Irtisanottujen toimittajien uudet työt

Hanketiedot

Hankenumero
115075

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Ari Heinonen
ari.a.heinonen@uta.fi

Toteutusaika
1.8.2015 - 31.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
21.4.2015
68 000 euroa

Kokonaiskustannukset
97 348 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan journalistien uusia työnkuvia, pärjäämistä työelämän muutoksissa sekä irtisanomisten vaikutuksia journalistisen työn sisältöihin ja toimittajan ammatti-identiteettiin. Tavoitteena on hahmottaa, miten journalistit ovat selvinneet media-alan kiristyneestä työtilanteesta, organisaatiomuutoksista ja yt-neuvotteluista.

Tutkimuksessa selvitetään 1) millaisia ovat journalistien uudet työsuhteet, ja miten niihin on päädytty, 2) miten journalistien työnkuva, tehtävät ja tekemisen tapa ovat muuttuneet irtisanomisten aikakaudella, 3) mitä meneillään oleva media-alan muutos merkitsee journalismille professiona ja työhön liittyvien kriteerien näkökulmasta ja 4) millaisia empiirisiä ja teoreettisia johtopäätöksiä tutkimus journalistien uudelleentyöllistymisestä tarjoaa tietotyön muutoksia ja ammatti-identiteetin murrosta käsittelevälle työelämän tutkimukselle.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti. Laajalla kyselytutkimuksella selvitetään työttömäksi jääneiden journalistien tilanne, taustatekijät sekä kokemukset työttömyydestä ja uudelleentyöllistymisestä. Tutkimusta täsmennetään uudelleentyöllistymiseen liittyvien aiheiden osalta muistelumenetelmällä ja teemahaastatteluin.

Tutkimus aloitetaan Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa elokuussa 2015. Tulokset julkaistaan lokakuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Heinonen

Tiedote

Työtön toimittaja pärjää, jos kohtelu on asiallista

31.10.2016

Irtisanotun toimittajan toimintakyky säilyy, jos yhteistoimintaneuvottelut ja irtisanomiset hoidetaan asiallisesti ja toimittajakollegat tukevat irtisanottua. Työttömyysaikana toimijuutta tukee, jos TE-toimisto sallii kouluttautumisen tai freelancetyön ilman taistelua. Uudessa työssä toimittaja iloitsee uuden oppimisesta ja mahdollisuudesta pitää kiinni journalistisen työn arvoista.

Tulokset perustuvat Tampereen yliopiston tutkimukseen, jossa on selvitetty journalistien pärjäämistä työelämän muutoksissa ja lopputilin vaikutuksia toimittajan ammatti-identiteettiin. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Kohteena olivat vuoden 2008 jälkeen irtisanotut ja irtisanoutuneet toimittajat sekä muut työttömät toimittajat. Tutkijat haastattelivat puhelimitse 117 henkilöä, joista valikoitiin teemahaastatteluun ja ohjattuun kirjoitustehtävään 20 henkilöä.

Teknologia ja asenne uusiksi

Teknologiapainotteiset kädentaidot ovat muuttaneet journalistista työprosessia. Myös uusi työasenne pitää omaksua, sillä toimittajan on otettava huomioon, että julkisuutta muovaavat nyt muutkin viestijät kuin alan ammattilaiset.

Vaikka työntekijä hallitsisi perinteiset ja uudet mediatyötaidot, osaamiselle on löydettävä muitakin toteuttamispaikkoja kuin perinteiset mediatalot. Haastateltujen kertomukset osoittavat, että perinteiset mediatalot suuntautuvat muuttuvaan toimintaympäristöön yhä puutteellisesti.

Alan työvoima ei näytä Suomessa liikkuvan niin laajasti kuin ulkomaisten tutkimusten perusteella voisi olettaa.

Pohdittavaa yrityksille ja liitolle

Koska toimittajuus rakentuu paljolti yhteisöllisesti, myös ammatillisessa kriisissä työtoverilliset kohtaamiset ovat tärkeitä. Niin työnantajien kuin ammattiliiton soisi pohtivan, miten tällaisia oloja voisi luoda.

Haastatellut kertoivat johtajia kohtaan tunnetusta luottamuspulasta ja epävarmuutta lietsoneista toimintatavoista. Ongelmien seuraukset näkyvät arkityössä ja luovat työpaikan vuorovaikutukseen jännitteitä.

Kilpailu työtilaisuuksista on alati koventunut, ja kilpailussa pärjäävän pitää säilyttää perinteiset hyveet. Lisäksi pitää omaksua uudet tuulet ja olla yleistaitava erikoisasiantuntija.

Toimittajien pohdinnat media-alan muutoksista haastavat monin tavoin alan oppilaitokset. Niiltä odotetaan muun muassa nykyistä joustavampia koulutusohjelmia, portfoliotyyppistä opiskelua ja aikuisopiskelun kehittämistä.

Tämän tutkimuksen tuloksia esitellään kansallisilla ja kansainvälisillä akateemisilla foorumeilla. Lisäksi hankkeesta valmistetaan artikkeleita alan tieteellisiin lehtiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Auli Harju, Kari Koljonen ja Ari Heinonen: Yyteistä uuteen alkuun. Toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta. 181 s., Tampere University Press 2017, ISBN: 978-952-03-0491-1.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0491-1