Itsemurhat ja kolarit raskaiden ajoneuvojen kanssa: Raskaan liikenteen kuljettajien näkökulma

Hanketiedot

Hankenumero
115438

Hakija
Helsingin yliopisto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto

Lisätietoja
Igor Radun
igor.radun@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 30.9.2019

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
88 900 euroa

Kokonaiskustannukset
113 700 euroa

Tulokset valmistuneet
12.2.2020

Tiivistelmä

Itsemurhia liikenteessä on tutkittu sekä Suomessa että muissa maissa, mutta yleisimmin koskien kolaritilanteita ja analysoituna itsemurhan tekevien kuljettajien perspektiivistä. Kuitenkaan tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu raskaiden ajoneuvojen kuljettajia, jotka ovat olleet vastapuolena itsemurhan tehneiden kuljettajien onnettomuuksissa, ei ole. Myöskään ei ole paljon tietoa siitä millaista tukea nämä raskaan liikenteen kuljettajat saavat tapahtuman jälkeen, kuinka kauan heidän kuntoutumisensa kestää ja millaisia selviytymisstrategioita he käyttävät jne.

Tämä projekti koskee niitä raskaan liikenteen kuljettajia, jotka ovat olleet uhreina itsemurhayrityksissä heidän ajamiaan ajoneuvoja vastaan. Tämän lisäksi projekti tarkastelee aihetta myös edustavalta otokselta raskaan liikenteen kuljettajia Suomessa.

Projekti alkaa tarkastelemalla Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) keräämää aineistoa kuolonkolareista, jonka jälkeen aihetta tarkastellaan perusteellisemmin kohdennettujen kyselyjen avulla. Projekti yhdistää monia tieteenaloja, kuten liikennepsykologiaa, työterveyspsykologiaa ja kliinistä psykologiaa.

Projektista tehdään vähintään kaksi tieteellistä kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaistavaa artikkelia. Tuloksia tullaan esittämään myös kansainvälisissä konferensseissa. Projektista julkaistaan myös lyhyt suomenkielinen raportti vuoden 2018 lopussa.

Lisätietoja: igor.radun@helsinki.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Igor Radun

Tiedote

Tieliikenneitsemurhat raskaan liikenteen kuljettajien näkökulmasta

12.2.2020

Tiivistelmä

Projekti keskittyi tieliikenneitsemurhakolarien toiseen osapuoleen. Projektissa käytettiin erityyppisiä menetelmiä, kuten onnettomuusanalyysiä, vakuutusaineistoanalyysiä, edustavalle otokselle tehtyä poikkileikkauskyselyä, seurantakyselyä, sekä laadullista kohderyhmähaastattelua. Tulokset osoittivat että, raskaan liikenteen ajoneuvoja vastaan tehdyillä itsemurhakolareilla voi olla vaikutusta näiden kuljettajien hyvinvointiin. Materiaaliset kustannukset ovat myös huomattavia. Lisäksi raskaan liikenteen kuljettajat Suomessa tunnistavat nämä itsemurhat ammattiriskiksi. Monet pelkäävät itsemurhakuskien yrittävän itsemurhaa heidän ajoneuvoaan vastaan. Projektissa kävimme läpi myös yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ehkäiseviä tekijöitä.

Lähtökohdat

Itsemurhia liikenteessä on tutkittu sekä Suomessa että muissa maissa, mutta yleisimmin koskien kolaritilanteita ja analysoituna itsemurhan tekevien kuljettajien perspektiivistä jättäen huomiotta raskaiden ajoneuvojen kuljettajat, jotka ovat olleet vastapuolena näissä onnettomuuksissa. Ei ole paljon tietoa siitä millaista tukea nämä raskaan liikenteen kuljettajat saavat tapahtuman jälkeen, kuinka kauan heidän kuntoutumisensa kestää jne. Tämän projektin tarkoituksena oli korjata tämä aukko.

Aineisto

Projektissa käytettiin erityyppisiä aineistoja, kuten Onnettomuusinstituutin (OTI:n) onnettomuusainiesto (N=138, 2011-2016), näiden onnettomuuksien vakuutusaineisto, edustavalle otokselle kuljettajista tehty poikkileikkauskysely (N=863), seurantakysely vuonna 2017 itsemurhakolariin joutuneille kuljettajille (N=15), sekä laadullinen kohderyhmähaastattelu onnettomuuksiin joutuneille kuljettajille (N=6).

Menetelmät

(i) Olemme analysoineet 138 tieliikenneitsemurhaa (2011-2016), joissa osallisina on ollut henkilöauto ja raskaan liikenteen ajoneuvo. (ii) Teimme kyselyn raskaan liikenteen kuljettajille heidän kokemuksistaan, näkemyksistään liittyen tieliikenneitsemurhiin (N=863). (iii) Teimme kyselyn itsemurhakolariin joutuneille kuljettajille (N=15) koskien heidän kokemuksiaan ja selviytymistään noin kuukausi ja vuosi tapahtuman jälkeen. (iv) Järjestimme kohderyhmätapaamisen kuudelle kuljettajalle.

Tulokset ja johtopäätökset

Raskaan liikenteen ajoneuvoa päin tehdyt tieliikenneitsemurhat vaikuttavat myös raskaan liikenteen kuljettajien hyvinvointiin. Niistä voi aiheutua fyysisiä vammoja, sairauslomia, kuntoutuksen ja psykoterapian tarvetta tai jopa pakotettu uran vaihdos. Raskaan liikenteen kuljettajien on vaikea, usein lähes mahdotonta välttää kolaria, jos toinen osapuoli tahallisesti ohjaa autonsa heidän ajoneuvoaan kohti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Projektissa kävimme läpi yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ehkäiseviä tekijöitä. Ehdotamme myös, että itsemurhakolariin joutuneille raskaan liikenteen kuljettajille tulisi järjestää automaattisesti avun tarpeen arvioimiseksi tapaaminen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, sekä tarvittaessa riittävää psykologista apua. Tämä olisi perusteltua myös liikenneturvallisuuden kannalta.

Aineisto

Igor Radun, Jenni Radun, Jyrki Kaistinen, Inkeri Parkkari. Tieliikenneitsemurhat raskaan liikenteen kuljettajien näkökulmasta.
Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 30/2019
ISSN(verkkojulkaisu) 2669-8781ISBN(verkkojulkaisu)
978-952-311-455-5puraportti Avaa