International Forum on Occupational Health and Safety – Policies, Profiles and Services

Hanketiedot

Hankenumero
111105

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Harri Vainio
harri.vainio@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2010 - 1.9.2011

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2011
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
258 021 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2011

Tiivistelmä

Työterveyslaitos järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, kansainvälisten järjestöjen (WHO, ILO, ICOH) ja EU:n erillisvirastojen (EU-OSHA, Eurofound) kanssa kansainvälisen kokouksen ”International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (OH&S Forum 2011)” 20–22.6.2011 Espoossa. Kokoukseen odotetaan noin 150 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Kokouksen tavoitteena on tarkastella työelämän kehittämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia, kerätä työelämän eri kuormitustekijöiden ratkaisemiseksi tuotettuja tutkimukseen perustuvia menetelmiä ja työkaluja ja kartoittaa eri puolilla maailmaa luotuja hyviä käytäntöjä. Kokouksessa pyritään löytämään myös tuoreita näkökulmia työelämän uusien ongelmien (mm. ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen, uudet altisteet ja uhat) ratkaisemiseen. Kokous pyrkii raportoimaan Suomessa tuotettuja ratkaisuja, mutta vastaavasti myös tunnistamaan muualla aikaansaatuja menetelmiä ja käytäntöjä, jotka voisivat hyödyttää suomalaista työelämää. Kokous toimii päätöksentekijöiden ja käytännön työelämän edustajien kohtaamis-, tiedonvaihto- ja keskustelufoorumina.

Hyötyjinä ovat työterveysalan asiantuntijat, kouluttajat, työsuojelutarkastajat, linjajohdon edustajat, työelämän osapuolet, työterveyshuoltohenkilöstö ja turvallisuusasiantuntijat.

Kokoustilaisuuden lisäksi tuotoksina syntyy abstrakti- ja ohjelmakirja, osallistujaluettelo, Proceedings-kirja sekä johtopäätökset ja suositukset.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Vainio

Tiedote

Hyvät käytännöt jakoon

1.9.2011

Maailmassa tuotetaan runsaasti hyviä käytäntöjä työolojen
parantamiseen ja työterveyden edistämiseen. Usein niitä otetaan
käyttöön hyvin rajatusti. Kansainvälinen työterveyden
asiantuntijakokous Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa pyrki
osaltaan parantamaan tilannetta runsaalla julkaisutarjonnallaan.
Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta.

 

Kokous laati inventaarion käyttökelpoisista työkaluista, mikä
mahdollistaa niiden paremman hyödyntämisen. Perimmäisenä
tavoitteena on työterveyshuoltopalveluiden saatavuuden lisääminen
ja työturvallisuuden edistäminen kaikkialla.

 

Kokouksen tuotoksena syntyivät abstrakti- ja ohjelmakirja,
osallistujaluettelo sekä valikoiduista suullisista ja kirjallisista
esityksistä koottava konferenssijulkaisu, proceedings-kirja.

 

Työterveys- ja työturvallisuuskokous järjestettiin 20.–22.
kesäkuuta 2011. Pääjärjestäjä oli Työterveyslaitos. Muihin
järjestäjiin kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriö, Maailman
terveysjärjestö (WHO), Kansainvälinen työjärjestö (ILO) ja
Työterveyden maailmanjärjestö ICOH.

 

Yli 150 asiantuntijan kokous

 

Kokouksessa tarkasteltiin työelämän kehittämisen mahdollisuuksia ja
vaikutuksia. Teemoissa näkyi myös tuoreita näkökulmia. Näihin
kuuluivat ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen, uudet altisteet
ja uhat.

 

Kokous tarjosi alan toimijoille erinomaisen mahdollisuuden jakaa
tietoa, verkostoitua ja oppia. Lisäksi edistettiin
työterveyshuolto- ja työturvallisuuspalveluiden saattamista
työpaikoille.

 

Kokoukseen osallistui 154 asiantuntijaa 41 maasta, kaikista
maanosista.

 

Suunnitteluryhmän asiantuntijajäsenet paitsi suunnittelivat
kokousta, tarkistivat ja arvioivat abstrakteja sekä osallistuivat
kokouksesta tiedottamiseen asiantuntijaverkostoissaan. Kansallisen
järjestelytoimikunnan lisäksi kokouksen suunnittelussa neuvoi
kansainvälinen asiantuntijatoimikunta.

 

Järjestelytoimikunta vastasi kokouksen ohjelman suunnittelusta,
rahoituksen hankinnasta ja päätti käytännön järjestelyistä.
Suunnittelija ja kongressitoimisto sopivat käytännön järjestelyiden
yksityiskohdista.

 

Runsaasti asiantuntijaesityksiä

 

Keynote- eli pääpuhujia oli 12, mikä jonkin verran kuormitti
talousarviota, työtuntien kasvuna. Toisaalta esitysten runsaus
varmisti sisällön monipuolisuutta. Lisäksi kutsuttiin seitsemän
johdantopuhujaa.

 

Ohjelmaan sisällytettiin myös kaksi paneelikeskustelua. Näistä
toisessa arvioitiin pohjoismaiden valitsemia työterveys- ja
työturvallisuusmalleja. Toisessa paneelissa käsiteltiin
väestömuutoksen aiheuttamia pulmia ja sitä, miten verkostoitumalla
voi löytää kestävän kehityksen ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.

 

Lisäksi avoimella kutsulla oli pyydetty vapaamuotoisia esityksiä.
Kokouksen suunnitteluryhmä sijoitti nämä 69 esitystä ohjelmaan joko
suullisiksi tai poster-esityksiksi.

 

Jokainen aiheesta kiinnostunut osanottaja saattoi keskustella
postersession aikana tekijän kanssa. Tämä kokeilu osoittautui
onnistuneeksi sekä esittäjien että kuulijoiden näkökulmista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services. 20-22 June 2011, Espoo, Finland, Programme and Abstracts. 123 p. ISBN 978-952-261-101-7.

http://www.ttl.fi/en/international/conferences/ohs_forum_2011