleen hallinnon,
terveydenhuollon, työnantajien ja työntekijöiden koulutusta
asbestihaittojen torjunnassa. Opastuksen täytyy koskea myös
asuintalojen omistajia ja suurta yleisöä.

Julkilausuma on luettavissa
konferenssin sivuilla ja myös
ICOHin
verkkovisuilla. 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Oksa Panu, Wolff Henrik, Vehmas Tapio, Pallasaho Paula, Frilander Heikki (Eds.). 2014. Asbestos, asbestosis, and cancer – Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution 2014. Finnish Institute of Occupational Health. ISBN 978-952-261-458-2 (paperback) ISBN 978-952-261-459-9 (pdf) www.ttl.fi/hcuasbestos. http://www.ttl.fi/hcuasbestos

www.ttl.fi/helsinkiasbestos2014

www.icohweb.org