Irtisanomissuojan vaikutus työllisyyteen

Hanketiedot

Hankenumero
113091

Hakija
Helsingin yliopiston Taloustieteellinen tutkimuskeskus HECER

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Taloustieteellinen tutkimuskeskus HECER

Lisätietoja
Roope Uusitalo
roope.h.uusitalo@jyu.fi

Toteutusaika
1.5.2013 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
229 556 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan irtisanomissuojan vaikutusta työllisyyteen käyttäen yhdistettyä suomalais-ruotsalaista palkkarekisteriaineistoa vuosilta 2000-2011.

Työsuhdeturva suojaa työssä olevia työsopimuksen perusteettoman päättämisen riskiltä. Toisaalta työsuhdeturvalainsäädäntö aiheuttaa yrityksille kustannuksia, jos työvoiman määrää muutetaan. Taloustieteellisen tutkimuksen mukaan kireämpi työsuhdeturva vähentää sekä irtisanomisia että rekrytointeja, mutta arviot nettovaikutuksesta työllisyyteen ovat ristiriitaisia.

Tutkimuksessa mitataan työsuhdeturvan tiukkuuden ja erityisesti irtisanomisjärjestystä koskevien last-in-first-out säännösten vaikutusta työntekijöiden irtisanomiseen ja rekrytointeihin.

Tutkimusaineisto muodostetaan etsimällä palkkarekistereistä yritykset, joilla on toimintaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Kansalliset palkkarekisterit yhdistetään yhdeksi ylikansalliseksi yritysaineistoksi. Tällaisen aineiston avulla pystytään kontrolloimaan yritysten väliset, esimerkiksi toimialasta tai markkinatilanteesta johtuvat erot ja keskittymään eroihin, jotka syntyvät, koska yritysten toimintaa säätelee eri maissa erilainen irtisanomissuojaa koskeva lainsäädäntö.

Suomessa ja Ruotsissa toimivien yritysten vertailu on erityisen hyödyllistä, koska makrotaloudellinen kehitys näissä maissa on tutkimusajanjaksolla ollut hyvin samanlaista. Toisaalta tutkimusajanjakso sisältää voimakkaita suhdannevaihteluita, jotka ovat pakottaneet yritykset sopeuttamaan työvoimansa määrää

Hankkeen vastuuhenkilö

Roope Uusitalo

Tiedote

Ikäihmiselle Suomessa potkut helpommin kuin Ruotsissa

15.9.2015

Ikääntyneet työntekijät irtisanotaan Suomessa taloudellisten vaikeuksien myötä selvästi kevyemmin syin kuin Ruotsissa. Ero on erityisen selvä, kun yritys vähentää työntekijöiden kokonaismäärää. Pitkään samassa yrityksessä työtä tehneille maksetaan Ruotsissa myös parempaa palkkaa kuin Suomessa. Tulokset ovat peräisin Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jota Työsuojelurahasto rahoitti.
 
Työsopimuslaissa ja yleissitovissa työehtosopimuksissa säädetään normeista ja menettelytavoista, joita yritysten on noudatettava, kun ne erottavat tarpeettomaksi katsomaansa työvoimaa. Työsuhdeturvalait suojaavat työssä olevia työsopimuksen perusteettoman päättämisen riskiltä.

Aineisto Ruotsin ja Suomen yksiköistä
 
Tutkimuksessa muodostettiin ylikansallinen työntekijä- ja yritysaineisto kansallisten palkkarekisterien perusteella. Aineisto perustuu Suomen ja Ruotsin työnantajajärjestöjen yhdistämiin palkkarekistereihin vuosilta 2000–2011.
 
Ruotsissa ja Suomessa toimivia saman emoyrityksen yksiköitä käsiteltiin yhtenä yrityksenä. Irtisanomissuojan vaikutusta arvioitiin vertaamalla saman yrityksen eri maissa toimivia yksiköitä. Nämä yksiköt toimivat samanlaisessa markkinatilanteessa ja tuottavat samanlaisia tuotteita, mutta noudattavat erilaisia lainsäädäntöjä.

Kun verrataan saman yrityksen eri maiden yksiköitä, aineistosta voidaan mahdollisimman tehokkaasti poistaa yritysten erot ja toimialojen erot. Näin voidaan aiempaa luotettavammin arvioida työehtolainsäädännön vaikutuksia työllisyyteen.

Ruotsissa palkatkin parempia

Tutkijat arvioivat työsopimuslain ja työehtosopimusten irtisanomissuojan säännösten vaikutuksia työllisyyteen, irtisanomisiin ja rekrytointeihin. He tarkastelivat erityisesti irtisanomisjärjestyslausekkeiden vaikutuksia.

Tutkijat havaitsivat, että yrityksessä pisimpään olleilla työntekijöillä on emoyrityksen ruotsalaisissa yksiköissä keskimäärin korkeampi palkka kuin suomalaisissa yksiköissä. Tätä selittänee se, että Ruotsissa ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomissuoja on poikkeuksellisen vahva: Kun yritys irtisanoo, sen on ensimmäiseksi irtisanottava viimeksi tulleet työntekijät. Suomessa ikääntyneiden työsuhdeturvamääräykset ovat selvästi löyhempiä.

Taloustieteen avaus irtisanomissuojasta

Suomessa ei ole aiemmin tutkittu irtisanomissuojaa taloustieteellisesti. Lisäksi tämä tutkimus tuotti työlainsäädännön kehittämiselle ja työmarkkinajärjestöjen edunvalvonnalle tärkeää tietoa työsuhdeturvan vaikutuksista.  Tulokset tukevat työmarkkinoiden uudistamistyötä.

Tutkimuksen tuloksia on esitetty seminaareissa ulkomailla (muun muassa European Association of Labour Economists/ Ljubljana 17.–21.9.2014 ja Institutet för Näringslivsforskning / Tukholma 13.10.2014) ja kotimaassa (muun muassa Palkansaajien tutkimuslaitos 10.12.2014 ja Työsuhdeturva- eli loppuseminaari 26.8.2015).

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu Petri Böckerman, Per Skedinger ja Roope Uusitalo: Seniority rules, worker mobility and wages: Evidence from multi-country linked employer-employee data. 42 sivua. Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita 302. 29.12.2015. ISBN: 978-952-209-146-8, ISSN: 1795-1801 (pdf) Avaa

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tiedote 26.8.2015 Ikääntyneet irtisanotaan Suomessa herkemmin kuin Ruotsissa http://www.labour.fi/?wpfb_dl=1432

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 13 Juttu: Suomessa ikäihmisille helpommin potkut kuin Ruotsissa. http://tiedonsilta.fi/suomessa-ikaihmiselle-helpommin-potkut-kuin-ruotsissa/